02 feb 2019

vragen van Groen GR 2019

De eerste gemeenteraad is een feit: op 31-1-2019 gingen we van start met 3 gemeenteraadsleden.

We zetten onze vragen ook hier online met wat toelichting, zo kan bij elk punt inspraak gegeven worden. Het antwoord van de gemeente kan je over een maand terugvinden wanneer het verslag van de gemeenteraad wordt goedgekeurd op de site van de gemeente: https://www.steenokkerzeel.be/…/…/494/verslagen-gemeenteraad

Nieuw: er is vanaf nu ook een audioverslag op de site van de gemeente onder bovenstaande link beschikbaar waar je de gemeenteraad kan beluisteren.

 

 

Vragen gemeenteraad 25-4-2019

Schriftelijke vragen Groen - GR april '19

01. Vraag ivm budgetwijziging betreffende “studiekosten bestemmingsonderzoek pastorie Perk”.
In de budgetwijziging nr. 1 (p. 6) is er sprake van “studiekosten bestemmingsonderzoek pastorie Perk”.
Wat is het standpunt van het bestuur inzake de bestemming van de pastorie ?
Wat is de inhoud van dit onderzoek, aan wie werd het onderzoek toevertrouwd,”.
Op p. 49 staat te lezen dat er voor 2019 een uitgave van 30.000 euro wordt voorzien voor de pastorie Perk.
Welke investering wordt hiermee voorzien ?”
02. Vraag ivm budgetwijziging m.b.t. ‘Voetbal Steenokkerzeel’.
Uit de voorgestelde budgetwijziging (p. 27) blijkt dat in 2019 de totale som van 1.818.000 euro wordt
voorzien voor “terreinen en gebouwen” en voor “wegen en overige infrastructuur”.
Het totale project wordt begroot op 2.360.888 euro. Dit bedrag is volgens ons redelijk buiten proportie.
Graag hadden we een toelichting bij de begroting gekregenbij elk onderdeel van het project.
De voetbalclub is zelf eigenaar van de kantine.
Wat zijn de afspraken die met de club zijn/zullen worden gemaakt m.b.t. tot haar aandeel in de kosten van
de bouw en/of de vergoeding die zal moeten worden betaald eens de nieuwe accommodatie ter
beschikking wordt gesteld ?
Wie is dan’ eigenaar van de stenen’?
In het kader van de uitbatingscontracten met de 3 respectievelijke clubs ... ontvangt de gemeente jaarlijks
de jaarrekeningen van de respectievelijke clubs?
03. Vraag ivm budgetwijziging m.b.t. ‘de uitgaven voor mantelzorgers”.
Op pagina 21 treffen we de post “mantelzorgers” aan. Deze wordt begroot op 24.000 euro.
In het verleden bedroeg deze post bijna het drievoudige. Het mes werd er deels terecht in gezet, maar nu
hebben we de indruk dat het mes toch wat te diep in het vlees wordt geduwd.
Zeker omdat net op de vorige gemeenteraad - in het kader van de stopzetting van de bouw van de
gemeentelijke assistentiewoningen – door het bestuur gemeld werd dat er in de toekomst meer zou worden
ingezet worden op thuishulp.
Graag hadden we toelichting gekregen over de evolutie van het aantal mantelzorgers tijdens de
voorbije legislatuur en graag hadden we de toekomstvisie over ‘Mantelzorg’ te weten gekomen in het
kader van ‘meer inzetten’ op thuishulp.
04. Vraag over de verbinteniskredieten voor het stopgezet project van assistentiewoningen in de
Mulslaan.
Uit de voorgestelde budgetwijziging (p. 31) blijkt dat de verbinteniskredieten voor de bouw
assistentiewoningen Mulslaan worden teruggebracht van 2.670.000 naar 300.000 EUR.
Is dat het bedrag dat zal moeten betaald worden bij wijze van schadevergoeding wegens het
stopzetten van het project ?
Op de gemeenteraad van maart stond lag volgende begroting voor : “ De tot nu toe gemaakte kosten voor erelonen, studie en
opvolging bouwproject door Haviland, voorbereidende werken, incl. verbrekingsvergoedingen, worden momenteel begroot op
166.000 euro, incl. BTW.”
05. Vraag over de gemeentelijke pogingen om vrijstelling te krijgen voor de sanering van de
Vogelzangvijver ( stinkvijver) in Melsbroek.
Tot onze grote verbazing lezen we in de collegeverslagen en in de inkomende en uitgaande post hoe het
bestuur veel moeite doet om de Vogelzangvijver niet te hoeven te saneren. In een politiek
(gemeenschappelijk) verleden heeft Klaver destijds nog actie gevoerd om de sanering van de stinkvijver te eisen. Raadslid Bart Verstockt heeft toen zelfs nog een succesvolle info-avond gepresenteerd, gebaseerd op
de verontrustende resultaten van het Oriënterend Onderzoek van 20 april 1998. 1998!
OVAM sloot zich in 1999 aan bij de conclusie van de bodemsaneringsdeskundige die het Oriënterend
Onderzoek uitvoerde. Namelijk dat de betrokken percelen (het schiereiland en de vijver zelf ) aangetast zijn
door een bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging vormt.
Er werden boringen uitgevoerd op het schiereiland, en er werden slibstalen en waterstalen genomen. De lijst
met aangetroffen giftige stoffen is lang en van die lijst werden 7 stoffen aangetroffen in hoeveelheden die de
bodemsaneringsnorm overschrijden. Het gaat hier over cadmium, benzo(a)pyreen, fenantreen, fluorantheen,
benzo(b)fluoranteen, ideno(1,2,3cd)pyreen en minerale olie.
Ovam sloot en sluit zich nog steeds aan bij aanbeveling van de deskundige die stelt dat een Beschrijvend
Onderzoek zich opdringt.
Sinds 1998 dringt zich dus een tweede, duidelijk Beschrijvend Onderzoek op. We zijn nu 21 jaar later en het
Beschrijvend Onderzoek is nog niet uitgevoerd.
Nu Klaver/n-va de absolute meerderheid heeft, en de keuze heeft om dit zwart punt aan te pakken,
wordt er geld uitgegeven aan een advocatenbureau en aan Haviland in een poging om er voor te
zorgen dat er niet moet gesaneerd worden!
Het schrijnende en het perverse aan de huidige situatie is dat de raadsheer die de gemeente heeft
ingeschakeld om een vrijstelling te bekomen, het bestuur nu aanraadt om toch een Beschrijvend Onderzoek
uit te voeren teneinde de mogelijke (water-)kans gaaf te houden om alsnog niet te moeten saneren.
Uit de stukken blijkt duidelijk dat het bestuur in haar communicatie de waarheid geweld aandoet in haar
verhaal over :
01. de veroorzaker van deze historische vervuiling. ( De enige piste die het bestuur een kans biedt om niet te
zelf te moeten saneren.)
02. wanneer de percelen eigendom zijn geworden van de gemeente Melsbroek.
In een schrijven van 28/11/2017, van de dienst Milieu naar Ovam ( titel : Vrijstelling ) wordt er beweerd dat
het spaarbekken werd aangelegd om de grote watertoevloed van de luchthaven op te vangen en vertraagd af
te voeren naar onze waterlopen (sic). En worden de aangetroffen stoffen gekoppeld aan de activiteiten van
de luchthaven.

