Vragen Groen gemeenteraden 2018

10 Oktober 2018

Vragen Groen gemeenteraden 2018

Hieronder vind je een opsomming van de gestelde vragen in 2018 door Groen

Gemeenteraad 28-6-18

Vraagstelling over uitdoofscenario voor woningen Lambrechtstraat voor Steen III:
waarom komt het bestuur met een uitdoofscenario voor het merendeel van de
bewoning van de Lambrechtstraat ten behoeve van de verdere uitbreiding van Steen
III? (Groen-fractie)


Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Waarom komt het bestuur met een uitdoofscenario aan voor het merendeel van de
bewoning van de Lambrechtstraat ten behoeve van de verdere uitbreiding van Steen III ?


Besluit:
Wim Mombaerts antwoordt dat dit reeds 2 jaar geleden werd beslist door het college. Het
uitdoofscenario betekent dat de mensen hier mogen blijven wonen, alleen zijn er nu meer
mogelijkheden. Het plan van de ontwerper was eerst om de hele zone te onteigenen en als
KMO-zone in te kleuren; hier was het college helemaal tegen.
Ook de Gecoro staat volledig achter deze keuze.

 

Vraagstelling over beheersplan voor de beschermde pastorie van Perk: behoud van
pastorie en ontwikkeling duurzame, groene en polyvalente toekomstvisie. (Groenfractie)


Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
In het begin van de legislatuur wou het bestuur de pastoriesite ( gebouw + tuin) verkopen.
Daarna werd afgezien van een verkoop. Nu de procedure “R.U.P. Recreatiezone Perk “ is
opgestart lijkt het ons een prachtige kans om ook een duurzame, groene, polyvalente
toekomstvisie te ontwikkelen voor deze hoek. En liefst in combinatie met de site van de
parochiezaal van Perk.
In het verleden hebben we op de gemeenteraad al vaker gepleit voor het behoud van de
pastorie én voor een daadwerkelijk actief beleid inzake Erfgoed. Het aanstellen van een
schepen van Erfgoed ( die werk zou maken van enkele subsidiedossiers voor Beschermde
Monumenten in eigendom van de gemeente ), werd jammerlijk genoeg door de meerderheid
verworpen. )
De pastorie zelf kan in de toekomst een veelheid aan functies vervullen.
De tuin leent zich ook uitstekend tot allerlei (nieuwe) buitenactiviteiten zoals een buurtfeest,
dorpsfeest, rommelmarkt, dorpsbbq, samentuinproject, schooltuin, speelplek, petanqueplek,
rustige groene plek, parkje, ...
Wij pleiten er daarom nogmaals voor om deze site in het gemeentelijk patrimonium te
behouden met het oog op één of meerdere herbestemmingen. En tegelijk ook te kijken naar
een combinatie/symbiose met de site van de Parochiezaal van Perk.
De pastoriesite en de PZ-site kunnen samen een unieke gemeenschapsplek vormen die
een nieuwe impuls kan geven aan het gemeenschapleven in het dorp en aan de
uitbaatmogelijkheden van de PZ en de pastorie.
De PZ kan een nieuwe dimensie krijgen door deze open te werken langs de tuinzijde en te
laten aansluiten met de tuin van de pastorie waardoor ook buitenfeesten mogelijk worden.
Het leegstaande woongedeelte van de PZ zou ook opgeknapt en verhuurd kunnen worden.
Op de gemeenteraad van 01 juni 2017 antwoordde schepen Laureys dat het bestuur bereid
is om naar toekomstige mogelijkheden van de pastorie te kijken. Het bestuur liet toen ook
weten dat ze de subsidieronde van 2018 aan haar liet voorbijgaan. En dat het plan voor het
( noodzakelijk) beheersplan voor Onroerend Erfgoed klaar ligt voor de subsidieronde 2020.


Vraagstelling :
Kan de bevoegde schepen (?) ons de gemeentelijke toekomstplannen voor de pastorie
toelichten en het beheersplan voor de pastorie van Perk overmaken en toelichten?


Besluit:
Geert Laureys antwoordt dat er momenteel geen schepen van erfgoed is, noch een
ambtenaar van erfgoed.
We hebben geen tijd hiervoor momenteel, maar hij is hier zeker voorstander van. De
pastorie van Perk is beschermd, we doen het nodige om het in stand te houden en te
onderhouden.

