vragen van Groen GR 2019

02 Februari 2019

De eerste gemeenteraad is een feit: op 31-1-2019 gingen we van start met 3 gemeenteraadsleden. We zetten onze vragen ook hier online met wat toelichting, zo kan bij elk punt inspraak gegeven worden. Het antwoord van de gemeente kan je over een maand terugvinden wanneer het verslag van de gemeenteraad wordt goedgekeurd op de site van de gemeente: https://www.steenokkerzeel.be/…/…/494/verslagen-gemeenteraad Nieuw: er is vanaf nu ook een audioverslag op de site van de gemeente onder bovenstaande link beschikbaar waar je de gemeenteraad kan beluisteren.    

GEMEENTERAAD 19/12/2019

Schriftelijke vragen Groen

 

1. Bijlagen notulen CBS en VB

Feiten, context, argumentatie

Wanneer de notulen van zowel CBS als VB zijn goedgekeurd, worden deze gepubliceerd op E-Notulen. Echter stellen wij vast dat bijlagen waarvan sprake in sommige punten, nooit worden bijgevoegd, en wij deze steeds moeten opvragen. Dit is omslachtig om 2 redenen.

 1. Gemeenteraadsleden kunnen sommige punten niet meteen bij publicatie volledig lezen, gezien een deel van de documentatie ontbreekt.
 2. Extra werk voor de diensten, die ze moeten mailen naar diegenen die ze opvragen.

 

Vraag:

Kunnen deze bijlagen meteen meegestuurd worden bij publicatie van de notulen? Deze vraag slaagt niet op de bijlagen aangaande bouwaanvragen. 

 

 

2. MS Center stand van zaken

Feiten, context, argumentatie.

Het MS Center heeft zijn aanvraag tot omgevingsvergunning ingetrokken, ging deze aanpassen en een nieuwe aanvraag indienen.

Op de vorige gemeenteraad werd ons medegedeeld dat er nog steeds geen oplossing was betreffende de tijdelijke parking, en dat de burgemeester en de schepen van ruimtelijke ordening Wim Mombaerts  een afspraak hadden vastgelegd met Erik Vanderheyden, directeur van het MS Center.

 

Vraag 

Wat is hier uit gekomen, en is er nu een oplossing voor de tijdelijke parking?


3. Externe IT medewerker

Feiten, context, argumentatie.

In de notulen van 18/11/19 lezen we dat er in 2020 een beroep zal gedaan worden op een IT-beheerder van VERA (waarmee de gemeente Steenokkerzeel al een samenwerking heeft).

Deze IT-beheerder staat voor een bedrag van € 119387,5 op jaarbasis. 

Dit lijkt ons een aardige som. Het gaat hier over iemand die 4.5 dag per week voor onze gemeente zou werken. 

 

Vraag 

 Zou het niet beter zijn een full-time personeelslid hiervoor aan te nemen?

 

 

4. Aankoop maatpak begrafenis

Feiten, context, argumentatie.

In de notulen van het CBS van 18/11/19  lezen wij in punt 56 bij de onderhandse opdrachten, dat er een maatpak begrafenis werd aangekocht tbv € 1495.

 

Vraag

Vanwaar die aankoop door de gemeente?

 

 

 

5. Basketveld Zonnebos

Feiten, context, argumentatie

We lezen in de notulen van 18/11 dat dit veld niet verhard kan worden omwille van geluidsoverlast. 

 

Vraag 

Kan dit basketveld niet elders voorzien worden, waar wel al verharding voorzien is?


6. Intrekking aanvraag omgevingsvergunning (CBS  18/11/2019, p. 5, nr. 4). 

Feiten, context, argumentatie

 

Op 15 juli 2019 ontving de gemeente Steenokkerzeel een aanvraag omgevingsproject 2019 van Kurt Ryon namens Steenokkerzeel voor het aanleggen en renoveren van een wandel- en fietspad (Veldekensweg te Melsbroek). Deze aanvraag werd door de aanvrager ingetrokken op 12 november 2019. De intrekking van de aanvraag wordt goedgekeurd.Vraag 

Om welke redenen werd de aanvraag ingetrokken ?

 

 

7. Verkoop snoep (CBS 18/11/2019; p. 58, nr. 40).

Feiten, context, argumentatie.

Een vereniging vraagt om ter hoogte van de sporthal Hertblock op 18/12 snoep te mogen verkopen in het kader van de “Warmste Week”.

 

Vraag 

Waarom wordt de vraag niet toegestaan ? 

8. Gemeentelijke premies hemelwater (CBS 25/11/2019, p. 43 e.v., nrs 13 en 14)

Feiten, context, argumentatie.

De betreffende punten houden verband met de toekenning van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie in resp. de Kerckhove d’Exaerdestraat, Steenwagenstraat.

 

Vragen:

 A/ Waarom is er  een relevant onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie?  Zou men dat niet beter gelijkstellen?

 

B/ Zou men niet beter het principe van “ Hoe meer water je kan recupereren, hoe groter de beloning”? In deze tijd van klimaatopwarming en dus minder regenval, kan men de bevolking enkel motiveren door het principe van : 

“ Hoe meer water je kan recupereren, hoe groter de inspanning, hoe groter de beloning”

 

C/ Zijn de bedragen niet achterhaald in de zin dat de basisbeslissing dateert van 2008.

 

D/ Wat met mensen die een put en een infiltratievoorziening willen plaatsen?

 

E/ Is het bedrag dat de gemeente van het Vlaamse Gewest krijgt nog altijd €250, zoals blijkt uit de beslissing ?

     Overwegende dat de gemeente €250 van het Vlaamse Gewest kan terugbetaald krijgen per hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening als voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 onder het thema water;

 

In de marge wordt opgemerkt dat in de beslissingen zeer terecht de volgende motivatie werd aangehaald:

 

Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt om minder water van menselijke consumptie te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen; dat hiermee het aanwenden van een schaarse grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en dat verdrogingverschijnselen tegengegaan worden; 

Overwegende dat deze putten als bufferopvang van hemelwater dienen en zo bij hevige regenval de druk op het gemeentelijke rioleringsstelsel en de kans op mogelijke overstromingen en overstorten verkleinen; 

Overwegende dat hemelwater maximaal moet worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate van het mogelijke wordt hergebruikt, opdat dit een positieve invloed zou uitoefenen o de efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallatie; Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen er minder water, trager naar de oppervlaktewateren wordt afgevoerd en dat de grondwaterreserves worden aangevuld;

 

Hiermee wordt onderstreept dat er enkel maar voordelen bij het plaatsen van een regenput of infiltratiesysteem.

 

F/ Moet men infiltratiesysteem samen met het plaatsen van een regenwaterput,  niet beter aanmoedigen en belonen.

 Reden - grondwaterreserves worden aangevuld;

              - minder drinkwater verbruik voor WC, wasmachines, kuisen, enz...

Voor een bestaande woning is het niet altijd gemakkelijk om een put te voorzien in de tuin, maar wel in de voortuin of oprit. Daarvoor gebruikt men het dak die langs straatkant is, en het achterste gedeelte van het dak voor infiltratie.

 

 

G/ Het bedrag vermeld op de website van de gemeente is dat voor nieuwbouw, terwijl er nergens sprake is van een tegemoetkoming bij een renovatie.
 

9. Ontwikkeling KMO zones Melsbroek.

Feiten, context, argumentatie

 In de collegeverslagen zien wij regelmatig aanvragen van bedrijven die zich willen komen vestigen in de nieuwe KMO zone in Melsboek. Er zijn er al een paar gestart ondertussen. 

De bedoeling van de KMO zone was werkgelegenheid creëren. 

 

Vraag

Hoeveel extra jobs heeft dit tot op vandaag opgeleverd? 

10. Kerkfabrieken 

 

Feiten, context, argumentatie

In het kader van de wetgeving op de “Kerkfabrieken” is elke gemeente verplicht om in bepaalde gevallen financieel tussen te komen bij de organisatie van de rooms-katholieke eredienst. Deze verplichtingen gelden ten aanzien van elke Kerkfabriek op het grondgebied van de gemeente. Voor Steenokkerzeel zijn er dat 4.

Vragen

 

 1. Graag een overzicht van de tussenkomst van de gemeente in elk van de 4 kerkfabrieken, jaarlijks vanaf 2013 tot en met 2019, met aanduiding van het bedrag en de motivatie van tussenkomst.
 2. Blijft het huidig bestuur het standpunt handhaven dat er voor de Kerkfabrieken geen bijkomende tussenkomsten worden gedaan dan deze die door de wetgeving worden opgelegd (bv. waarborg voor lening) ?11. Kerkenbeleidsplan 

Feiten, context, argumentatie

Sedert 2018 bestaat er in Steenokkerzeel een “Kerkenbeleidsplan”. Hierin worden verschillende items opgenomen die in de loop van 2019 aan bod moeten komen (overleg, participatie, evaluatie nevenbestemmingen, e.d.m.).

 

Vragen

In welke mate zijn de afspraken m.b.t. het jaar 2019 ingevuld ?

 

12. Visie en subsidie jeugdlokalen 

Feiten, context, argumentatie

In de vorige legislatuur werd besloten om aan de Chiro van Melsbroek, de Chiro van Steenokkerzeel en de Scouts van Steenokkerzeel een tegemoetkoming toe te kennen voor de bouw, verbouwing, herstelling, e.d.m. van hun resp. lokalen.Aanvankelijk kreeg elke vereniging 30.000,00 EUR toebedeeld. Later kwam er nog eens 30.000,00 EUR bij. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting bleek dat er in mei 2019 een bijkomend bedrag van 15.000 EUR was toegekend. Per heden heeft elke vereniging m.a.w. 75.000,00 (te) ontvangen.

 

Vragen

 

 • Welke waren in concreto de oorspronkelijke plannen van elk van de drie verenigingen inzake bouwwerken aan hun resp. lokalen ? 
 • Wat was de begroting die in ille tempore werd opgesteld om die plannen tot een goed einde te brengen ?
 • Welke zijn de redenen waarom er bovenop de “eerste” 30.000 EUR nog eens 30.000 EUR en later 15.000 EUR wordt toegekend aan elke vereniging ?
 • Waar vinden we beslissingen – vooral van de jongste toekenning – terug ?
 • Komen er nog bijkomende toekenningen ?
 