In een elektronisch schrijven van 25/01/2018 van de dienst Milieu naar Ovam ( Onderwerp : aanvraag tot
vrijstelling van saneringsplicht ) leest men dat het spaarbekken eigenlijk een vijver is van een Duitse officier
die een kasteeltje wou bouwen (!) en beweert men niet te weten hoe deze percelen in gemeentelijke
eigendom zijn gekomen.

De historiek van de vervuiling is al langer gekend. En de verantwoordelijkheid van de vervuiling ligt bij het
bestuur van de toenmalige gemeente Melsbroek. En dat betekent dat Steenokkerzeel sinds de fusie van 1976
de verantwoordelijkheid draagt. Punt.
We begrijpen het niet. Steenokkerzeel heeft een gifstort op haar grondgebied en dan nog wel een gifstort die
een omliggende vijver vervuilt en die vijver heeft een inloop van een beek en dus ook een uitloop. Die beek
komt in de Barebeek, de Barebeek stroomt verderop naar een andere waterstroom, en die waterstroom komt
uit in de Schelde en deze mondt uit in de zee.
Met een beetje pech vervuilt het gifstort niet alleen de gronden in een ruime perimeter rondom de vijver,
maar vervuilt Steenokkerzeel via de uitloop van de vijver een waterloopstelsel dat doorheen vele gemeenten
stroomt.
De stinkvijver is gewoon een ernstige blackspot op de Vlaamse kaart. Dit gifstort vormt een gevaar voor
mens, plant en dier en ligt dan ook in een beschermd natuurgebied. We kijken met lede ogen toe hoe het
bestuur haarverantwoordelijkheid wil ontlopen.
Vraag : Wil de gemeente haar verantwoordelijkheid opnemen en dit probleem aanpakken? Hoe bitter
de pil ook is.
Zou het niet dapper en fijn zijn mocht dit gifstort eindelijk gesaneerd worden en de vijversite
getransformeerd worden tot een propere waterplas met desgevallend een steiger voor de recreant?