 

Gemeenteraad 24-5-2018

Vraagstelling betreffende trage wegen. (Groen-fractie)


Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Toelichting : Evaluatie van gemeentelijke Trage Wegen-beleid.
01a. Nu het voorjaar vordert en de planten groeien blijkt in de praktijk dat er heel wat
bestaande, zichtbare Trage Wegen niet onderhouden geraken. Wat is de oorzaak hiervan?
01b. Via een participatietraject TW werden de Trage Wegen ingedeeld in 3 categorieën.
In categorie 1 werden de prioritair te ‘behandelen’ Trage Wegen ingedeeld.
Volgens het Actieplan trage Wegen (cat. 1) moeten er 8 TW-en (of delen van) TW-en voor
het einde van 2018 toegankelijk gemaakt worden.
voetweg 42 ( deel 301 en 304 ), voetweg 35 ( 306) , voetweg 38 ( deel 313) voetweg 19 (
319 Paquay-Thesinweg) , voetweg 26 ( Oudebosweg deel 201 ), voetweg 3 (deel 218) en
voetweg 71 (deel 120).
Wat is de SVZ van deze TW ?
01c. Aan welke TW-en is het jaarlijkse TW-budget van 60.000 euro de voorbije jaren
besteed?

Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt als volgt:
 Tot op heden zijn reeds 7 trage wegen gerenoveerd of heropend : Perkstichelweg,
Snysselsbosweg, Groenegrachtweg, Boektkerkweg, Hondenbergweg,
Meulekensweg, Buurtweg 15. Binnenkort wordt de 8ste trage weg heropend :
voetweg 38 ter hoogte van het H. Hart.
 Wat het dossier van de trage wegen betreft, kan ik stellen dat we hier goed op
schema zitten. Sinds 2013 is er al heel wat werk verricht ( inventarisatie,
participatie,…). Er was een achterstand gecreëerd tijdens de vorige legislaturen.
 Ik wil wel even opmerken dat het niet klopt dat de prioritaire wegen toegankelijk
moeten gemaakt worden tegen 2018. Wat wel moet is dat er voor eind 2018 een
dossier moet opgestart zijn om deze 8 prioritaire wegen te openen. Zo hebben we
de komende weken gesprekken met aangelanden van de laatste 2 prioritaire trage
wegen met het oog op een akkoord tot verlegging. Zo kunnen we een landmeter
aanstellen voor verschillende trage wegen tegelijk.
 Dit zijn dus de 8 prioritaire trage wegen (1 met 2 delen) uit Cat.1, en hun stand van
zaken:
- Voetweg 42 Perk (2 delen, waarvan het dossier van deel 1 voor een eerste keer
op de GR kan komen in september. Voor deel 2 is er een vergadering met de
aangelanden in juni)
- Voetweg 35 Perk (OO is lopende)
- Voetweg 38 Perk (alle aangelanden hebben hun afsluitingen verzet en/of hagen
gesnoeid, 1 aangelande heeft een aanmaning gekregen en zou normaal nu ook
klaar moeten zijn)
- Voetweg 19 Perk (gepland om uit te uitnodigen in juni)
- Voetweg 26 Melsbroek (weg is reeds jaren toegankelijk, het gaat hier om de
verlegging naar de huidige bedding die in gebruik is. Alle verbintenissen zijn binnen,
het dossier kan een eerste keer op de GR verschijnen in september)
- Buurtweg 3 Melsbroek (doorsteek thv KMO Steen III, komt in orde via RUP, dmv
voorwaarde voor vergunning)
- Voetweg 71 Steenokkerzeel (onderhandelingen reeds gevoerd, landmeter moet
nog aangesteld worden)
 Ik wil benadrukken dat aan een heropening van een trage weg heel wat procedures
dienen doorlopen te worden : onderhandelen aangelanden, landmeter, tweemaal
behandeling op gemeenteraad, openbaar onderzoek, bouwvergunning.
 Momenteel is er nog niet het hele bedrag besteed voor de heraanleg : geld dat niet
gebruikt is, kan overgeheveld worden naar het volgende werkjaar. Er was deze
legislatuur €360.000 voorzien voor de trage wegen.
 Het onderhoud van deze trage wegen gebeurt door een aangestelde aannemer of
de gemeente zelf.


Vraagstelling waarom de vraag tot toetreding van de gemeente Steenokkerzeel aan de
statiegeldalliantie nog niet is voorgelegd aan de milieuraad. (Groen-fractie)


Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Statiegeld alliantie ?
Toelichting .
Op de GR van 18/01/2018 stelt de Groenfractie de mondelinge vraag (wegens de actualiteit
van het onderwerp) of het bestuur zou willen toetreden tot de Statiegeldalliantie. De actie
was net uit de startblokken geschoten. Er waren nog maar 17 gemeenten aangesloten.
De mondelinge vraag werd op deze GR verworpen.
Uit de notulen :
32
Toetreden tot de statiegeldalliantie? (Groen)
Aanleiding
De Groen-fractie vraagt of het college van plan is toe te treden tot de
Statiegeldalliantie, wat al verschillende gemeenten gedaan hebben.
Besluit:
De voorzitter antwoordt dat deze vraag niet voldoet aan de voorwaarden van
een mondelinge vraag volgens het huishoudelijk reglement en bijgevolg niet
kan behandeld worden.