13. Sluitingsuur feesten en fuiven. 


Feiten, context, argumentatie

Het college staat zeer gewillig afwijkingen toe m.b.t. sluitingsuren van evenementen, feesten, fuiven. De opgelegde verplichtingen worden niet altijd nagevolgd (vb. niet respecteren van de uren, niet versturen van een bericht naar de buren).

 

Vragen

Welke procedure moet gevolgd worden wanneer er overtredingen zijn ?

Welke is de sanctie wanneer de organisator de verplichtingen niet nakomt.

 

 

14. Chiropleintje 

 

Feiten, context, argumentatie

Op de gemeenteraad van 21-11-19 stelden wij volgende vraag: We vragen te onderzoeken of het nieuwe decreet trage wegen kan toegepast worden op de

trage wegen die over het Chiropleintje lopen en al meer dan 30 jaar in publiek

gebruik zijn en onderhouden door de gemeente..  Deze vraag ging door het schepencollege aan de advocaat bezorgd worden.

 

Vraag:  

wat is de stand van zaken ?

 

 

15. Fiscaliteit

Feiten, context, argumentatie

De punten 19 tot en met 36 van de Gemeenteraadszitting van 19/12/2019 houden allemaal verband met gemeentelijke belastingen/heffingen.


Vragen

 1. Is het niet wenselijk deze agendapunten te behandelen samen met de voorstelling van het MJP ?
 2. Graag een overzicht van de ontvangsten van elk van deze belastingen/heffingen tijdens de periode 2014-2019.
 3. Graag de begroting van elk van deze belastingen/heffingen voor 2020.
 4. M.b.t. de gemeentebelasting op de drijfkracht:
  1. Hoeveel bedrijven worden effectief door deze belasting getroffen ?
  2. Welke activiteiten ontplooien deze bedrijven ?
  3. Wat is het standpunt van het bestuur om deze belasting af te schaffen ? In nuttige orde wordt verwezen naar: 

https://kinrooi.n-va.be/nieuws/voorstel-afschaffing-drijfkrachtbelasting-verworpen

https://www.hln.be/in-de-buurt/zaventem/117-ondernemingen-moeten-niet-langer-belasting-op-drijfkracht-betalen~ae4ad7d1/

https://www.madeinlimburg.be/nieuws/voka-belasting-op-drijfkracht-is-ouderwets/

http://steunpuntbov.be/rapport/s1207018_paper9.pdf

omzendbrief Vlaamse Regering KB/ABB 2019/2 p. 55 e.v. 

16. Gasboetes 

Feiten, context, argumentatie

Sedert enkele jaren worden in de gemeente Steenokkerzeel gasboetes geïnd.

 

Vragen

Hoeveel gasboetes werden intussen geïnd ?

Welk is het kosten-batenplaatje van de inning ?
 

17. Cijfers Belfius : 

 

Feiten, context, argumentatie

De schepen van financiën, en bij uitbreiding het college, krijgt vanwege BELFIUS elk jaar minstens één keer een overzicht van de financiële situatie van gemeente. Hierin worden o.m. heel wat ratio’s opgesomd die ook tegen het licht van grotere entiteiten worden gehouden.

 

Vragen

Kunnen de gemeenteraadsleden een kopie bekomen van de documentatie uitgaande van BELFIUS ?

 

18. Assistentiewoningen aangeboden op site gemeente

Aanleiding:  

De gemeente biedt op de website ook assistentiewoningen aan.  Het reglement hiervan zien we op de site:

https://www.steenokkerzeel.be/assistentiewoning

.

 

 • Voor wie

 

Voor alleenstaanden of samenwonenden.

 

 • Voorwaarden

 

Je moet minstens 60 jaar oud zijn. Indien je samenwonend bent, moet ook je partner die leeftijd bereikt hebben.

Je moet op het ogenblik van de aanvraag 5 jaar aaneensluitend ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Steenokkerzeel.

Je bent ooit 10 jaar ingeschreven geweest in het bevolkingsregister van de gemeente.

Eén van je descendenten is op het ogenblik van de aanvraag 10 jaar aaneensluitend ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente.

 

 •  Procedure

 

De beslissing tot toewijzing van een flat gebeurt door de raad voor Maatschappelijk Welzijn op basis van een voorafgaand financieel, sociaal, administratief en medisch dossier dat uitgevoerd wordt door de maatschappelijk werkster.

De maatschappelijk werkster/woonassistent komt bij jou thuis om het dossier op te stellen.

 

 • Kostprijs

 

De dagprijs is vastgesteld op € 17,03 per dag. Daarbovenop komt nog € 15 per maand voor de crisis- en overbruggingszorg.

De vaste kosten zoals water, gas , elektriciteit en telefonie zijn niet inbegrepen in de dagprijs.Vragen:

 • Zijn deze assistentiewoningen van het OCMW ?
 • Wat zijn de totale kosten per dag van deze assistentiewoningen ?
 • Hoe wordt de verhuurprijs bepaald?
 • Waarom is de huurprijs niet bepaald op het inkomen van de bewoners ?
 • Biedt de gemeente ook een premie aan voor ouderen met een beperkt inkomen ?  of gaat ze dit aanbieden ?

https://www.ocmwgent.be/OCMW/wonen-voor-senioren/Wonen-met-hulp/Assistentiewoningen/Assistentiewoningen-Premie-voor-assistentiewoningen.html

 • Kunnen alle assistentiewoningen (ook privé) van de gemeente op deze site vermeld worden  - met prijs, voor wie, voorwaarden en aangeboden service ? zie voorbeeld OCMW Gent: 

https://www.ocmwgent.be/OCMW/wonen-voor-senioren/Tarieven.html 

19. Vuurwerk verboden 

 

Feiten, context, argumentatie

Vuurwerk is al enige jaren verboden in Steenokkerzeel en nu ook voor heel Vlaanderen.  Toch wordt nog geregeld vuurwerk afgestoken al dan niet met toestemming van de gemeente.  Op Ringtv en in HLN kondigde Zaventem hoge GAS boetes af voor overtreders.  

(je mag dit artikel tonen op de gemeenteraad)

https://www.hln.be/in-de-buurt/zaventem/verbod-op-vuurwerk-met-oudjaar-anonieme-agenten-doorkruisen-gemeente~ae7f6d72/

 

Vragen: 

 • Hoeveel aanvragen zijn er binnengekomen om vuurwerk af te steken en hoeveel zijn er toegestaan ?
 • Indien toegestaan, waar zal dit plaatsvinden ?
 • op welke manier gaat onze gemeente handhaving voeren bij overtreding ? 

20. Bomen Sellaerstraat - Perksesteenweg

Feiten, context, argumentatie

We kregen de vraag waarom de bomen op Perksesteenweg en Sellaerstraat gemerkt zijn.  Daarop hebben wij bij de algemeen directeur informatie opgevraagd. Wij ontvingen volgende mail:

 

Om dringende veiligheidsredenen, ten gevolge van een zware valpartij tegenover Thermae Boetfort aanvang november,  zien wij ons genoodzaakt om tijdens de volgende weken de lindes langsheen het voetpad  Sellaerstraat & Perksesteenweg (even huisnummers) te rooien en het voetpad tijdelijk te herstellen. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk. Wij hebben in eerste instantie een kapping  trachten te voorkomen door het weghalen van de straatstenen, dubbele klinkers, en het opvullen ervan met dolomiet. Deze valpartij is echter een sterke waarschuwing voor toekomstige waarschijnlijke zwaardere ongevallen. Het voetpad is ook steeds minder bruikbaar voor rolstoelen en kinderwagens.

Hiervoor zijn deze bomen gemerkt met nummers (eerste doel)en letters (latere uitbreiding) met lijnen onder de letters of cijfers voor de bomen welke aan een gespecialiseerde aannemer dienen te worden uitgegeven. 

Het doel is dat een aannemer het voetpad tussen het Hof van Boetsfort en de aansluiting met het fietspad tegenover Hof ten As, vermoedelijk zomer-najaar 2020, opnieuw zal aanleggen.

Als alles goed verloopt voorzien wij de aanplanting van nieuwe laanbomen in de plantperiode eind 2020-aanvang 2021.

De nieuwe laanbomen zijn eigentijdse middelgrote bomen met een slank- of eivormig silhouet, een sierwaarde en een dieper groeiend wortelgestel. Bij de gewenste eigenschappen staan naast een goede habitat voor onze kleine fauna, ook het opvangen van stikstofoxiden, ozon en fijnstof hoog op de lijst.”

 

We betreuren dat de bomen dienen gerooid te worden, maar zijn het hiermee eens dat de veiligheid van de zachte weggebruiker voorop wordt gesteld.  We 

 

Vragen:

 • Is er een beleid voor het aanplanten van bomen op/langs de voetpaden en kan hierbij in de toekomst rekening gehouden worden dat er geen bomen geplaatst worden die te groot worden om veilig te blijven ?  
 • Wordt het fietspad langs de gehele Perksesteenweg heraangelegd ?  het is namelijk in erbarmelijke staat en weldra komt ook daar iemand zwaar ten val.  Ook daar is de gemeente aansprakelijk.
 • Worden deze bomen meegeteld voor het bomencharter ?GEMEENTERAAD 21/11/2019

Schriftelijke vragen Groen

 

Beluister het antwoord hier:https://steenokkerzeel.notubiz.be/vergadering/590253/%2021-11-2019

 

1. Zebrapad Mulslaan Steenokkerzeel

Aanleiding

Drukte op de Mulslaan ter hoogte van Okay en nieuw winkelcentrum

Feiten, context, argumentatie

Sinds er nieuwe winkels zijn open gegaan op de site waar Boerke Buelens tot voor kort was, is het daar zeer druk, vooral op zaterdag.

Toch stellen wij vast dat er geen oversteekplaats is voorzien voor voetgangers.

Vraag:

Kan het bestuur hier een zebrapad voorzien?

