De stemcheck

lees hier de 23 antwoorden én motivering van Groen 

Bron: de stemtest van Het Nieuwsblad :  https://stemcheck.nieuwsblad.be/

 

1 Straten mogen onderbroken worden om het sluipverkeer te verminderen.

 • Eens Groen

Verkeersdrempels, slagbomen, herinrichting straatinfrastructuur, ANPR-camera's, zone 30, proefprojecten ... We moeten blijven inzetten op mogelijke oplossingen in de strijd tegen het sluipverkeer. Tot het uitdooft.

 

2 Er mogen parkeerplaatsen sneuvelen om plaats te maken voor meer groen in het straatbeeld.

 • Eens Groen

Ja, dat mag. Afhankelijk van de locatie en onder voorwaarden.

 

3 De gemeente moet zo veel mogelijk windmolens plaatsen in de gemeente.

 • Eens Groen

Samenwerking met buurgemeenten is hier nodig. Via crowdfunding of het organiseren van burgerparticipatie in windenergieprojecten, zodat zij zelf mede-eigenaar worden van de windmolen, en zo ook mee de financiële vruchten dragen. Ook inzetten op de nieuwe windmolens voor particulieren en KMO's!

 

4 Er moet meer geïnvesteerd worden in sportinfrastructuur in mijn gemeente.

 • Eens Groen

Iedereen heeft recht op basis sportinfrastructuur in de buurt. Steenokkerzeel heeft al wat. Via samenwerking met andere gemeenten en met de steun van de Vlaamse overheid kan men grotere infrastructuren (bijvoorbeeld zwembad, wielerbaan ...) en diensten ontwikkelen die de draagkracht van de gemeenten overstijgen.

 

5 Voor de veiligheid moet de politie meer camera's inzetten.

 • Eens Groen

Ja, dat kan, maar niet zomaar. Dat is lokaal te beslissen en afhankelijk van het probleem (overlast, snelheid, criminaliteit ...) dat het bestuur wil aanpakken. Big Brother is watching us enough already.

 

6 De gemeente mag praktijktesten gebruiken om discriminatie op te sporen bij verhuurders.

 • Eens Groen

Ja en neen. Praktijktesten gebruiken JA, praktijktesten zelf uitvoeren NEEN. Het is volgens ons niet aan de gemeente om praktijktesten uit te voeren. De overheid moet er voor zorgen dat alle inwoners een gelijke toegang kunnen krijgen tot de huurmarkt.

 

7 Niet alleen bewoners, maar iedereen moet vlot met de wagen in het centrum van de gemeente kunnen geraken.

 • Oneens Groen

Voor de inwoners van onze 3 deelgemeenten is het centrum nu al makkelijk bereikbaar via de wagen en via de bussen van De Lijn. Het gebruik van de wegen naar het centrum en het centrum zelf als sluipverkeer-route moet evenwel tegengehouden worden.

 

8 De gemeente mag schulden aangaan om een grote investering te doen in handelskernversterking.

 • Eens Groen

Wil men de drie gemeenten gezond en wel naar de toekomst loodsen, dan zal er een actief beleid moeten gevoerd worden inzake handelskernversterking. Steun aan KMO en start-ups is noodzakelijk. Als daar een grote investering voor nodig is, en de gemeente is financieel gezond, waarom niet?

 

9 Wie een leefloon ontvangt, moet een aantal taken in de gemeente uitvoeren.

 • Oneens Groen

We pleiten voor een 1 op 1 begeleiding voor de leefloner en zijn of haar gezin teneinde deze zo snel mogelijk aan een job te helpen en zijn/haar leven verder te begeleiden. Samen met andere partners (VDAB, tweedekansonderwijs, open school enz.) kan de gemeente een gepast werktraject uitwerken.

 

10 Sociale woningen moeten gelijk verdeeld worden over de wijken van de gemeente.

 • Eens Groen

Los van het feit dat Steenookerzeel het sociaal objectief al meer dan gehaald heeft, zijn we voorstander van gespreide en kleinschalige sociale woningen en het aanbieden van private woningen voor sociale verhuring via SVK's.

 

11 Ouders moeten kinderen met de wagen net voor de school kunnen afzetten.

 • Oneens Groen

Wij willen inzetten op verkeersluwe schoolomgevingen. Wij willen verkeersveilige en gezonde schoolomgevingen, zodat kinderen op een veilige manier te voet of met de fiets naar school kunnen. Het autovrij maken van de schoolomgeving bij het begin en het einde van de schooldag is ook een proef waard.

 

12 De inwoners moeten inspraak krijgen in de begroting van de gemeente.

 • Eens Groen

Wij willen burgers inspraak geven in het budget en de begroting van de gemeente. Inspraak zorgt voor betrokkenheid bij het beleid en dat is altijd goed. We kunnen bijvoorbeeld werken met een burgerbegroting, waarbij XX % van het werkingsbudget in handen wordt gelegd van de inwoners.

 

13 De gemeente moet stoppen met investeren in de Cajetanusschool

 • Oneens Groen

Na jarenlang bestuurlijk en politiek verzuim moet de gemeente nu afwerken waar ze samen met het KOPS aan begonnen is. Beide partijen hebben nu een verantwoordelijkheid en moeten doen wat er moet gebeuren om dit verhaal verder tot een goed einde te brengen. Onderwijs is te belangrijk.