Op 05/02/2018 verschijnt de statiegeldalliantie op de tafel van het college.
(Zonder verwijzing naar de insteek van de Groenfractie op GR )
Toetreding tot statiegeldalliantie?
Aanleiding
Wat zijn de modaliteiten om toe te treden tot de Statiegeldalliantie.
Feiten, context en argumentatie
De Statiegeldalliantie vraagt aan maatschappelijke organisaties, lokale
overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties om zich te
verenigen in de Statiegeldalliantie om samen te ijveren voor de invoering van
statiegeld op blikjes en plastic flessen.
De partners van de Statiegeldalliantie willen:
- een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en
zeeën door plastic flessen en blikjes
- een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij
de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor
verantwoordelijk maken
- een echt duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen
De Statiegeldalliantie vraagt:
- aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden
tot blikjes en alle grote en kleine PET flessen in Nederland
- aan de regeringen van de Belgische gewesten in Vlaanderen, Brussel en
Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine
plastic flessen in 2018.
De invoering van statiegeld zouden de kosten van het opruimen en verwerken
van zwerfvuil verminderen. Statiegeld is een eerste stap naar circulaire
economie.
Besluit:
1. Het college neemt kennis van het doel van de Statiegeldalliantie.
2. Het college staat hier positief tegenover maar wenst bijkomend advies te
vragen aan de MAR. Het advies zal vervolgens voorgelegd worden aan het
college.
Op de gemeenteraad van 22 februari 2018 wordt de Groene motie tot stemming over de
statiegeldalliantie goedgekeurd door de gemeenteraad.
Besluit:
De gemeenteraad keurt de hierboven vermelde motie goed, onder voorbehoud
van het gunstig advies van de MAR

Op 5 april 2018 en op 4 mei 2018 is de MAR samengekomen. Na lezing van de verslagen
van deze vergaderingen blijkt dat de toetreding tot de statiegeldalliantie NIET werd
besproken op de MAR.
Tussen de eerste vraag ( 18 jan. 2018 of college van 05/02/2018 ) en heden (24 mei 2018)
zijn er 4 maanden verlopen.
Als zelfverklaard gemeentelijke-pionier-in-duurzaamheid ( zie Beleidsvisie 2013-2018)
begrijp ik niet waarom deze vraag niet aan de MAR werd voorgelegd.
Vraag 2 : Waarom werd de vraag tot toetreding van de gemeente Steenokkerzeel aan de
Statiegeldalliantie na 4 maanden nog niet aan de Milieuraad voorgelegd zoals besloten op
het college van 05/02/2018 en op de GR van 22/02/2018?

Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat dit wel op de MAR is besproken in maart, waarna het
college hiervan kennis heeft genomen.

 

Vraagstelling naar de stand van zaken betreffende de vergroening van het publieke
domein van Steenokkerzeel (Groen-fractie)


Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Inventarisatie pleintjes en percelen.
Wat is de SVZ ivm de inventarisatie van pleintjes en percelen.
Historiek van dossier :
Schriftelijke vraag van Groen op GR van 23/06/2016
Schriftelijke vraag van Groen op GR van 23/02/2017
Schriftelijke vraag van Groen op GR van 23/03/2017
MAR-verslag van vergadering van 05/04/2017
Uit MAR-verslag van 05/04/2017 :
Inventaris van verloren pleintjes van de gemeente voor optimalisatie van het
onderhoud + zoeken van peterschap voor bepaalde percelen. Er zal een
gemeentereglement gemaakt worden. Het is vrijwilligerswerk maar de
gemeente zorgt voor plantgoed. Er zal ook voor verzekering gezorgd worden.
Elke persoon die een perceel wil onderhouden zal een contract aangeboden
worden voor ondertekening.
Vraag : Wat is de SVZ ivm de ‘vergroening’ van het publieke domein van Steenokkerzeel ?


Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat het aangewezen is om hier opnieuw publiciteit voor te
maken, want er schreef zich maar 1 vrijwilliger in. Hij kan een actuele lijst met alle groene
pleintjes overmaken.