06. Vraag over Stvaza ivm onze vraag van 31-1-19 aangaande de aanpassing op kruispunt Sellaertstraat en
Oudstrijderslaan.
Uit het verslag GR 31-1-19

Vraagstelling om een parkeerverbod in te stellen aan de aansluiting/doorgang Oudstrijderslaan/Sellaerstraat. (Groen-
fractie)

Aanleiding: Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt : Toelichting : Het fietsverkeer aan de in- en uitgang
van de Oudstrijderslaan ter hoogte van de aansluiting Oudstrijderslaan/Sellaerstraat wordt vaak belemmerd door
geparkeerde wagens. Fietsers kunnen op die manier niet op een veilige manier de Oudstrijderslaan in- of uitrijden.
Vraag : Wil de gemeente een parkeerverbod ( gele strepen aanbrengen lijkt ons voldoende) 10 instellen op die
specifieke plaats ?
Besluit: Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat dit al op het politieoverleg werd besproken enkele maanden geleden.
Dit wordt kort opgevolgd door de politie. We nemen dit opnieuw op met de politie. Burgemeester Ryon vult aan dat
dit een hele procedure is, er dient een raadsbesluit genomen te worden na politieoverleg.
Vraag : Wat is de StaVaZa in dit dossier?

 

07. Stavaza zone 30 in Melsbroek: wat is de evolutie van de overtredingen ? wat is de impact op het
sluipverkeer ?
Schepen W. Mombaerts beloofde de resultaten van de metingen mee te delen, eerst in januari, dan maart-april. We
zijn nu eind april.
Uit het verslag GR 31-1-19
Vraagstelling naar de resultaten van de evaluatiemeting invoering zone 30 in Melsbroek. (Groen-fractie)
Aanleiding: An Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt : Toelichting : Op de gemeenteraad van 22 november

2018 stelde de Groene fractie volgende vraag : Uit de notulen : “Vraagstelling over zone 30 in Melsbroek. (Groen-
fractie) Aanleiding: Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt : Nu de zone 30 in Melsbroek bijna een jaar

in voege is, willen we graag een gedetailleerde Stand Van Zaken verkrijgen. 01a. Is het sluikverkeer afgenomen door
de ingreep ? ( Wat de reden was voor de invoering.) 01b. Wat zijn de cijfers VOOR en NA het invoeren van Zone 30 ?
Vanuit Melsbroek ontvangen we veel klachten over het flitsgedrag van de lokale politie. Volgens de inwoners wordt er
voornamelijk geflitst BUITEN de spitsuren; eerder tussen 09.00u en 16.00u. en worden er bijgevolg veel
Melsbroekenaren geflitst en niet zozeer de sluikverkeerautomobilisten. 02b. Kan de raad het exact aantal flitsacties en
uren van het voorbije jaar verkrijgen ? 03b. Vindt het bestuur de invoering van de zone 30 een succesvolle ingreep
voor het oplossen van het sluikverkeer? 04b. Zijn er volgens het bestuur nog andere maatregelen nodig om het (sluik-
)autoverkeer te ontmoedigen ? En zo ja, welke? “ Volgend antwoord werd gegeven : “Besluit: Schepen Wim
Mombaerts antwoordt dat men het gevoel heeft dat er trager wordt gereden. De politie gaat in januari - na 1 jaar -
evalueren, zoals gepland. Het doel was niet alleen vermijden sluipverkeer, maar ook het verkeer veiliger maken voor
het fiets- en voetverkeer door het bedwingen van de snelheid. Op meerdere momenten van de dag wordt er geflitst
door de politie, niet alleen buiten de spitsuren. Bovendien is het belangrijk dat ook de Melsbroekenaren zich aan de
regels houden, net zoals het ontradend effect voor sluipverkeer.”
Vraag : Kan het bestuur aan de gemeenteraad het evaluatieverslag van de politie – na 1 jaar invoering Zone 30 -
meedelen ? Besluit: Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat er op vier belangrijke plaatsen in Melsbroek
telapparaten worden geplaatst. In maart/april zullen er vergelijkende cijfers kunnen vastgesteld worden.
VRAAG : Kan de raad een StaVaZa krijgen ivm de resultaten van de evaluatiemeting ‘invoering zone 30’ ?