 

 

2. Uitbreiding zone 50 Tervuursesteenweg Perk-Melsbroek

 

Aanleiding

Oversteekplaats Tervuursesteenweg naar Perksesteenweg

Feiten, context, argumentatie

In het dorp van Perk geldt een snelheidsbeperking van 30 km / uur. Eens uit het dorp, richting Wambeek, wordt dit 50 km / uur, en een paar meters verder is het 70 km / uur. In de bocht aan de Perksesteenweg mag dus 70 km / uur gereden worden. Dit is echter een plek waar veel fietsers de baan oversteken om van Melsbroek naar Perk te rijden, of Melsbroek binnen te rijden wanneer ze van Steenokkerzeel komen.

 

Vraag

 

Kan er een snelheidsbeperking van 50 km/uur geïnstalleerd worden tot aan deze kruising?

 

 

 

3. Tijdelijke parking MS center. 

 

Aanleiding

Er wordt geen alternatief gevonden voor de tijdelijke parking voor het MS Center

Feiten, context, argumentatie

Op de gemeenteraad van oktober vroegen wij of er ondertussen een oplossing was gevonden door het bestuur voor de tijdelijke parking die het MS Center moet voorzien tijdens de verbouwingen.

Er werd ons toen verteld dat dit niet het geval was. Er werd ons ook gezegd dat we het vervolg zouden lezen in het volgende collegeverslag. Ik heb dit niet teruggevonden in het volgende verslag, en ook niet de latere verslagen. In de notulen van CBS van 14/10 lazen wij dat de parking van DHL en het parkeerterrein van de voetbal geen optie zijn. Wij hebben daar toch een paar bedenkingen bij

 

Vragen

 

 1. Tijdens de opendeurdag van het MS Center mocht de parking van DHL wel gebruikt worden. Dus waarom kan dit niet voor een langere periode?

Kan er geen uitzondering gemaakt worden?

 1. Wat zou er gebeuren als het personeel van de kliniek zich toch op de parking van de voetbal zet? Er is daar toch geen parkeerverbod voorzien?
 2. Volgens jullie eigen diensten (mail ontvangen van Heidi op 13/11) kan er enkel een tijdelijke parking voorzien worden in woongebied. Dit omwille van het feit dat er in Melsbroek geen gebied is dat bestemming “gemeenschapsvoorziening” heeft. In de Steenwagenstraat is er het terrein van Ziegler. Zou het geen optie kunnen zijn om daar een tijdelijke parking te voorzien?

 

 

 4. RUP Melsbroek

 

 

Aanleiding

Studie RUP Melsbroek is begonnen.

 

Feiten, context, argumentatie.

In het collegeverslag van 14/10 zien we dat er contact is geweest met een studiebureau om het RUP Melsbroek te bekijken. De gemeente heeft de belangrijkste aandachtspunten opgesomd. Wij zien dat de parkeerdruk duidelijk erkend wordt als probleem, en zijn daar zeer tevreden mee. Wij zien echter ook dat er dient bekeken te  worden of op de Achtergaal een begraafplaats of een parking kan gerealiseerd worden.

 

Vraag

Van waar komt deze vraag, en wat is de bedoeling van het bestuur?

 

 

5. AED-Opleiding

 

 

Aanleiding

Onder impuls van schepen Liesbeth Degrève worden reanimatielessen georganiseerd in de derde graad van alle Steenokkerzeelse scholen. Dit initiatief kan enkel toegejuicht worden en verdient alle waardering.

Steenokkerzeel kan hiermee als voortrekker beschouwd worden voor de invulling van het begrip “hartveilige gemeente”.

 

Vraag

In het verleden werd een reanimatieles georganiseerd voor de toenmalige gemeenteraadsleden. Daarbij werd het gebruik van AED-toestellen aangeleerd. Nu gemeenteraadsleden ten deze een voorbeeldfunctie kunnen en moeten opnemen, vragen we aan het bestuur om ook voor de huidige gemeenteraadsleden een reanimatiecursus op touw te zetten.

 

 

6. Procedures Vilvoorde & Londerzeel vs. brandweer

 

 

Aanleiding 

In het Collegeverslag van 28 oktober ll. (p. 65, punt 39) is er sprake van procedures hangende tussen de Stad Vilvoorde en de Gemeente Londerzeel enerzijds en een aantal bandweerlieden anderzijds. Aan de Gemeente Steenokkerzeel wordt de vraag gesteld om vrijwillig tussen te komen in deze procedures.

 

Vraag

Welke zijn de motieven van Londerzeel om aan Steenokkerzeel te vragen vrijwillig tussen te komen in de procedures waarin Londerzeel betrokken is ?

Welke zijn de motieven van Grimbergen om wél vrijwillig tussen te komen ?

Welke zijn de motieven van Machelen en Zemst om niet tussen te komen ?

Welke zijn de motieven van Steenokkerzeel om een voorbehoud te formuleren ?

Welke zou het bedrag van de vordering zijn die Vilvoorde en/of Londerzeel tegen Steenokkerzeel wenst te formuleren ?

 

 

7. Chiropleintje/pastorijpleintje Melsbroek

 

 

Aanleiding

Sinds september is er een nieuw decreet trage wegen, waardoor de gemeente meer bevoegdheden, maar ook plichten krijgt i.v.m. de trage wegen, of beter gezegd “gemeentewegen”.

De gemeente is in een rechtszaak verwikkeld geraakt over de eigendom van het chiroplein/pastorijplein met de kerkfabriek.

We kunnen als gemeente mogelijks beroep doen op het nieuwe decreet trage wegen:  

Artikel 2

Een gemeenteweg = een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond.  De trage weg is een gemeenteweg die hoofdzakelijk bestemd is voor niet-gemotoriseerd vervoer.

De wegjes die over het chiropleintje lopen, verbindt de trage kerkweg met de Vanheylenstraat en met de Kerkstraat langs de chirolokalen.  Dit pleintje en zijn wegjes zijn al meer dan 30 jaar zo publiek gebruikt. Het versterkt het fijnmazig netwerk en verhoogt en versterkt de kwaliteit van het traag netwerk.  Op het plannetje van de trage wegen van de gemeente staat ook dat dit wegje tot aan de kerk loopt.

Artikel 13 van de nieuwe wet bepaalt het volgende:

 • 1 Grondstroken waarvan met enig middel van recht bewezen wordt dat ze gedurende de voorbije dertig jaar door het publiek werden gebruikt, kunnen in aanmerking komen als gemeenteweg.
 • 2 De gemeenteraad die op eigen initiatief of op grond van een verzoekschrift vaststelt dat een grondstrook gedurende de voorbije dertig jaar door het publiek gebruikt werd, belast het college van burgemeester en schepenen met de opmaak van een rooilijnplan, en met de vrijwaring en het beheer van de weg overeenkomstig de in dit decreet opgenomen instrumenten en handhavingsbevoegdheden.

De vaststelling door de gemeenteraad van het dertigjarig gebruik door het publiek heeft van rechtswege de vestiging van een publiek recht van doorgang tot gevolg.

 • 5 Als de gemeente met betrekking tot een grondstrook al dertig jaar bezitshandelingen heeft gesteld waaruit de wil van de gemeente om eigenaar te worden van de wegbedding duidelijk tot uiting komt, dan is de gemeenteraad ertoe gerechtigd om de grondstrook zonder financiële vergoeding op te nemen in het openbaar domein, zonder toepassing van artikel 28.

Voor de toepassing van het eerste lid worden onder meer het aanbrengen van een duurzame wegverharding over het geheel of over een substantieel deel van de weg of het aanbrengen van openbare verlichting als bezitshandelingen beschouwd.


Vraag:

We vragen te onderzoeken of het nieuwe decreet kan toegepast worden op de trage wegen die over het chiropleintje lopen en al meer dan 30 jaar in publiek gebruik zijn en onderhouden door de gemeente.

 

 

GEMEENTERAAD 24/10/2019

Schriftelijke vragen Groen

1.  Wat is de stand van zaken van het RUP Melsbroek ?

Aanleiding:

Op de gemeenteraad van 31/1/2019, werd de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opmaak van een gemeentelijk RUP voor de kern van Melsbroek gestemd.

uit verslag van deze gemeenteraad:

Plaats in beleidsplan en budget: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode GEM/21400007/0610 (actie 1419/001/008/001/005).

Gelet op de specifieke context van de volledige woonkern Melsbroek met een aanzienlijke oppervlakte en een aantal specifieke infrastructuren, (zijnde smalle straten met sluipverkeer, de MS-kliniek, Boetfort, een woonuitbreidingsgebied, Brabantse Golf, BMW Tanghe,) is het aangewezen om een studiebureau aan te stellen voor de opmaak van een RUP.

 uit verslag schepencollege 30-9 punt 8:

Aanleiding:

De ontvangst van een mail, dd 10 september 2019, van Koen Janssens van het studiebureau

Antea Group met de voorstellen tot de uitbreiding van het plangebied en bijhorende kosten

(zie bijlage).

Feiten, context en argumentatie:

Op 9 juli 2019 werd een startvergadering gehouden over de opmaak van een ruimtelijk

uitvoeringsplan 12 'Kern Melsbroek'. In de vergadering werd een aantal knelpunten

geïdentificeerd en werden vragen gesteld over een mogelijke uitbreiding van het plangebied.

Adviezen en visum:

Vanuit de dienst RO wordt een uitbreiding van het plangebied voor het RUP 'kern Melsbroek'

in westelijke richting positief beantwoord.

De uitbreiding in westelijke richting met opname van de KMO-zone Steen I aan de

Haachtsesteenweg (opp. ca. 2,5 ha) en de woonzone aan Wijder kan worden opgenomen

binnen de contouren van het RUP 'kern Melsbroek'. Het doel tot opname is ingegeven voor

onder meer een maximaal behoud van de aanwezige groenelementen op het terrein. De

mogelijkheid tot tijdelijke parking kan hier ook onderzocht worden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het plangebied van RUP 12 'Kern

Melsbroek' uit te breiden in westelijke richting met opname van de KMO-zone Steen I aan de

Haachtsesteenweg en de woonzone aan Wylder. Het plangebied kan uitgebreid worden in

oostelijke richting met een zone aan de Perksesteenweg en het terrein van de militairen,

maar zonder de contour van het RUP Steen III.

 

Vraag:

Kunnen wij een stand van zaken krijgen aub ?

Kunnen we meer uitleg krijgen bij uitbreiding met Steen I, II en III ?

