02 feb 2019

vragen van Groen GR 2019

De eerste gemeenteraad is een feit: op 31-1-2019 gingen we van start met 3 gemeenteraadsleden.

We zetten onze vragen ook hier online met wat toelichting, zo kan bij elk punt inspraak gegeven worden. Het antwoord van de gemeente kan je over een maand terugvinden wanneer het verslag van de gemeenteraad wordt goedgekeurd op de site van de gemeente: https://www.steenokkerzeel.be/…/…/494/verslagen-gemeenteraad

Nieuw: er is vanaf nu ook een audioverslag op de site van de gemeente onder bovenstaande link beschikbaar waar je de gemeenteraad kan beluisteren.

 

 

Vragen gemeenteraad 28-2-2019

Schriftelijke vragen Groen – GR februari ’19

 

  1. Mobiliteitsproblemen door gekozen omleiding bij de werken aan Tervuursesteenweg.

We werden gecontacteerd door fietsers en buurtbewoners  die zich door de gemeente in de steek gelaten voelen, wat betreft de keuze en aanpak van de omleiding n.a.v. werken aan de Tervuursesteenweg.

Hoewel fietsers de provinciale aanleg van een apart fietspad op de Tervuursesteenweg toejuichen, en tevreden waren met de initiële omleiding langs de Molenstraat, betreuren ze nu – en dan voornamelijk fietsende pendelaars die werkgewijs dagelijks het traject tussen Elewijt en Perk afleggen -   dat het laatste deel van de Molenstraat sinds enkele weken is afgesloten voor alle verkeer.

De fietsende pendelaars zijn nu verplicht om via een niet verlichte veldweg ( Kerselarenstraat) hun route verder te zetten.  Gelukkig zijn de dagen aan het lengen en  is het nu al enkele weken droog, maar toen de eerste klachten binnenkwamen ging het voornamelijk om de modderige en slijkerige ondergrond in natte weersomstandigheden en in het donker.

Onze fractie is van mening dat er bij wegenwerken moet gekeken worden naar hoe het verkeer op een veilige manier kan doorstromen en indien dit niet mogelijk is kan omgeleid worden met aandacht voor 01. de zachte weggebruikers die zich niet met de auto naar het werk begeven en 02. aandacht voor de leefomstandigheden van de buurtbewoners.

 

01a. Aandacht voor de zachte weggebruikers bij omleidingen.

We hebben in dit geval niet het gevoel dat er ten gronde is nagedacht over hoe fietsers op een veilig manier toch het traject tussen Elewijt en Perk kan afleggen. Weinig veldwegen zijn optimaal geschikt voor fietsverkeer. Als de lokale overheid dan beslist om fietsers in de wintermaanden over een slijkerig en niet verlichte weg te sturen, dan is er naar onze mening onvoldoende rekening gehouden met alle partijen.

We pleiten dan ook voor een onmiddellijke gedachtenverandering bij de bevoegde schepen en het bestuur wanneer er omleggingen moeten worden voorzien voor wegenwerken. We kunnen ons moeilijk van de indruk ontdoen dat er in eerste instantie nog steeds gekeken wordt naar hoe de doorstroom van auto's zo vlot mogelijk kan verlopen en pas in tweede instantie hoe in dat plaatje nog een fietser past. 

01a Wij vragen dan ook om  in de toekomst bij wegenwerken en het aanleggen van wegeninfrastructuur de zachte weggebruiker op de eerste plaats te zetten en een volwaardig en veilig alternatief aan te bieden. 

01b. Aandacht voor de leefomstandigheden van de buurtbewoners

Ook de omleiding langs de Hoogstraat leidt tot heel veel klachten bij bewoners. De bewoners hebben op zich niets tegen het feit dat de omleiding langs hun smalle straat loopt, maar wel tegen de onaangepaste snelheid van de passanten. Er werd al meerdere malen aan het bestuur gevraagd om extra borden te plaatsen en meer snelheidscontroles te organiseren. Net zolang de passanten beseffen dat ze zich daar effectief best aan de snelheidslimiet houden of dat er anders boetes volgen. De mensen uit de straat die zich wel aan de regels houden, krijgen te maken met bumperklevers en worden roekeloos ingehaald. Een buurtbewoner zijn kat is recent dood gereden en dat was al 17 jaar geleden dat er nog een kat van de familie was doodgereden in de Hoogstraat.

1b Wij vragen dan ook in naam van de buurtbewoners om effectief paal en perk te stellen aan het roekeloos en onveilig rijgedrag van passanten.  Door o.a. het plaatsen van extra borden en via doorgedreven snelheidscontroles. 2.


2. Stand van zaken SAVE- charter

Mogen wij een Stand Van Zaken krijgen i.v.m. het SAVE-charter dossier?