08. Vraag om van de Vereeckenstraat een ‘fietsstraat’ te maken. (In fietsstraten mogen de fietsers de ganse
breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte
langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot
fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30
kilometer per uur.)
Gezien de toestand van de voetpaden, het verkeer naar de MS kliniek en de ouders die hun kinderen naar school
brengen en de smalle straat die de Vereeckenstraat is, waarin ook nog vele wagens geparkeerd staan, stellen wij voor
om van deze éénrichtingsstraat een fietsstraat te maken.
We willen zo het autoverkeer temperen, de verkeersveiligheid verhogen en de ouders een extra stimulans geven om
hun kind op een veilige manier met de fiets naar school te brengen of te begeleiden.
09. Vraag ivm openbaarheid van bestuur: verslagen schepencolleges publiceren op website. In het kader van
openbaarheid van bestuur, transparantie en inspraak van de burgers, vragen wij om ook de verslagen van de
schepencolleges, met een uitzondering van de persoonsgebonden gegevens, openbaar op de website van de gemeente
te plaatsen.

10. Schriftelijke vraag omtrent de stand van zaken aangaande punt 4 van het gemeenteraadsbesluit
van 31 januari laatstleden: Aankoop landbouwgrond in Steenokkerzeel (Perk) -eigendom OCMW Zemst
-en goedkeuring overeenkomst inzake jachtrecht.
Is er een jachtreglement in Steenokkerzeel ?
Is het toestaan van het jachtrecht openbaar gepubliceerd, zo ja wanneer en hoe ?
Aan wie is het jachtrecht toegestaan en wat is de overeengekomen prijs ?
Kan de raad kennis nemen van de overeenkomst?

11. Vraag om een voetweg toegankelijk te maken.
Vraag om de voetweg die achter de golf loopt en die 01. deels afgesneden is door het hekwerk rond het
bekken van BAC en 02. grotendeels geheel ontoegankelijk is geworden door deze jarenlang niet te
onderhouden, weer toegankelijk te maken. De gemeente is eigenlijk bij wet verplicht om alle trage wegen te
onderhouden.
De weg wordt nu versperd door grote braamstruikruigten en door omgevallen bomen en takken.
Dit in het kader van de verbetering van de leefbaarheid, woonkwaliteit en toegankelijk maken en houden
van het groene weefsel in een gemeente.


 

Vragen gemeenteraad 28-3-2019

Schriftelijke vragen Groen - GR maart '19

  1. Stand Van Zaken SAVE-charter.

Op de GR van 28/02/2019  antwoordde schepen Mombaerts op een vraag van de Groenfractie over de StaVaZaken inzake het SAVE-charter  dat “dit gaat besproken worden op het politieoverleg van volgende week” .

We hebben sindsdien geen antwoord meer gekregen op onze vraag.  Dus ….

Wat is de StaVaZa inzake het SAVE-charter dossier ?

 

2. Vraagstelling over het afsluiten van boswegen in het Floordambos.

Op de GR van 28/02/2019  kaartten we ook het afsluiten van wandelwegen in het Floordambos aan.

Uit de notulen :

Een maand later is de bosweg nog steeds versperd door een bareel.

In de notulen lezen we o.a.

*De boswachter heeft dit gedaan om gemotoriseerd verkeer en dergelijke te vermijden, wandelaars zijn nog steeds welkom.

Een bareel plaatsen die 3 keer zo breed is als de bedding van de voetweg lijkt ons voor het gestelde doel wat overdreven. Wandelaars moeten nu de smalle bedding van de voetweg verlaten om rond de bareel te stappen en beschadigen daarbij ongewild de vegetatie van het bos. Het lijkt ons toch aangewezen om wandelaars op de bedding van de voetwegen te houden.

We hebben hierover samengezeten met betrokkenen en hebben alvast gecommuniceerd met de bevolking.

We volgen dit verder op.