Wat zijn de plannen met Steen I ? waar zou de ontsluiting plaatsvinden ? Kunnen mensen die al een woning hebben op de plaats van Steen I en daar geen handelsactiviteit meer uitvoeren daar blijven wonen ?

Is er al een planning opgesteld en kunnen wij deze bekomen ?

 

 

2.  Verkeersveiligheid vragen:

 

2a Zone 30 Melsbroek:

Aanleiding:

Er werden in september bijkomende maatregelen getroffen door het gemeentebestuur om de autobestuurders te wijzen op de snelheidsbeperkingen die gelden in de dorpskernen, zoals spandoeken en smiley’s.

Helaas zien wij geen positieve effecten: voorbeeld 2x voorbijgestoken op 1 dag in Steenwagenstraat, zelfde week nog wagen gezien die naar schatting tegen 70 reed op steenwagenstraat ter hoogte van passiewijk ! 

Voor iedereen zal het veel duidelijker zijn dat de gemeente de kaart van de fietser trekt.  Niet tegen de auto, maar voor het welzijn van iedereen.  De smalle straten van Melsbroek, het gebrek aan degelijke voetpaden en fietspaden indachtig lijkt het ons aangewezen om van heel Melsbroek een fietszone te maken.  Maar ook alle andere straten in onze gemeente waar zone 30 geldt, vragen wij om fietsstraat te maken.  Dit past overigens in het kader van SAVE gemeente waarin stappers en trappers prioriteit krijgen.

 

Vraag:

Zijn er nog metingen geweest sinds de invoering van smileys en spandoeken ?

Kan en wil het bestuur het STOP (prioriteit: eerst stappers, dan trappers, openbaar vervoer en als laatste personenwagens) principe en dus ook het SAVE charter verder toepassen en de fietszone en fietsstraten zoals hierboven gevraagd toepassen ?

 

2b blijvend probleem hardrijders in dorpskernen

Aanleiding:

 

Ondanks de invoering van de zone 30 in onze dorpskernen merken we toch dat er zich een probleem van snelheid blijft voordoen.

 

Ondanks herhaalde vragen aan zowel het bestuur als de politie, zien wij geen metingen gebeuren in de smalste straten van bvb Melsbroek. Ik begrijp ook van de korpschef dat het niet altijd gemakkelijk is om flitscontroles te organiseren in deze smalle straten.

 

In Leuven coördineert het studiebureau Transport & Mobility, in samenwerking met Mobiel 21 en Waanz.in het onderzoek Citizen  Science.

Hun camera's (telramen genaamd) worden achter het raam van een huis gehangen, en meten de snelheid van voorbijrijdende voertuigen.

 

Een camera kost € 83, en kan door het lokaal bestuur worden aangekocht.

 

Vraag:

 

Kan het bestuur een tiental van deze camera's aankopen, en beurtelings installeren op de plaatsen waar nu niet wordt geflitst?

Dit om vast stellen waar de grootste problemen zitten.

Bvb Kerkstraat, Nachtegaalslaan, Lutgardisstraat.

 

2c Oversteekplaats Kortenbergsesteenweg

Aanleiding:

Zachte weggebruikers die van Hummelgem naar Steenokkerzeel willen, moeten de drukke Kortenbergsesteenweg oversteken.  Er is wel een zebrapad voorzien, maar voor kinderen die naar school gaan, is dit onvoldoende veilig. 

Vraag:

We vragen een veilige oversteekplaats voor de zachte weggebruikers die van Hummelgem naar Steenokkerzeel gaan.  Bij voorkeur met verkeerslichten die geactiveerd kunnen worden door een drukknop.

 

2d Gemachtigd opzichter

Aanleiding:

In Melsbroek was geen vervanging aan de oversteekplaats voorzien in Tilia Melsbroek tijdens de periode dat de gemachtigd opzichter die normaal de oversteek veilig begeleidt ziek was.

Vraag:

Hoe komt het dat er geen vervangend gemachtigd opzichter was ? 

Hoe gaat de gemeente dit in de toekomst opvangen als een gemachtigd opzichter afwezig is ?

 

2e aanduiding fietspad 2-richtingen

Aanleiding:

Tijdens de wegenwerken op de Tervuursesteenweg, dienen de fietsers in 2 richtingen op een 1 richtingsfietspad te rijden.  Dit is niet altijd overal aangegeven door verkeersborden in beide richtingen.

Bovendien dienen de fietsers nu over te steken op de Tervuursesteenweg waar men tegen 70 km/u rijdt in een bocht.

Vraag:

Kan in dergelijke gevallen duidelijk overal aangegeven worden dat er 2-richtingsverkeer is op dit fietspad ?

Kan waar de fietsers dienen over te steken op gevaarlijke plaatsen, de snelheid worden aangepast naar 50 km/u  ?

3.  Opleidingen gemeentepersoneel:

 

 • Welke opleidingen zijn er aangevraagd door de personeelsleden ?
 • wat is het opleidingsbeleid ?
 • hoeveel opleidingen gevolgd de laatste 5 jaar ?
 • hoeveel opleidingen zijn gepland het komende jaar ? en welke voor welk budget ?

 

4.  Kan de gemeente een waterbeleidsplan/klimaatadaptatieplan opstellen ikv de droge zomers en natte winters ?

 

Aanleiding:

Van de site VVSG:

https://vvsg.be/kennisitem/vvsg/klimaatadaptatie

Door de klimaatverandering veranderen de weerspatronen. Wetenschappers voorspellen meer neerslag in de winter en meer hitte en droogte in de zomer afgewisseld met zeer hevige regenbuien.

Deze extremere weersomstandigheden beïnvloeden onze dagelijkse leefkwaliteit in allerlei facetten: gezondheid, waterveiligheid, mobiliteit, … .

Gemeenten spelen een belangrijke rol in veel van deze beleidsdomeinen en kunnen hierin de effecten van deze extremere weersomstandigheden mee helpen milderen. Hierbij kunnen ze maximaal inzetten op maatregelen die ook de leefkwaliteit verhogen. Klimaatadapatie wordt leefkwaliteit.

Er is grotere zekerheid over de toename van droogte en lokale overstromingen in de zomer. Net deze zomerse effecten vragen meer aandacht voor het vasthouden en afvoeren van regenwater via kleine opwaartse regenwater- en grachtenstelsels. De gemeenten en hun rioolbeheerders beheren die systemen. Meer decentrale mogelijkheden voor infiltratie en berging van regenwater zullen nodig zijn. Ook kunnen we zoeken naar maatregelen om de schade bij water op straat te beperken.

 

We dienen zelf te kunnen voorzien in voldoende regenwater: hiervoor moeten meerdere waterbuffers worden aangelegd waar bij zware regenval het water kan worden opgevangen, en bij zware droogtes het water kan worden uitgehaald.

Ook in de ruimtelijke ordening moet hiermee rekening gehouden worden: de bronnen die onze gemeenten tellen moeten bewaard en opgewaardeerd worden, ondergrondse garages waarvoor enorme debieten aan water moeten worden weggepompt moeten verboden worden – de gemeente dient een duidelijk plan te voorzien om te bekijken welke impact een bouwplan kan hebben op het water in onze gemeente, regenwaterputten en waterdoorlatende opritten/parkings moeten een plicht worden … 

 

We zien hiervan een goed voorbeeld in het schepencollege van  16/9/19 punt 2:

 "Aanleg van een parking voor werknemers en bezoekers van het repatriëringscentrum 127bis"...............................................................................................2

Advies van de dienst ruimtelijke ordening:

Ook moet er rekening gehouden worden dat de funderingslaag bestaat uit waterdoorlatende

materialen, zodat er een maximale infiltratie kan gegarandeerd worden en geen wateroverlast

kan gecreëerd worden in de toekomst.

Volgende voorwaarden worden voorgesteld:

 aantonen dat de gracht voldoende capaciteit heeft om als overloop te dienen bij

hevige regenval

 fundering en onderfundering dienen uitgevoerd te worden in waterdoorlatend materiaal

 

vraag:

We vragen hier een aangepast waterbeleidsplan/klimaatadaptatieplan op alle vlakken, want water zal in de toekomst het nieuwe goud worden…  De schaarste van water de laatste zomers maakt dat duidelijk.  Nemen jullie dit zeker mee in het meerjarenplan ?

 

5.   Naamgeving trage wegen

 

Aanleiding

Een aantal trage wegen in onze gemeente krijgen een nieuwe naam.

Feiten, context, argumentatie

Op de vorige gemeenteraad werden een aantal nieuwe benamingen voor voetwegen goedgekeurd.

Groen mandataris Bart Verstockt maakte de opmerking dat het wel zo handig zou zijn dat de officiële benamingen worden behouden op de naamborden, en dit onder de naam die de gemeente aan deze voetwegen wil geven.

Schepen Marleen Ral opperde dat dit niet nodig was.

 

Vraag:

Graag willen wij toch nogmaals aandringen dit toch te doen. Op de nu reeds aanwezige borden staan zowel de naam die gemeente gaf, als de officiële naam (nummer van de voetweg). Dit is noodzakelijk, aangezien wandelaars zich baseren op kaarten waar de officiële benamingen vermeld worden.

 

6.  Fritaliaan

 

Aanleiding

Sluiting frituur De Fritaliaan in Melsbroek

 

Feiten, context, argumentatie

Frituur de Fritaliaan in Melsbroek werd op 16/9 gedwongen tijdelijk te sluiten, en dit ten gevolge van een klacht die werd ingediend bij de provincie.

Als we het verloop van de aanvraag en de vergunning bekijken, stellen we vast dat er toch een aantal vreemde zaken zijn gebeurd :

De omgevingsvergunnings aanvraag komt binnen bij de gemeente op 17 maart 2019.

Er werd geen openbaar onderzoek gehouden, omdat dit soort aanvragen voor een omgevingsvergunning niet moeten openbaar gemaakt worden.

Fritaliaan gaat reeds open op 28 april. Hiermee wordt een risico genomen: er is dan nog geen vergunning afgeleverd, laat staan dat de aanplakking van de voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd door het CBS kan gebeuren.

Per 1 juli 2019 keurt het CBS de aanvraag goed. Dan dient de aanplakking van deze beslissing te gebeuren op initiatief van de aanvrager, en dit gedurende 30 dagen. Dit gebeurt.