 


3. Afsluiting van boswegen in het Floordambos.

Veel wandelaars zijn misnoegd over het afsluiten van boswegen in het Floordambos. Enkelen hebben het aan de stok gehad met een boze boswachter.

Kan de raad toelichting krijgen over deze problematiek?  Wat is daar aan de hand? En is het afsluiten van voetwegen die al meer dan 30 jaar in gebruik zijn wettig?

 


4. Recente vervuiling van Vogelzangvijver en vraag tot sanering van de Vogelzangvijver.

De Vogelzangvijver heeft in januari en februari te leiden gehad van een zware vervuiling, afkomstig van BAC. De vijver leek wel een stinkend bubbelbad.  DE-ICING producten die gebruikt werden op de luchthaven bleken hier de oorzaak van te zijn.  

04a Klopt het dat BAC voor de-icing speciale opvangtanks heeft? En zo ja, wat is er dan werkelijk gebeurd?

04b En aanvullend hadden we graag de overeenkomst geweten tussen de gemeente en BAC ivm het lozen van regen- en afvalwater in de Vogelzangvijver.  Hoe is dat geregeld en wat  staat daar voor de gemeente of voor ANB tegenover?

04c In 1998 werd er een Oriënterend Bodemonderzoek ( een eerste beperkt onderzoek) uitgevoerd in en rond de Volgelzangvijver. Uit de analyse van de alarmerende  resultaten bleek een Beschrijvend Onderzoek aangewezen om de totale verspreiding van de vervuiling  in kaart te brengen, met het oog op de sanering er van. Het is toch totaal waanzinnig dat het lekkend gifstort, dat het schiereiland van deze vijver is, nog steeds niet gesaneerd is. Zolang er geen beschrijvend Onderzoek wordt uitgevoerd zal dit zwart punt op de te saneren lijst van Ovam  onderaan bengelen. We weten dat deze vijver tot het beheergebied van ANB behoort, en we beseffen ook dat het eigenlijk absoluut niet kan dat dit gifstort behoort tot  een uniek Europees beschermd habitatgebied. De vijver vervuilt heel veel waterlopen omdat het water ervan in de Barebeek terecht komt en zo in De Dijle.

Wil het bestuur de nodige stappen ondernemen om deze vijver te saneren, te beginnen met het laten uitvoeren van een Beschrijvend Onderzoek?

 


 


verslag van gemeenteraad 31-1-2019 goedgekeurd op 28-2-2019

Vragen gemeenteraad 31-1-2019

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid vragen we aan het bestuur om het SAVE charter te willen ondertekenen.

 

Toelichting :

Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Aan de hand van het SAVE-charter, zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, wenst OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen.Het project wil in SAVE-gemeenten een verkeersveiligheidscultuur doen ontstaan die er niet alleen voor zorgt dat de verkeersveiligheid verhoogt, maar ook de verkeersleefbaarheid.

 

Op  30/01/2019 organiseert  OVK een infodag rond het SAVE-charter, gericht op schepenen en administratie. Raadslid Griet Deroover stuurde een mail hierover naar het college. Mocht er niemand van het bestuur naar die infodag gegaan zijn, geen nood. De procedure tot het uiteindelijk verkrijgen van een SAVE-label, begint met het ondertekenen van het SAVE-charter. En die procedure begint door contact op te nemen met de projectcoördinator van OVK ( zie website http://save.ovk.be/ )

 

1. Vraag : Wil de gemeente zsm de nodige stappen ondernemen om aan te sluiten bij de 101 gemeenten die het Save-Charter al hebben ondertekend om uiteindelijk de lijst van 72 SAVE-Label gemeenten te vervoegen?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid  …

 

Vraag om een parkeerverbod in te stellen aan de aansluiting/doorgang Oudstrijderslaan/Sellaerstraat

 

Toelichting : Het fietsverkeer aan de in- en uitgang van de Oudstrijderslaan ter hoogte van de aansluiting Oudstrijderslaan/Sellaerstraat wordt vaak belemmerd door geparkeerde wagens. Fietsers kunnen op die manier niet op een veilige manier de Oudstrijderslaan in- of uitrijden.

 

2. Vraag : Wil de gemeente een parkeerverbod ( gele strepen aanbrengen lijkt ons voldoende) instellen op die specifieke plaats ?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Resultaten en evaluatie meting invoering zone 30 in Melsbroek ?