Ook hier hebben we geen antwoord meer over gekregen. Uit verschillend bronnenonderzoek, waaronder luchtfoto’s op het geoloket van Vlaanderen, blijkt duidelijk dat deze voetweg al meer dan 30 jaar in gebruik is.  Het afsluiten van een voetweg die al meer dan 30 jaar in gebruik is, is onwettig. 

Wat is de StaVaZa inzake dit dossier

 

3. Vraagstelling over stopzetting dossier assistentiewoningen ter hoogte van de “Zilveren Esdoorn”.

Het bestuur heeft de beslissing genomen om de bouw van de assistentiewoningen ter hoogte van de “Zilveren Esdoorn” te “parkeren”.

De motivering van de beslissing verbaast ons niet. Alle elementen voor een foute afloop waren reeds jaren voordien bekend.  Bij herhaling heeft Jan Van hoof er in de vorige legislatuur op gewezen dat de aanpak van het project gedoemd was om te mislukken.  Het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat er 3 woningen verkocht worden, om de kosten te drukken? De gemeente is geen immokantoor.

De voormalige OCMW-voorzitter mag dan wel “furieus” zijn omtrent de  beslissing van het college – althans als men de kranten mag geloven -, de bevolking voelt zich “gepakt” omdat zijn nalatenschap 01. een aanzienlijke schuld achterlaat en 02. omdat de aanleg van de parkeerplaats al die jaren op de lange baan werd geschoven en 03. omdat het beleid faalt om te zorgen voor betaalbare woningen voor onze ouder wordende bevolking.

03a. Wat is het detail van de vergoeding die de gemeente moet betalen (graag verwijzing naar de desbetreffende contractuele bepalingen).

Het werk van de architect moest uitbesteed worden, maar wat Haviland nu gedaan heeft, zou kunnen gedaan worden door een personeelslid van de gemeente. Hier hadden we dus een schadevergoeding kunnen vermijden. Wij willen nogmaals benadrukken dat het aanwerven van extra personeel voor dit soort opdrachten op termijn een serieuze besparing zou kunnen zijn.

Het parkeerterrein zou reeds in 2018 worden aangelegd, zo blijkt het althans uit de documenten (budgetten, verslagen, e.d.m.) van de vorige legislatuur.

03b Waarom is de aanleg niet gebeurd?

Nu luidt het dat gewacht wordt op de finalisering van de bouw van privé-assistentiewoningen.

03cde Wanneer is dit ? Wat is de voorziene kostprijs van de aanleg ? Hoe lang duurt de aanleg an sich

Het bestuur wil inzetten op thuiszorg.

03fg Welke zijn de concrete plannen op dat gebied? En wat zijn de geraamde kosten hiervoor?

 

4.Vraag om actief stappen te ondernemen om ons erfgoed te beschermen.

Om wat er nog rest van ons prachtig erfgoed echt te beschermen tegen sloop en nu we eindelijk een schepen van Erfgoed hebben, vragen we aan het bestuur, in het kader van het op te stellen Meerjarenplan, om de komende 6 jaar werk te maken van een prioriteitenlijst, per deelgemeente, om erfgoed te beschermen, en bvb elk jaar concrete stappen te nemen om 3 gebouwen/dorpszichten/landschappen beschermd te krijgen.

5.StaVaZa over overhellende en scheve bomen aan de Steenwagenstraat. De voorbije storm heeft in Vlaanderen opmerkelijk veel bomen neergeslagen. Blijkbaar zouden onze bomen al enkele jaren in een stress-modus zijn overgeschakeld door de klimaatveranderingen en daardoor zouden ze alsmaar zwakker worden. Of de omgevallen boom in de Steenwagenstraat ook daar last van had, weten we niet. De omgevallen boom blijkt wel meerdere scheve collega’s te hebben en de bewoners in die zone maken zich zorgen voor meer onheil.

Wat is de StaVaZaken hierover?

 


Vragen gemeenteraad 28-2-2019

Schriftelijke vragen Groen – GR februari ’19

 

  1. Mobiliteitsproblemen door gekozen omleiding bij de werken aan Tervuursesteenweg.

We werden gecontacteerd door fietsers en buurtbewoners  die zich door de gemeente in de steek gelaten voelen, wat betreft de keuze en aanpak van de omleiding n.a.v. werken aan de Tervuursesteenweg.

Hoewel fietsers de provinciale aanleg van een apart fietspad op de Tervuursesteenweg toejuichen, en tevreden waren met de initiële omleiding langs de Molenstraat, betreuren ze nu – en dan voornamelijk fietsende pendelaars die werkgewijs dagelijks het traject tussen Elewijt en Perk afleggen -   dat het laatste deel van de Molenstraat sinds enkele weken is afgesloten voor alle verkeer.