Op 16/9/2019 wordt de Fritaliaan verplicht te sluiten ​

 

Vragen :

 1. Waarom stond het bestuur de opening toe, en was het zelfs ostentatief aanwezig, ook als was er nog geen definitieve vergunning ?
 2. Is het niet wenselijk om op het moment van de ontvangst van een aanvraag een aantal duidelijke richtlijnen te laten ondertekenen voor ontvangst en kennisname, o.m. houdende de waarschuwing dat niet kan begonnen worden met de aangekondigde activiteiten, vooraleer het CBS een vergunning heeft afgeleverd ?

 

 

7.  Onderwijs : M-Decreet

 

Aanleiding:

Het M-decreet in het onderwijs wordt afgeschaft en vervangen door een “begeleidingsdecreet”.

Vragen:

 • Graag algemene toelichting omtrent het verschil tussen deze decreten.
 • Wat heeft het M-decreet concreet betekend voor Piramide en Tilia ?
 • Wat verandert er in Piramide en Tilia met de komst van het nieuwe decreet ?

 

8.  Onderwijs: nieuw inschrijvingsrecht

Aanleiding:

Op 1 september 2019 zijn de nieuwe regels voor het inschrijven van leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 ingegaan. Het betreffende decreet werd gestemd op 24 april 2019. Basisscholen moeten tegen 15 november 2019 belangrijke beslissingen nemen. Ze moeten beslissen of ze willen kunnen weigeren op basis van capaciteit en bijgevolg digitaal moeten aanmelden. Ze moeten ook aangeven met welk aanmeldingsdossier ze zullen werken, een standaarddossier of een eigen dossier. Aangezien aanmeldende scholen verplicht samenwerken binnen gemeenten is overleg vóór 15 november noodzakelijk.

Vragen:

Welke beslissingen werden er genomen in het kader van het nieuwe inschrijvingsrecht ? Wanneer werden deze beslissingen genomen ?

 

Vragen gemeenteraad september 2019

 1. Vraag om vanuit de gemeente een aanvraag tot erkenning tot onroerenderfgoedgemeente in te dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Toelichting : Na 6 jaar tevergeefs vragen om een schepen van Erfgoed, werd er sinds 2 januari 2019 alsnog een schepen van Erfgoed aangeduid in het bestuur. Daar zijn we alsnog blij om. En nu we deze schepen hebben, willen we hem wijzen om de functie ook om te zetten in concrete daden. Door bijvoorbeeld werk te maken van een aanvraag tot aanvraag tot erkenning tot onroerenderfgoedgemeente

Een onroerenderfgoedgemeente bouwt een eigen beleid uit voor het aanwezige onroerend erfgoed op haar grondgebied, complementair aan het Vlaamse beleid. Tegelijk neemt een erkende onroerenderfgoedgemeente bepaalde bevoegdheden en taken over van het agentschap ‘Onroerend Erfgoed’. Een aanvraag tot erkenning is een weloverwogen keuze. De gemeente geeft zo te kennen dat ze wil inzetten op het behoud en beheer van het onroerend erfgoed en dat ze over de nodige expertise beschikt om welbepaalde bevoegdheden en taken over te nemen. Een gemeentebestuur kan zich hiervoor laten ondersteunen door een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. 

Als lokaal bestuur kan je je eigen onroerenderfgoedbeleid uitwerken, aanvullend op het Vlaamse beleid. Vanuit de opgebouwde lokale kennis kan je zo een voorbeeldfunctie opnemen voor het eigen erfgoed en ook andere beheerders in je gemeente of stad ondersteunen. Maar je kan nog een stap verder gaan en je laten erkennen als onroerenderfgoedgemeente. Met een sterk uitgewerkt onroerenderfgoedbeleid rond archeologie, landschappen en bouwkundig erfgoed en met de nodige expertise kan je zo bepaalde taken en bevoegdheden van het agentschap Onroerend Erfgoed overnemen. Welke taken neem je over van het agents 

Info vanuit het Agentschap : Waaraan moet je voldoen om erkend te worden? Om als lokaal bestuur taken te kunnen overnemen, moet je voldoen aan de volgende beleidsprioriteiten: 

 • beschikken over een goed onderbouwde beleidsvisie die actief behoud, gebruik en herbestemming van het onroerend erfgoed op het grondgebied voor ogen heeft en die complementair is aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid. De beleidsvisie 
 • is integraal: een visie op de zorg voor het geheel van archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten; 
 • is geïntegreerd: een visie die is afgestemd met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg; 
 • houdt rekening met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren; 
 • erfgoedgemeenschappen en erfgoedvrijwilligers ondersteunen en betrekken bij het duurzaam behoud, het beheer en de ontsluiting van het onroerend erfgoed; 
 • acties ondernemen om een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te creëren; 
 • een voorbeeldfunctie opnemen voor het duurzaam behoud en het beheer van het onroerend erfgoed; 
 • een consultatienetwerk uitbouwen om zo de expertise te verhogen van de diensten en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed; 
 • toelatingen, meldingen en aktenamen van de archeologienota’s en nota’s bijhouden; • het onroerend erfgoed op het gemeentelijk grondgebied inventariseren en middelen inzetten die het duurzaam behoud en beheer ervan stimuleren. 

Welke aanvullende taken kan je opnemen? Als erkende gemeente kan je: 

 • eigen initiatieven nemen voor het behoud van erfgoed en daarvoor ook financiële ondersteuning bieden; • infovragen behandelen en algemene adviezen geven over erfgoed; 
 • overlegvergaderingen organiseren, werfondersteuning bieden; 
 • beheersplannen opstellen; 
 • sensibiliseringsacties ontwikkelen. 

Een erkende onroerenderfgoedgemeente neemt de volgende bevoegdheden over van het agentschap Onroerend Erfgoed: 

 • advies geven bij sloopaanvragen van items die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris; 
 • advies geven bij aanvragen voor het kappen of verwijderen van houtig erfgoed, opgenomen in de vastgestelde inventaris; 
 • meldingen van archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem behandelen; 
 • meldingen van de aanvang van een archeologische opgraving in ontvangst nemen; 
 • bepaalde toelatingen geven voor handelingen aan of in beschermde goederen. Meer bepaald gaat het over werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is; 
 • het bekrachtigen van archeologienota’s en nota’s. 

Men kan een erkenning aanvragen in het eerste of vierde jaar van de lokale beleidscyclus. De eerstvolgende mogelijkheid om een erkenning aan te vragen is 15 januari 2020. Men vraagt een erkenning aan via de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Meer informatie over de erkenningsaanvraag vind je op deze website: https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkenning- aanvragenoegemeente 

Vraagstelling : Wil de gemeente ambitie tonen op vlak van Erfgoed en een aanvraag tot erkenning indienen voor 15 januari 2020? 

 1. Vragen over SVZ sanering Vogelzangvijver. 2a. Kan de raad een SVZ krijgen van dit dossier? 2b. Kan het bestuur alle overeenkomsten krijgen tussen de voormalige gemeente Melsbroek en de RLW en tussen de gemeente Steenokkerzeel en B.A.C. inzake lozingen op en in het grondgebied? 2c. Wat voor soort afwalwater wordt er nu door BAC concreet geloosd in de Vogelzangvijver, in het spaarbekken aan de golf en welk water wordt er rechtstreeks of onrechtstreeks naar de waterzuiveringsinstallatie in Perk/Vilvoorde geleid? 
 2. Vragen over de wettelijkheid van het collegebesluit van 02/09/2019. Punt 11, pag.30 en 31 TOELICHTING : PUNT 11 COLLEGEVERSLAG : 11. Openbare verpachting van jachtrechten, voor meer dan negen jaar, op het perceel gelegen te Steenokkerzeel, 3de afdeling Perk, sectie A nr. 528 met een oppervlakte volgens het kadaster van 86 a 65 ca en publicatie van de aanbesteding. 

Aanleiding: De aankoop van het perceel landbouwgrond aan de Collegestraat van het OCMW van Zemst, gelegen op het grondgebied van Steenokkerzeel. 

Feiten, context en argumentatie: Gemeenteraad van 31 januari 2019 houdende: 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2018 wordt ingetrokken. 2. De gemeente koopt onderhands en voor openbaar nut van het OCMW Zemst het eigendom kadastraal bekend gemeente Steenokkerzeel (Perk) Afd. 3, sectie A nr. 528 (landbouwgrond aan de Collegestraat), met een kadastrale oppervlakte van 86 a 65 ca, volgens de voorwaarden vastgelegd in de verkoopovereenkomst. 

 1. De aankoopprijs bedraagt 26 000. 3. De algemeen directeur en de burgemeester worden gemachtigd, om namens de gemeente, de onderhandse verkoopovereenkomst te ondertekenen. 4. Het OCMW Zemst wordt hiervan in kennis gesteld. 5. De voorwaarden van de overeenkomst inzake jachtrecht, voor het schriftelijk vestigen van een jachtrecht op het aangekochte perceel, worden goedgekeurd. De gemeenteraad keurde in zitting van 31 januari 2019 de overeenkomst inzake de verhuring van het jachtrecht goed, voor het perceel gelegen te Steenokkerzeel, 3de afdeling Perk, sectie A nr. 528 met een oppervlakte volgens het kadaster van 86 a 65 ca. Het is wenselijk om tot de openbare aanbesteding inzake de verhuring van de jachtrechten over te gaan. De verhuring van dit jachtrecht zal bekendgemaakt worden door aanplakking aan het gemeentehuis, door publicatie op de gemeentelijke website en in de streekkrant. De zittende jager wordt persoonlijk aangeschreven alsook de WBE (Wildbeheereenheden). Tekst publicatie openbare verhuring voor jachtrecht als bijlage. 

Juridische overwegingen: Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur. De jachtwet van 28 februari 1882. Het Jachtdecreet van 24 juli 1991, meermaals gewijzigd. 