 

Toelichting : Op de gemeenteraad van 22 november 2018 stelde de Groene fractie volgende vraag :

Uit de notulen :

“Vraagstelling over zone 30 in Melsbroek. (Groen-fractie)

Aanleiding: Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt : Nu de zone 30 in Melsbroek bijna een jaar in voege is, willen we graag een gedetailleerde Stand Van Zaken verkrijgen. 01a. Is het sluikverkeer afgenomen door de ingreep ? ( Wat de reden was voor de invoering.) 01b. Wat zijn de cijfers VOOR en NA het invoeren van Zone 30 ? Vanuit Melsbroek ontvangen we veel klachten over het flitsgedrag van de lokale politie. Volgens de inwoners wordt er voornamelijk geflitst BUITEN de spitsuren; eerder tussen 09.00u en 16.00u. en worden er bijgevolg veel Melsbroekenaren geflitst en niet zozeer de sluikverkeer-automobilisten. 02b. Kan de raad het exact aantal flitsacties en uren van het voorbije jaar verkrijgen ? 03b. Vindt het bestuur de invoering van de zone 30 een succesvolle ingreep voor het oplossen van het sluikverkeer? 04b. Zijn er volgens het bestuur nog andere maatregelen nodig om het (sluik-)autoverkeer te ontmoedigen ? En zo ja, welke? “

 

Volgend antwoord werd gegeven :

“Besluit: Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat men het gevoel heeft dat er trager wordt gereden. De politie gaat in januari - na 1 jaar - evalueren, zoals gepland. Het doel was niet alleen vermijden sluipverkeer, maar ook het verkeer veiliger maken voor het fiets- en voetverkeer door het bedwingen van de snelheid. Op meerdere momenten van de dag wordt er geflitst door de politie, niet alleen buiten de spitsuren. Bovendien is het belangrijk dat ook de Melsbroekenaren zich aan de regels houden, net zoals het ontradend effect voor sluipverkeer.”

 

 3. Vraag : Kan het bestuur aan de gemeenteraad het evaluatieverslag van de politie – na 1 jaar invoering Zone 30 - meedelen ?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid …

 

We pikken veel onvrede op i.v.m. enkele grote dossiers. En de onvrede gaat eigenlijk over de vrees voor een verslechtering van de mobiliteit/verkeersveiligheid en (verkeers-leefbaarheid) . Het is duidelijk dat er dringend een mobiliteitsplan moet opgesteld worden want anders vrezen we voor een absoluut brokkenparcours van dit bestuur inzake mobiliteit.

(We geven in deze ook mee dat raadsleden niet alle stukken digitaal kunnen raadplegen op het gemeentehuis. )

 4. Verbouwing MS-Center Campus

Uit de toelichting bij de verbouwingsplannen op de recentste Gecororaad blijkt dat het verkeer van en naar de Vanheylenstraat fel zal toenemen. Maar er is blijkbaar nog onduidelijkheid hoe men deze verkeersstroom ( zo dicht tegen de kleuterschool De Zandkorrel) in goede banen gaat leiden.

 

04a. Kan het bestuur de impact op de leefbaarheid in de omliggende dorpszone en de mobiliteitsplannen van de nieuwe campus  toelichten aan de raad?

04b. Klopt het dat de Mettekesvie-weide tijdens de 5-jaar durende werken zal gebruikt worden door de aannemer voor bouwpuin/bouwmateriaal en -machines?

04c En zo ja, gaat het ANB daar mee akkoord aangezien dit perceel in VEN-gebied ligt?

04d. Heeft het bestuur al aan alternatieve locaties gedacht voor het Mettekesvie ?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Aanleg omgeving Tilia

Kan het bestuur de plannen even kort toelichten aan de raad?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Parking DHL

Klopt het dat DHL de autoparking op de voormalige voetbalterreinen van FC Melsbroek heeft aangelegd zonder medeweten/vergunning van de gemeente ?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. Mobiliteitsproblemen bij Boerke Buelens site

Vele mensen maken zich terecht zorgen over de impact van de nieuwe Boerke Buelens site op de mobiliteit en verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Toelichting : Er werd eertijds een ringweg aangelegd om het autoverkeer uit het centrum van Steenokkerzeel te halen en de Mulslaan te ontlasten. Nu gaat men een winkelcomplex-site aanleggen met in- en uitgang langs de Mulslaan. Dit gaat heel veel autoverkeer weer naar de Mulslaan aantrekken.

Vraag : Hoe kijkt het bestuur aan tegen deze potentiële stijging van nog meer verkeersproblemen op de Mulslaan en Van Frachenlaan? 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. .Sinds bouwplannen enkel nog digitaal te raadplegen zijn, ontstaat er een tijd- en geldverspillende situatie. Een personeelslid van R.O. moet nu bij iedereen die een Openbaar Onderzoek wil inkijken, bijzitten en bijlage per bijlage open doen. Aan de balie.

Plannen kunnen niet meer deftig en zonder nekpijn bekeken worden omdat de plannen velen malen groter zijn dan het computerscherm. In analoge tijden kon het personeelslid het dossier en de plannen op een tafel plaatsen en was hij/zij niet verplicht om met de duimen te draaien tot de persoon die het dossier kwam inkijken klaar was met lezen.

 

Vraag : Wil het bestuur van minstens elk groot dossier één geprinte versie aanmaken ter verbetering van burgerparticpatie en ter naleving van het wettelijk inzagerecht ?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.