De fietsende pendelaars zijn nu verplicht om via een niet verlichte veldweg ( Kerselarenstraat) hun route verder te zetten.  Gelukkig zijn de dagen aan het lengen en  is het nu al enkele weken droog, maar toen de eerste klachten binnenkwamen ging het voornamelijk om de modderige en slijkerige ondergrond in natte weersomstandigheden en in het donker.

Onze fractie is van mening dat er bij wegenwerken moet gekeken worden naar hoe het verkeer op een veilige manier kan doorstromen en indien dit niet mogelijk is kan omgeleid worden met aandacht voor 01. de zachte weggebruikers die zich niet met de auto naar het werk begeven en 02. aandacht voor de leefomstandigheden van de buurtbewoners.

 

01a. Aandacht voor de zachte weggebruikers bij omleidingen.

We hebben in dit geval niet het gevoel dat er ten gronde is nagedacht over hoe fietsers op een veilig manier toch het traject tussen Elewijt en Perk kan afleggen. Weinig veldwegen zijn optimaal geschikt voor fietsverkeer. Als de lokale overheid dan beslist om fietsers in de wintermaanden over een slijkerig en niet verlichte weg te sturen, dan is er naar onze mening onvoldoende rekening gehouden met alle partijen.

We pleiten dan ook voor een onmiddellijke gedachtenverandering bij de bevoegde schepen en het bestuur wanneer er omleggingen moeten worden voorzien voor wegenwerken. We kunnen ons moeilijk van de indruk ontdoen dat er in eerste instantie nog steeds gekeken wordt naar hoe de doorstroom van auto's zo vlot mogelijk kan verlopen en pas in tweede instantie hoe in dat plaatje nog een fietser past. 

01a Wij vragen dan ook om  in de toekomst bij wegenwerken en het aanleggen van wegeninfrastructuur de zachte weggebruiker op de eerste plaats te zetten en een volwaardig en veilig alternatief aan te bieden. 

01b. Aandacht voor de leefomstandigheden van de buurtbewoners

Ook de omleiding langs de Hoogstraat leidt tot heel veel klachten bij bewoners. De bewoners hebben op zich niets tegen het feit dat de omleiding langs hun smalle straat loopt, maar wel tegen de onaangepaste snelheid van de passanten. Er werd al meerdere malen aan het bestuur gevraagd om extra borden te plaatsen en meer snelheidscontroles te organiseren. Net zolang de passanten beseffen dat ze zich daar effectief best aan de snelheidslimiet houden of dat er anders boetes volgen. De mensen uit de straat die zich wel aan de regels houden, krijgen te maken met bumperklevers en worden roekeloos ingehaald. Een buurtbewoner zijn kat is recent dood gereden en dat was al 17 jaar geleden dat er nog een kat van de familie was doodgereden in de Hoogstraat.

1b Wij vragen dan ook in naam van de buurtbewoners om effectief paal en perk te stellen aan het roekeloos en onveilig rijgedrag van passanten.  Door o.a. het plaatsen van extra borden en via doorgedreven snelheidscontroles. 2.


2. Stand van zaken SAVE- charter

Mogen wij een Stand Van Zaken krijgen i.v.m. het SAVE-charter dossier?

 


3. Afsluiting van boswegen in het Floordambos.

Veel wandelaars zijn misnoegd over het afsluiten van boswegen in het Floordambos. Enkelen hebben het aan de stok gehad met een boze boswachter.

Kan de raad toelichting krijgen over deze problematiek?  Wat is daar aan de hand? En is het afsluiten van voetwegen die al meer dan 30 jaar in gebruik zijn wettig?

 


4. Recente vervuiling van Vogelzangvijver en vraag tot sanering van de Vogelzangvijver.

De Vogelzangvijver heeft in januari en februari te leiden gehad van een zware vervuiling, afkomstig van BAC. De vijver leek wel een stinkend bubbelbad.  DE-ICING producten die gebruikt werden op de luchthaven bleken hier de oorzaak van te zijn.  

04a Klopt het dat BAC voor de-icing speciale opvangtanks heeft? En zo ja, wat is er dan werkelijk gebeurd?