Besluit: 1. Het college beslist om tot de openbare aanbesteding inzake de verhuring van de jachtrechten over te gaan van het perceel gelegen te Steenokkerzeel, 3de afdeling Perk, sectie A nr. 528 met een oppervlakte volgens het kadaster van 86 a 65 ca. 2. De tekst voor publicatie wordt goedgekeurd. 3. De verhuring van dit jachtrecht zal bekendgemaakt worden door aanplakking aan het gemeentehuis en door publicatie op de gemeentelijke website en de streekkrant. 4. De zittende jager wordt persoonlijk aangeschreven alsook de WBE (Wildbeheereenheden). 5. Duidelijk communiceren dat poel blijft liggen en dat het verder bebost wordt. EINDE PUNT 11 COLLEGEVERSLAG 

We hebben over dit dossiertje al meerdere malen gezegd dat het bestuur er juridisch een janboel van aan het maken is. Eerst heeft een burger al heel eenvoudig zijn recht kunnen laten gelden over een hier initiëel aangekoppeld ander perceel. En met dit perceel blijkt het blijkbaar ook heel moeilijk te zijn om de wettelijke procedures te volgen. 

VRAGEN OMTRENT DE GANG VAN ZAKEN M.B.T. DE VERHURING VAN EEN JACHTRECHT OP HET BETREFFENDE PERCEEL 

03a. De gemeenteraad van januari 2019 keurde de aankoop goed van het betreffende perceel, alsook de voorwaarden van de overeenkomst inzake jachtrecht. Deze voorwaarden waren onderdeel van het dossier dat aan de gemeenteraadsleden werd voorgelegd. In september 2019 beslist het college om af te wijken van het gemeenteraadsbesluit en over te gaan tot een openbare aanbesteding. Strikt genomen laat het bestuur na om een gemeenteraadsbeslissing uit te voeren, meer zelfs: een gemeenteraadsbeslissing wordt vervangen door een ander besluit. Waarom wordt de gemeenteraad er niet van op de hoogte gebracht dat de G.R.-beslissing van 31 januari 2019 zowel in feite als in rechte wordt ongedaan gemaakt door het college? Kadert dergelijke houding in het kader van een actieve informatieplicht die rust op het bestuur ? 

03b. Het Jachtdecreet is van openbare orde, minstens van dwingend recht. Er kan m.a.w. niet van afgeweken worden, op straffe van nietigheid (artikel 48). Ten deze is het belangrijk erop te wijzen dat artikel 11, eerste lid Jachtdecreet, bepaalt: “Het jagen op de domeinen van openbare besturen is alleen geoorloofd ingevolge jachtrecht toegekend volgens de principes van mededinging en transparantie”. 

De beslissing die in januari ll. werd doorgeduwd in de G.R. is een regelrechte aanfluiting van de toepassing van wetteksten van openbare orde/dwingend recht in het algemeen en van het Jachtdecreet in het bijzonder. Er werd toen een ontwerp van overeenkomst voorgelegd met de zittende jager, van enige openbare aanbesteding was er geen sprake. De nietigheid van dergelijke handelswijze is de evidentie zelve

Na negen maanden is het bestuur blijkbaar tot de juiste inzichten gekomen. De “oplossing” die het bestuur nu voorlegt is evenwel een schoolvoorbeeld van hoe dit bestuur juridische flaters met knip- en plakwerk tracht toe te dekken, want in het collegebesluit van 02/09/2019 staat het volgende: De gemeenteraad keurde in zitting van 31 januari 2019 de overeenkomst inzake de verhuring van het jachtrecht goed, voor het perceel gelegen te Steenokkerzeel, 3de afdeling Perk, sectie A nr. 528 met een oppervlakte volgens het kadaster van 86 a 65 ca. Het is wenselijk om tot de openbare aanbesteding inzake de verhuring van de jachtrechten over te gaan. 

Wenselijk? Waarom wordt de beslissing van het college gesteund op de loutere vermelding dat het “wenselijk” is om tot openbare aanbesteding over te gaan, terwijl het Jachtdecreet precies dergelijke aanbesteding zonder meer oplegt ? Was het bestuur in januari 2019 de toepassing van het Jachtdecreet uit het oog verloren ? 

03c. Omtrent de publicatie van de aanbesteding, staat in het collegeverslag het volgende te lezen: De verhuring van dit jachtrecht zal bekendgemaakt worden door aanplakking aan het gemeentehuis, door publicatie op de gemeentelijke website en in de streekkrant. De zittende jager wordt persoonlijk aangeschreven alsook de WBE (Wildbeheereenheden). Tekst publicatie openbare verhuring voor jachtrecht als bijlage. 

De publicatie bevat evenwel geen wettelijk verplichte verpachtingsvoorwaarden. Wel lijkt het bestuur vast te houden aan de ontwerpovereenkomst die reeds in januari was meegedeeld (en die blijkbaar o.m. reeds de hoogte van het pachtrecht vermeldt en reeds in ille tempore gekend en goedgekeurd waren door de zittende pachter). Er wordt evenwel niet naar verwezen. De “principes van mededinging en transparantie” (art.11 Jachtdecreet), inclusief de aanbestedingsregelgeving, worden ook nu met de voeten getreden. Afgaande op de modelovereenkomsten die publiekelijk beschikbaar zijn én op het ontwerp van overeenkomst dat wordt voorgelegd, moet de aanbesteding minstens vermelden: duur van de overeenkomst (het kan niet zijn dat een recht wordt toegewezen voor het leven), opzegmogelijkheden, vijverpoel, gedoogbeleid van de gemeente, e.d.m.. Op welke wijze zal het bestuur dit ( deze onwettelijkheden) recht zetten en voldoen aan de principes van mededinging, transparantie en aanbestedingsregelgeving ? 

3d. Daarnaast blijf het zeer de vraag of het verantwoord is 26.000 EUR uit te geven voor de verwerving van grond om één enkele inwoner plezier te doen, te meer omdat de voorwaarden die de vorige eigenaar oplegde en waarmee de zittende jager akkoord ging, volkomen dezelfde zijn als deze die de gemeente Steenokkerzeel blijkbaar wil opleggen. Graag het antwoord van het bestuur hierop. 

 1. Vragen in het kader van openbaarheid van bestuur en ‘burger-contact’. Vragen in het kader van efficiëntie en digitale vereenvoudiging. ( Remember onze vraag om een inhoudstafel bij de college en GRverslagen te krijgen) 4a. Is het mogelijk om op de gemeentelijke website de (oude en/of nieuwe) statuten ( incl. reglement, samenstelling en werking) van BCSD en van alle adviesraden te publiceren? 4b Is het mogelijk om alle GR-verslagen in de e-notulen te publiceren? Op de website staan ze wel, in de notulen niet. Van 2018 zijn er maar 3 GR-verslagen te raadplegen. 4c Is het mogelijk om ook voor de raadsleden de zoekfunctie uit te breiden over alle verslagen heen en niet verslag per verslag? 

 

 

Vragen gemeenteraad 25-4-2019

Schriftelijke vragen Groen - GR april '19

01. Vraag ivm budgetwijziging betreffende “studiekosten bestemmingsonderzoek pastorie Perk”.
In de budgetwijziging nr. 1 (p. 6) is er sprake van “studiekosten bestemmingsonderzoek pastorie Perk”.
Wat is het standpunt van het bestuur inzake de bestemming van de pastorie ?
Wat is de inhoud van dit onderzoek, aan wie werd het onderzoek toevertrouwd,”.
Op p. 49 staat te lezen dat er voor 2019 een uitgave van 30.000 euro wordt voorzien voor de pastorie Perk.
Welke investering wordt hiermee voorzien ?”
02. Vraag ivm budgetwijziging m.b.t. ‘Voetbal Steenokkerzeel’.
Uit de voorgestelde budgetwijziging (p. 27) blijkt dat in 2019 de totale som van 1.818.000 euro wordt
voorzien voor “terreinen en gebouwen” en voor “wegen en overige infrastructuur”.
Het totale project wordt begroot op 2.360.888 euro. Dit bedrag is volgens ons redelijk buiten proportie.
Graag hadden we een toelichting bij de begroting gekregenbij elk onderdeel van het project.
De voetbalclub is zelf eigenaar van de kantine.
Wat zijn de afspraken die met de club zijn/zullen worden gemaakt m.b.t. tot haar aandeel in de kosten van
de bouw en/of de vergoeding die zal moeten worden betaald eens de nieuwe accommodatie ter
beschikking wordt gesteld ?
Wie is dan’ eigenaar van de stenen’?
In het kader van de uitbatingscontracten met de 3 respectievelijke clubs ... ontvangt de gemeente jaarlijks
de jaarrekeningen van de respectievelijke clubs?
03. Vraag ivm budgetwijziging m.b.t. ‘de uitgaven voor mantelzorgers”.
Op pagina 21 treffen we de post “mantelzorgers” aan. Deze wordt begroot op 24.000 euro.
In het verleden bedroeg deze post bijna het drievoudige. Het mes werd er deels terecht in gezet, maar nu
hebben we de indruk dat het mes toch wat te diep in het vlees wordt geduwd.
Zeker omdat net op de vorige gemeenteraad - in het kader van de stopzetting van de bouw van de
gemeentelijke assistentiewoningen – door het bestuur gemeld werd dat er in de toekomst meer zou worden
ingezet worden op thuishulp.
Graag hadden we toelichting gekregen over de evolutie van het aantal mantelzorgers tijdens de
voorbije legislatuur en graag hadden we de toekomstvisie over ‘Mantelzorg’ te weten gekomen in het
kader van ‘meer inzetten’ op thuishulp.
04. Vraag over de verbinteniskredieten voor het stopgezet project van assistentiewoningen in de
Mulslaan.
Uit de voorgestelde budgetwijziging (p. 31) blijkt dat de verbinteniskredieten voor de bouw
assistentiewoningen Mulslaan worden teruggebracht van 2.670.000 naar 300.000 EUR.
Is dat het bedrag dat zal moeten betaald worden bij wijze van schadevergoeding wegens het
stopzetten van het project ?
Op de gemeenteraad van maart stond lag volgende begroting voor : “ De tot nu toe gemaakte kosten voor erelonen, studie en
opvolging bouwproject door Haviland, voorbereidende werken, incl. verbrekingsvergoedingen, worden momenteel begroot op
166.000 euro, incl. BTW.”
05. Vraag over de gemeentelijke pogingen om vrijstelling te krijgen voor de sanering van de
Vogelzangvijver ( stinkvijver) in Melsbroek.
Tot onze grote verbazing lezen we in de collegeverslagen en in de inkomende en uitgaande post hoe het
bestuur veel moeite doet om de Vogelzangvijver niet te hoeven te saneren. In een politiek
(gemeenschappelijk) verleden heeft Klaver destijds nog actie gevoerd om de sanering van de stinkvijver te eisen. Raadslid Bart Verstockt heeft toen zelfs nog een succesvolle info-avond gepresenteerd, gebaseerd op
de verontrustende resultaten van het Oriënterend Onderzoek van 20 april 1998. 1998!
OVAM sloot zich in 1999 aan bij de conclusie van de bodemsaneringsdeskundige die het Oriënterend
Onderzoek uitvoerde. Namelijk dat de betrokken percelen (het schiereiland en de vijver zelf ) aangetast zijn
door een bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging vormt.
Er werden boringen uitgevoerd op het schiereiland, en er werden slibstalen en waterstalen genomen. De lijst
met aangetroffen giftige stoffen is lang en van die lijst werden 7 stoffen aangetroffen in hoeveelheden die de
bodemsaneringsnorm overschrijden. Het gaat hier over cadmium, benzo(a)pyreen, fenantreen, fluorantheen,
benzo(b)fluoranteen, ideno(1,2,3cd)pyreen en minerale olie.
Ovam sloot en sluit zich nog steeds aan bij aanbeveling van de deskundige die stelt dat een Beschrijvend
Onderzoek zich opdringt.
Sinds 1998 dringt zich dus een tweede, duidelijk Beschrijvend Onderzoek op. We zijn nu 21 jaar later en het
Beschrijvend Onderzoek is nog niet uitgevoerd.
Nu Klaver/n-va de absolute meerderheid heeft, en de keuze heeft om dit zwart punt aan te pakken,
wordt er geld uitgegeven aan een advocatenbureau en aan Haviland in een poging om er voor te
zorgen dat er niet moet gesaneerd worden!
Het schrijnende en het perverse aan de huidige situatie is dat de raadsheer die de gemeente heeft
ingeschakeld om een vrijstelling te bekomen, het bestuur nu aanraadt om toch een Beschrijvend Onderzoek
uit te voeren teneinde de mogelijke (water-)kans gaaf te houden om alsnog niet te moeten saneren.
Uit de stukken blijkt duidelijk dat het bestuur in haar communicatie de waarheid geweld aandoet in haar
verhaal over :
01. de veroorzaker van deze historische vervuiling. ( De enige piste die het bestuur een kans biedt om niet te
zelf te moeten saneren.)
02. wanneer de percelen eigendom zijn geworden van de gemeente Melsbroek.
In een schrijven van 28/11/2017, van de dienst Milieu naar Ovam ( titel : Vrijstelling ) wordt er beweerd dat
het spaarbekken werd aangelegd om de grote watertoevloed van de luchthaven op te vangen en vertraagd af
te voeren naar onze waterlopen (sic). En worden de aangetroffen stoffen gekoppeld aan de activiteiten van
de luchthaven.