Vraagstelling waarom het college de aanvraag tot uitbating van een frietkraam in
Melsbroek weigerde. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Terugkijkend naar de voorbije (bijna) 6 jaar, vinden we het toch een een jammerlijke zaak
dat het bestuur geen toestemming heeft gegeven aan de vraag tot uitbating van een
frietkraam in Melsbroek. Ook een ‘frietkot’ draagt volgens ons bij aan de leefbaarheid van
een dorp, aan de bruis-factor van een dorp.
Het college weigerde de toelating o.a. omdat het frietkraam te veel geur-overlast zou
veroorzaken en er te veel parkeerplaatsen zouden moeten verdwijnen.
Vraag : Waarom weigerde het college eigenlijk deze aanvraag? In Steenokkerzeel en Perk
zijn de frietkoten ook niet inpandig. Waarom zou dat voor Melsbroek wel moeten? Werd er
naar alternatieven gezocht ?
(En aangezien ik de bewuste collegeverslagen niet dadelijk terugvindt … Is er een
mogelijkheid dat er voor raadsleden ook een zoekfunctie in de e-notulen mogelijk kan
gemaakt worden ?)


Besluit:
Burgemeester Kurt Ryon antwoordt dat dit niet op een college behandeld is. Er is wel een
aanvraag geweest, waardoor er een heleboel parkings uit het centrum van Melsbroek zouden ingepalmd worden. De diensten hebben gemeld dat dit niet kon, wegens de mobiliteitsproblemen in Melsbroek. Er werd een alternatief geformuleerd voor deze persoon,waar hij niet op is ingegaan. Misschien biedt het kerkenbeleidsplan een opportuniteit?

 

Vraagstelling naar de stand van zaken betreffende de eigendomskwestie van het
chiroplein/Pastorieplein. (Groen-fractie)


Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Wat is de stand van zaken inzake de eigendomskwestie van het Chiroplein/Pastorieplein?


Besluit:
Schepen Jelle Mombaerts antwoordt dat op 1 juni de zaak zal worden behandeld door de
rechtbank.

 

Vraagstelling naar het standpunt van het bestuur over het autoverkeer op voetweg 15.
(Groen-fractie)


Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
De heraangelegde Vogelzang (voetweg 15) nodigt blijkbaar uit tot (meer) autoverkeer.
Wat is het standpunt van het bestuur over autoverkeer op voetweg 15?
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat dit probleem werd besproken, er zal een nieuw
bord worden geplaatst, dat op maat moet worden gemaakt. Landbouwers moeten kunnen
passeren, maar niet particulieren. We houden het in de gaten, en hebben nog alternatieve mogelijkheden.

 

Vraagstelling betreffende de evaluatie van de zone 30 in Melsbroek (Groen-fractie)


Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Kan het bestuur x maanden na de invoering van de zone 30 een overzicht geven van de
impact van deze zone op het sluipverkeer?
Hoeveel wagens werden er geflitst en hoeveel percent van de geflitste wagens waren niet
van Melsbroek ?


Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat er al meer dan 270 PV's werden opgesteld,
waarvan velen van buiten de gemeente zijn. Er kan een positieve evolutie vastgesteld
worden, de mensen kennen de nieuwe situatie ondertussen.
We blijven het opvolgen. In de volgende budgetwijziging zullen er permanente
snelheidsmeters voorzien worden.

 

Vraagstelling betreffende de parkeerproblemen in privéstraat met toegang tot
Wijckmansstraat. (Groen-fractie)


Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :

Twee handelaars maakten melding van doorgangsproblemen ( vnl. op zondag) in deze
straat. Mensen/leveranciers/klanten kunnen de straat vaak niet uitrijden omdat wagens de
doorgang blokkeren.
De bakkerij waarvan het atelier op deze straat uitkomt, heeft deze problemen al gemeld
aan het bestuur maar kreeg te horen dat dit probleem geen prioriteit heeft.
Vraag : Wil/kan het bestuur tegen het foutparkeren in deze straat al dan niet iets doen?


Besluit:
Burgemeester Kurt Ryon antwoordt dat de mensen de situatie kennen. Dit is privéweg, er
mag hier geen officiële signalisatie aangebracht worden en waar de politie niet mag
optreden. De eigenaar mag dit zelf wel aanbrengen.
De gemeente kan dit niet oplossen.

 

Vraagstelling betreffende de stand van zaken van de klimaatmobiel. (Groen-fractie)


Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
SVZ Klimaatmobiel De Klimaatmobiel heeft driemaal halt gehouden in Steenokkerzeel om
aan mensen advies te verlenen over energierenovaties. (Een samenwerking van
Klimaatnetwerk Vlaanderen, 3Wplus en de gemeente Steenokkerzeel)
- van 2 tot 20 april 2018 aan sporthal Hertblock
- van 23 april tot 4 mei 2018 op het Hinckaertplein
- van 7 tot 11 mei 2018 in Humelgem
Hoeveel mensen hebben de klimaatmobiel in totaal bezocht ? Hoe was de respons?


Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat de cijfers nog niet werden verkregen, van zodra we ze
krijgen sturen we ze door