04b En aanvullend hadden we graag de overeenkomst geweten tussen de gemeente en BAC ivm het lozen van regen- en afvalwater in de Vogelzangvijver.  Hoe is dat geregeld en wat  staat daar voor de gemeente of voor ANB tegenover?

04c In 1998 werd er een Oriënterend Bodemonderzoek ( een eerste beperkt onderzoek) uitgevoerd in en rond de Volgelzangvijver. Uit de analyse van de alarmerende  resultaten bleek een Beschrijvend Onderzoek aangewezen om de totale verspreiding van de vervuiling  in kaart te brengen, met het oog op de sanering er van. Het is toch totaal waanzinnig dat het lekkend gifstort, dat het schiereiland van deze vijver is, nog steeds niet gesaneerd is. Zolang er geen beschrijvend Onderzoek wordt uitgevoerd zal dit zwart punt op de te saneren lijst van Ovam  onderaan bengelen. We weten dat deze vijver tot het beheergebied van ANB behoort, en we beseffen ook dat het eigenlijk absoluut niet kan dat dit gifstort behoort tot  een uniek Europees beschermd habitatgebied. De vijver vervuilt heel veel waterlopen omdat het water ervan in de Barebeek terecht komt en zo in De Dijle.

Wil het bestuur de nodige stappen ondernemen om deze vijver te saneren, te beginnen met het laten uitvoeren van een Beschrijvend Onderzoek?

 


 


verslag van gemeenteraad 31-1-2019 goedgekeurd op 28-2-2019

Vragen gemeenteraad 31-1-2019

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid vragen we aan het bestuur om het SAVE charter te willen ondertekenen.

 

Toelichting :

Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Aan de hand van het SAVE-charter, zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, wenst OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen.Het project wil in SAVE-gemeenten een verkeersveiligheidscultuur doen ontstaan die er niet alleen voor zorgt dat de verkeersveiligheid verhoogt, maar ook de verkeersleefbaarheid.

 

Op  30/01/2019 organiseert  OVK een infodag rond het SAVE-charter, gericht op schepenen en administratie. Raadslid Griet Deroover stuurde een mail hierover naar het college. Mocht er niemand van het bestuur naar die infodag gegaan zijn, geen nood. De procedure tot het uiteindelijk verkrijgen van een SAVE-label, begint met het ondertekenen van het SAVE-charter. En die procedure begint door contact op te nemen met de projectcoördinator van OVK ( zie website http://save.ovk.be/ )

 

1. Vraag : Wil de gemeente zsm de nodige stappen ondernemen om aan te sluiten bij de 101 gemeenten die het Save-Charter al hebben ondertekend om uiteindelijk de lijst van 72 SAVE-Label gemeenten te vervoegen?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid  …

 

Vraag om een parkeerverbod in te stellen aan de aansluiting/doorgang Oudstrijderslaan/Sellaerstraat

 

Toelichting : Het fietsverkeer aan de in- en uitgang van de Oudstrijderslaan ter hoogte van de aansluiting Oudstrijderslaan/Sellaerstraat wordt vaak belemmerd door geparkeerde wagens. Fietsers kunnen op die manier niet op een veilige manier de Oudstrijderslaan in- of uitrijden.

 

2. Vraag : Wil de gemeente een parkeerverbod ( gele strepen aanbrengen lijkt ons voldoende) instellen op die specifieke plaats ?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Resultaten en evaluatie meting invoering zone 30 in Melsbroek ?

 

Toelichting : Op de gemeenteraad van 22 november 2018 stelde de Groene fractie volgende vraag :

Uit de notulen :

“Vraagstelling over zone 30 in Melsbroek. (Groen-fractie)

Aanleiding: Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt : Nu de zone 30 in Melsbroek bijna een jaar in voege is, willen we graag een gedetailleerde Stand Van Zaken verkrijgen. 01a. Is het sluikverkeer afgenomen door de ingreep ? ( Wat de reden was voor de invoering.) 01b. Wat zijn de cijfers VOOR en NA het invoeren van Zone 30 ? Vanuit Melsbroek ontvangen we veel klachten over het flitsgedrag van de lokale politie. Volgens de inwoners wordt er voornamelijk geflitst BUITEN de spitsuren; eerder tussen 09.00u en 16.00u. en worden er bijgevolg veel Melsbroekenaren geflitst en niet zozeer de sluikverkeer-automobilisten. 02b. Kan de raad het exact aantal flitsacties en uren van het voorbije jaar verkrijgen ? 03b. Vindt het bestuur de invoering van de zone 30 een succesvolle ingreep voor het oplossen van het sluikverkeer? 04b. Zijn er volgens het bestuur nog andere maatregelen nodig om het (sluik-)autoverkeer te ontmoedigen ? En zo ja, welke? “