In een elektronisch schrijven van 25/01/2018 van de dienst Milieu naar Ovam ( Onderwerp : aanvraag tot
vrijstelling van saneringsplicht ) leest men dat het spaarbekken eigenlijk een vijver is van een Duitse officier
die een kasteeltje wou bouwen (!) en beweert men niet te weten hoe deze percelen in gemeentelijke
eigendom zijn gekomen.

De historiek van de vervuiling is al langer gekend. En de verantwoordelijkheid van de vervuiling ligt bij het
bestuur van de toenmalige gemeente Melsbroek. En dat betekent dat Steenokkerzeel sinds de fusie van 1976
de verantwoordelijkheid draagt. Punt.
We begrijpen het niet. Steenokkerzeel heeft een gifstort op haar grondgebied en dan nog wel een gifstort die
een omliggende vijver vervuilt en die vijver heeft een inloop van een beek en dus ook een uitloop. Die beek
komt in de Barebeek, de Barebeek stroomt verderop naar een andere waterstroom, en die waterstroom komt
uit in de Schelde en deze mondt uit in de zee.
Met een beetje pech vervuilt het gifstort niet alleen de gronden in een ruime perimeter rondom de vijver,
maar vervuilt Steenokkerzeel via de uitloop van de vijver een waterloopstelsel dat doorheen vele gemeenten
stroomt.
De stinkvijver is gewoon een ernstige blackspot op de Vlaamse kaart. Dit gifstort vormt een gevaar voor
mens, plant en dier en ligt dan ook in een beschermd natuurgebied. We kijken met lede ogen toe hoe het
bestuur haarverantwoordelijkheid wil ontlopen.
Vraag : Wil de gemeente haar verantwoordelijkheid opnemen en dit probleem aanpakken? Hoe bitter
de pil ook is.
Zou het niet dapper en fijn zijn mocht dit gifstort eindelijk gesaneerd worden en de vijversite
getransformeerd worden tot een propere waterplas met desgevallend een steiger voor de recreant?

06. Vraag over Stvaza ivm onze vraag van 31-1-19 aangaande de aanpassing op kruispunt Sellaertstraat en
Oudstrijderslaan.
Uit het verslag GR 31-1-19

Vraagstelling om een parkeerverbod in te stellen aan de aansluiting/doorgang Oudstrijderslaan/Sellaerstraat. (Groen-
fractie)

Aanleiding: Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt : Toelichting : Het fietsverkeer aan de in- en uitgang
van de Oudstrijderslaan ter hoogte van de aansluiting Oudstrijderslaan/Sellaerstraat wordt vaak belemmerd door
geparkeerde wagens. Fietsers kunnen op die manier niet op een veilige manier de Oudstrijderslaan in- of uitrijden.
Vraag : Wil de gemeente een parkeerverbod ( gele strepen aanbrengen lijkt ons voldoende) 10 instellen op die
specifieke plaats ?
Besluit: Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat dit al op het politieoverleg werd besproken enkele maanden geleden.
Dit wordt kort opgevolgd door de politie. We nemen dit opnieuw op met de politie. Burgemeester Ryon vult aan dat
dit een hele procedure is, er dient een raadsbesluit genomen te worden na politieoverleg.
Vraag : Wat is de StaVaZa in dit dossier?

 

07. Stavaza zone 30 in Melsbroek: wat is de evolutie van de overtredingen ? wat is de impact op het
sluipverkeer ?
Schepen W. Mombaerts beloofde de resultaten van de metingen mee te delen, eerst in januari, dan maart-april. We
zijn nu eind april.
Uit het verslag GR 31-1-19
Vraagstelling naar de resultaten van de evaluatiemeting invoering zone 30 in Melsbroek. (Groen-fractie)
Aanleiding: An Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt : Toelichting : Op de gemeenteraad van 22 november

2018 stelde de Groene fractie volgende vraag : Uit de notulen : “Vraagstelling over zone 30 in Melsbroek. (Groen-
fractie) Aanleiding: Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt : Nu de zone 30 in Melsbroek bijna een jaar

in voege is, willen we graag een gedetailleerde Stand Van Zaken verkrijgen. 01a. Is het sluikverkeer afgenomen door
de ingreep ? ( Wat de reden was voor de invoering.) 01b. Wat zijn de cijfers VOOR en NA het invoeren van Zone 30 ?
Vanuit Melsbroek ontvangen we veel klachten over het flitsgedrag van de lokale politie. Volgens de inwoners wordt er
voornamelijk geflitst BUITEN de spitsuren; eerder tussen 09.00u en 16.00u. en worden er bijgevolg veel
Melsbroekenaren geflitst en niet zozeer de sluikverkeerautomobilisten. 02b. Kan de raad het exact aantal flitsacties en
uren van het voorbije jaar verkrijgen ? 03b. Vindt het bestuur de invoering van de zone 30 een succesvolle ingreep
voor het oplossen van het sluikverkeer? 04b. Zijn er volgens het bestuur nog andere maatregelen nodig om het (sluik-
)autoverkeer te ontmoedigen ? En zo ja, welke? “ Volgend antwoord werd gegeven : “Besluit: Schepen Wim
Mombaerts antwoordt dat men het gevoel heeft dat er trager wordt gereden. De politie gaat in januari - na 1 jaar -
evalueren, zoals gepland. Het doel was niet alleen vermijden sluipverkeer, maar ook het verkeer veiliger maken voor
het fiets- en voetverkeer door het bedwingen van de snelheid. Op meerdere momenten van de dag wordt er geflitst
door de politie, niet alleen buiten de spitsuren. Bovendien is het belangrijk dat ook de Melsbroekenaren zich aan de
regels houden, net zoals het ontradend effect voor sluipverkeer.”
Vraag : Kan het bestuur aan de gemeenteraad het evaluatieverslag van de politie – na 1 jaar invoering Zone 30 -
meedelen ? Besluit: Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat er op vier belangrijke plaatsen in Melsbroek
telapparaten worden geplaatst. In maart/april zullen er vergelijkende cijfers kunnen vastgesteld worden.
VRAAG : Kan de raad een StaVaZa krijgen ivm de resultaten van de evaluatiemeting ‘invoering zone 30’ ?

08. Vraag om van de Vereeckenstraat een ‘fietsstraat’ te maken. (In fietsstraten mogen de fietsers de ganse
breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte
langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot
fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30
kilometer per uur.)
Gezien de toestand van de voetpaden, het verkeer naar de MS kliniek en de ouders die hun kinderen naar school
brengen en de smalle straat die de Vereeckenstraat is, waarin ook nog vele wagens geparkeerd staan, stellen wij voor
om van deze éénrichtingsstraat een fietsstraat te maken.
We willen zo het autoverkeer temperen, de verkeersveiligheid verhogen en de ouders een extra stimulans geven om
hun kind op een veilige manier met de fiets naar school te brengen of te begeleiden.
09. Vraag ivm openbaarheid van bestuur: verslagen schepencolleges publiceren op website. In het kader van
openbaarheid van bestuur, transparantie en inspraak van de burgers, vragen wij om ook de verslagen van de
schepencolleges, met een uitzondering van de persoonsgebonden gegevens, openbaar op de website van de gemeente
te plaatsen.