 

14 Om de leegstand tegen te gaan, moeten startende winkeliers een subsidie krijgen.

 • Eens Groen

De middenstand doet onze dorpen leven. De gemeente kan leegstand en leegloop tegenhouden door vestigingspremies, huursubsidies en een KMO-loket te voorzien voor starters. Leegstaande panden moeten een polyvalente functie krijgen; pop-up, co-workingruimte, (tijdelijke) sociale of culturele plek ...

 

15 De gemeente moet (meer) subsidies voorzien om huizen energiezuiniger te maken.

 • Eens Groen

15% van de Vlaamse CO2-uitstoot komt van woningen. De lokale overheid moet ook inzetten op het energiezuiniger maken van woningen, onder meer door het toekennen van subsidies. Voor huurwoningen kunnen er renovatiepremies worden voorzien. Collectieve wijkrenovaties zijn aangewezen.

 

16 Het culturele aanbod in de gemeente moet ook mensen met een migratie-achtergrond aanspreken.

 • Eens Groen

Cultuur speelt een belangrijke rol in het verbinden en samen brengen van mensen. Inwoners van steden en gemeenten hebben heel diverse achtergronden en komen uit alle uithoeken van de wereld. Het culturele aanbod en verenigingsleven is daar best een goede weerspiegeling van. Iedereen wint er bij.

 

17 Gemeentepersoneel dat in contact komt met de burger mag geen hoofddoek dragen.

 • Oneens Groen

Het enige criterium voor een medewerker/ambtenaar is dat hij of zij competent is en goed werk levert. Met de rest moet de overheid zich volgens ons niet moeien. Als het werk top is, maakt het ons niet uit of iemand een tulband, hoofddoek, kap, keppel, hanekam, Pussyhat of vergiet draagt.

 

18 Op de site aan de Lijsterlaan moeten sociale woningen komen

 • Oneens Groen

Sociale woningen moeten geïntegreerd zijn in bestaande woonplekken, en niet op aparte geïsoleerde plaatsen à la "Houtem". De open ruimte langs de Lijsterlaan moet ingericht worden als een polyvalente groene ruimte, als groene long, uitwaaiplek, speelplek, voor het Melsbroek-van-de-nabije toekomst.

 

19 De lokale politie moet meer controleren op snelheid.

 • Eens Groen

Niet alleen op snelheid. Ook op foutparkeren en op de naleving van tonnagebeperking in onze dorpskernen. Het is de taak van elke politie-inspecteur om op te treden wanneer deze overtredingen worden begaan. Via burgerinspraak zou men ook veel sneller 'hotspots' kunnen aanpakken.

 

20 In het centrum moeten parkeerplaatsen bijkomen.

 • Oneens Groen

De publieke ruimte in het centrum is beperkt. Alles aan de auto geven, komt de leefkwaliteit niet ten goede. Daarom kunnen we beter kiezen om bestaande parkeerplaatsen beter te benutten dan het aantal parkeerplaatsen uit te breiden.

 

21 Als de ouders de rusthuisfactuur niet kunnen betalen, moet het OCMW bij de kinderen aankloppen.

 • Oneens Groen

Groen vindt niet dat kinderen moeten belast worden met de rusthuisfactuur. Het OCMW moet de kosten dragen wanneer iemand onvermogend is dit zelf te doen. Dat laatste moet wel heel grondig onderzocht worden. Eerst alles wegschenken om vervolgens onvermogend te worden verklaard, kan niet.

 

22 Er moet streng opgetreden worden tegen fietsers die verkeersregels overtreden.

 • Eens Groen

Ja en neen. Even 'streng' voor iedere verkeersregelovertreder lijkt ons een goede basis.

 

23 Onze stad moet meer opvangplaatsen voor asielzoekers voorzien.

 • Eens Groen

Los van het feit dat Steenokkerzeel al 3 asielcentra op zijn grondgebied heeft, zijn wij voorstander van kleinschalige opvang in Lokale Opvanginitiatieven (LOI's). Voor erkende vluchtelingen is dit de beste weg naar een snelle integratie, naar 'kennis van het Nederlands' en naar een job.

 

Om bijkomende investeringen te doen, mag de gemeente de belastingen verhogen.

 • Eens Groen

Om nuttige, noodzakelijke investeringen te realiseren, moet dat kunnen. Om meer deskundig personeel aan te nemen, ook. De belastingen verlagen als politiek opbod is gewoon populistisch. Belastingverlagingen gaan gepaard met een vermindering van dienstverlening, kwaliteit, netheid en cultureel aanbod.

 

Contacten tussen leden van het gemeentebestuur en bouwpromotoren moeten openbaar gemaakt worden.

 • Eens Groen

De vele (ook lokale) schandalen kennende, pleiten we voor transparantie over contacten tussen het gemeentebestuur, bouwpromotoren, architecten en lobby's. In het Europees Parlement is zo een wetgevende voetafdruk verplicht. Ook lokaal is belangenvermenging tegengaan net zo belangrijk.