 

Volgend antwoord werd gegeven :

“Besluit: Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat men het gevoel heeft dat er trager wordt gereden. De politie gaat in januari - na 1 jaar - evalueren, zoals gepland. Het doel was niet alleen vermijden sluipverkeer, maar ook het verkeer veiliger maken voor het fiets- en voetverkeer door het bedwingen van de snelheid. Op meerdere momenten van de dag wordt er geflitst door de politie, niet alleen buiten de spitsuren. Bovendien is het belangrijk dat ook de Melsbroekenaren zich aan de regels houden, net zoals het ontradend effect voor sluipverkeer.”

 

 3. Vraag : Kan het bestuur aan de gemeenteraad het evaluatieverslag van de politie – na 1 jaar invoering Zone 30 - meedelen ?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid …

 

We pikken veel onvrede op i.v.m. enkele grote dossiers. En de onvrede gaat eigenlijk over de vrees voor een verslechtering van de mobiliteit/verkeersveiligheid en (verkeers-leefbaarheid) . Het is duidelijk dat er dringend een mobiliteitsplan moet opgesteld worden want anders vrezen we voor een absoluut brokkenparcours van dit bestuur inzake mobiliteit.

(We geven in deze ook mee dat raadsleden niet alle stukken digitaal kunnen raadplegen op het gemeentehuis. )

 4. Verbouwing MS-Center Campus

Uit de toelichting bij de verbouwingsplannen op de recentste Gecororaad blijkt dat het verkeer van en naar de Vanheylenstraat fel zal toenemen. Maar er is blijkbaar nog onduidelijkheid hoe men deze verkeersstroom ( zo dicht tegen de kleuterschool De Zandkorrel) in goede banen gaat leiden.

 

04a. Kan het bestuur de impact op de leefbaarheid in de omliggende dorpszone en de mobiliteitsplannen van de nieuwe campus  toelichten aan de raad?

04b. Klopt het dat de Mettekesvie-weide tijdens de 5-jaar durende werken zal gebruikt worden door de aannemer voor bouwpuin/bouwmateriaal en -machines?

04c En zo ja, gaat het ANB daar mee akkoord aangezien dit perceel in VEN-gebied ligt?

04d. Heeft het bestuur al aan alternatieve locaties gedacht voor het Mettekesvie ?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Aanleg omgeving Tilia

Kan het bestuur de plannen even kort toelichten aan de raad?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Parking DHL

Klopt het dat DHL de autoparking op de voormalige voetbalterreinen van FC Melsbroek heeft aangelegd zonder medeweten/vergunning van de gemeente ?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. Mobiliteitsproblemen bij Boerke Buelens site

Vele mensen maken zich terecht zorgen over de impact van de nieuwe Boerke Buelens site op de mobiliteit en verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Toelichting : Er werd eertijds een ringweg aangelegd om het autoverkeer uit het centrum van Steenokkerzeel te halen en de Mulslaan te ontlasten. Nu gaat men een winkelcomplex-site aanleggen met in- en uitgang langs de Mulslaan. Dit gaat heel veel autoverkeer weer naar de Mulslaan aantrekken.

Vraag : Hoe kijkt het bestuur aan tegen deze potentiële stijging van nog meer verkeersproblemen op de Mulslaan en Van Frachenlaan? 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. .Sinds bouwplannen enkel nog digitaal te raadplegen zijn, ontstaat er een tijd- en geldverspillende situatie. Een personeelslid van R.O. moet nu bij iedereen die een Openbaar Onderzoek wil inkijken, bijzitten en bijlage per bijlage open doen. Aan de balie.

Plannen kunnen niet meer deftig en zonder nekpijn bekeken worden omdat de plannen velen malen groter zijn dan het computerscherm. In analoge tijden kon het personeelslid het dossier en de plannen op een tafel plaatsen en was hij/zij niet verplicht om met de duimen te draaien tot de persoon die het dossier kwam inkijken klaar was met lezen.

 

Vraag : Wil het bestuur van minstens elk groot dossier één geprinte versie aanmaken ter verbetering van burgerparticpatie en ter naleving van het wettelijk inzagerecht ?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.