10. Schriftelijke vraag omtrent de stand van zaken aangaande punt 4 van het gemeenteraadsbesluit
van 31 januari laatstleden: Aankoop landbouwgrond in Steenokkerzeel (Perk) -eigendom OCMW Zemst
-en goedkeuring overeenkomst inzake jachtrecht.
Is er een jachtreglement in Steenokkerzeel ?
Is het toestaan van het jachtrecht openbaar gepubliceerd, zo ja wanneer en hoe ?
Aan wie is het jachtrecht toegestaan en wat is de overeengekomen prijs ?
Kan de raad kennis nemen van de overeenkomst?

11. Vraag om een voetweg toegankelijk te maken.
Vraag om de voetweg die achter de golf loopt en die 01. deels afgesneden is door het hekwerk rond het
bekken van BAC en 02. grotendeels geheel ontoegankelijk is geworden door deze jarenlang niet te
onderhouden, weer toegankelijk te maken. De gemeente is eigenlijk bij wet verplicht om alle trage wegen te
onderhouden.
De weg wordt nu versperd door grote braamstruikruigten en door omgevallen bomen en takken.
Dit in het kader van de verbetering van de leefbaarheid, woonkwaliteit en toegankelijk maken en houden
van het groene weefsel in een gemeente.


 

Vragen gemeenteraad 28-3-2019

Schriftelijke vragen Groen - GR maart '19

 1. Stand Van Zaken SAVE-charter.

Op de GR van 28/02/2019  antwoordde schepen Mombaerts op een vraag van de Groenfractie over de StaVaZaken inzake het SAVE-charter  dat “dit gaat besproken worden op het politieoverleg van volgende week” .

We hebben sindsdien geen antwoord meer gekregen op onze vraag.  Dus ….

Wat is de StaVaZa inzake het SAVE-charter dossier ?

 

2. Vraagstelling over het afsluiten van boswegen in het Floordambos.

Op de GR van 28/02/2019  kaartten we ook het afsluiten van wandelwegen in het Floordambos aan.

Uit de notulen :

Een maand later is de bosweg nog steeds versperd door een bareel.

In de notulen lezen we o.a.

*De boswachter heeft dit gedaan om gemotoriseerd verkeer en dergelijke te vermijden, wandelaars zijn nog steeds welkom.

Een bareel plaatsen die 3 keer zo breed is als de bedding van de voetweg lijkt ons voor het gestelde doel wat overdreven. Wandelaars moeten nu de smalle bedding van de voetweg verlaten om rond de bareel te stappen en beschadigen daarbij ongewild de vegetatie van het bos. Het lijkt ons toch aangewezen om wandelaars op de bedding van de voetwegen te houden.

We hebben hierover samengezeten met betrokkenen en hebben alvast gecommuniceerd met de bevolking.

We volgen dit verder op.

Ook hier hebben we geen antwoord meer over gekregen. Uit verschillend bronnenonderzoek, waaronder luchtfoto’s op het geoloket van Vlaanderen, blijkt duidelijk dat deze voetweg al meer dan 30 jaar in gebruik is.  Het afsluiten van een voetweg die al meer dan 30 jaar in gebruik is, is onwettig. 

Wat is de StaVaZa inzake dit dossier

 

3. Vraagstelling over stopzetting dossier assistentiewoningen ter hoogte van de “Zilveren Esdoorn”.

Het bestuur heeft de beslissing genomen om de bouw van de assistentiewoningen ter hoogte van de “Zilveren Esdoorn” te “parkeren”.

De motivering van de beslissing verbaast ons niet. Alle elementen voor een foute afloop waren reeds jaren voordien bekend.  Bij herhaling heeft Jan Van hoof er in de vorige legislatuur op gewezen dat de aanpak van het project gedoemd was om te mislukken.  Het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat er 3 woningen verkocht worden, om de kosten te drukken? De gemeente is geen immokantoor.

De voormalige OCMW-voorzitter mag dan wel “furieus” zijn omtrent de  beslissing van het college – althans als men de kranten mag geloven -, de bevolking voelt zich “gepakt” omdat zijn nalatenschap 01. een aanzienlijke schuld achterlaat en 02. omdat de aanleg van de parkeerplaats al die jaren op de lange baan werd geschoven en 03. omdat het beleid faalt om te zorgen voor betaalbare woningen voor onze ouder wordende bevolking.

03a. Wat is het detail van de vergoeding die de gemeente moet betalen (graag verwijzing naar de desbetreffende contractuele bepalingen).

Het werk van de architect moest uitbesteed worden, maar wat Haviland nu gedaan heeft, zou kunnen gedaan worden door een personeelslid van de gemeente. Hier hadden we dus een schadevergoeding kunnen vermijden. Wij willen nogmaals benadrukken dat het aanwerven van extra personeel voor dit soort opdrachten op termijn een serieuze besparing zou kunnen zijn.

Het parkeerterrein zou reeds in 2018 worden aangelegd, zo blijkt het althans uit de documenten (budgetten, verslagen, e.d.m.) van de vorige legislatuur.

03b Waarom is de aanleg niet gebeurd?

Nu luidt het dat gewacht wordt op de finalisering van de bouw van privé-assistentiewoningen.

03cde Wanneer is dit ? Wat is de voorziene kostprijs van de aanleg ? Hoe lang duurt de aanleg an sich

Het bestuur wil inzetten op thuiszorg.

03fg Welke zijn de concrete plannen op dat gebied? En wat zijn de geraamde kosten hiervoor?

 

4.Vraag om actief stappen te ondernemen om ons erfgoed te beschermen.

Om wat er nog rest van ons prachtig erfgoed echt te beschermen tegen sloop en nu we eindelijk een schepen van Erfgoed hebben, vragen we aan het bestuur, in het kader van het op te stellen Meerjarenplan, om de komende 6 jaar werk te maken van een prioriteitenlijst, per deelgemeente, om erfgoed te beschermen, en bvb elk jaar concrete stappen te nemen om 3 gebouwen/dorpszichten/landschappen beschermd te krijgen.

5.StaVaZa over overhellende en scheve bomen aan de Steenwagenstraat. De voorbije storm heeft in Vlaanderen opmerkelijk veel bomen neergeslagen. Blijkbaar zouden onze bomen al enkele jaren in een stress-modus zijn overgeschakeld door de klimaatveranderingen en daardoor zouden ze alsmaar zwakker worden. Of de omgevallen boom in de Steenwagenstraat ook daar last van had, weten we niet. De omgevallen boom blijkt wel meerdere scheve collega’s te hebben en de bewoners in die zone maken zich zorgen voor meer onheil.

Wat is de StaVaZaken hierover?

 


Vragen gemeenteraad 28-2-2019

Schriftelijke vragen Groen – GR februari ’19

 

 1. Mobiliteitsproblemen door gekozen omleiding bij de werken aan Tervuursesteenweg.

We werden gecontacteerd door fietsers en buurtbewoners  die zich door de gemeente in de steek gelaten voelen, wat betreft de keuze en aanpak van de omleiding n.a.v. werken aan de Tervuursesteenweg.

Hoewel fietsers de provinciale aanleg van een apart fietspad op de Tervuursesteenweg toejuichen, en tevreden waren met de initiële omleiding langs de Molenstraat, betreuren ze nu – en dan voornamelijk fietsende pendelaars die werkgewijs dagelijks het traject tussen Elewijt en Perk afleggen -   dat het laatste deel van de Molenstraat sinds enkele weken is afgesloten voor alle verkeer.

De fietsende pendelaars zijn nu verplicht om via een niet verlichte veldweg ( Kerselarenstraat) hun route verder te zetten.  Gelukkig zijn de dagen aan het lengen en  is het nu al enkele weken droog, maar toen de eerste klachten binnenkwamen ging het voornamelijk om de modderige en slijkerige ondergrond in natte weersomstandigheden en in het donker.

Onze fractie is van mening dat er bij wegenwerken moet gekeken worden naar hoe het verkeer op een veilige manier kan doorstromen en indien dit niet mogelijk is kan omgeleid worden met aandacht voor 01. de zachte weggebruikers die zich niet met de auto naar het werk begeven en 02. aandacht voor de leefomstandigheden van de buurtbewoners.

 

01a. Aandacht voor de zachte weggebruikers bij omleidingen.

We hebben in dit geval niet het gevoel dat er ten gronde is nagedacht over hoe fietsers op een veilig manier toch het traject tussen Elewijt en Perk kan afleggen. Weinig veldwegen zijn optimaal geschikt voor fietsverkeer. Als de lokale overheid dan beslist om fietsers in de wintermaanden over een slijkerig en niet verlichte weg te sturen, dan is er naar onze mening onvoldoende rekening gehouden met alle partijen.

We pleiten dan ook voor een onmiddellijke gedachtenverandering bij de bevoegde schepen en het bestuur wanneer er omleggingen moeten worden voorzien voor wegenwerken. We kunnen ons moeilijk van de indruk ontdoen dat er in eerste instantie nog steeds gekeken wordt naar hoe de doorstroom van auto's zo vlot mogelijk kan verlopen en pas in tweede instantie hoe in dat plaatje nog een fietser past. 

01a Wij vragen dan ook om  in de toekomst bij wegenwerken en het aanleggen van wegeninfrastructuur de zachte weggebruiker op de eerste plaats te zetten en een volwaardig en veilig alternatief aan te bieden. 

01b. Aandacht voor de leefomstandigheden van de buurtbewoners

Ook de omleiding langs de Hoogstraat leidt tot heel veel klachten bij bewoners. De bewoners hebben op zich niets tegen het feit dat de omleiding langs hun smalle straat loopt, maar wel tegen de onaangepaste snelheid van de passanten. Er werd al meerdere malen aan het bestuur gevraagd om extra borden te plaatsen en meer snelheidscontroles te organiseren. Net zolang de passanten beseffen dat ze zich daar effectief best aan de snelheidslimiet houden of dat er anders boetes volgen. De mensen uit de straat die zich wel aan de regels houden, krijgen te maken met bumperklevers en worden roekeloos ingehaald. Een buurtbewoner zijn kat is recent dood gereden en dat was al 17 jaar geleden dat er nog een kat van de familie was doodgereden in de Hoogstraat.

1b Wij vragen dan ook in naam van de buurtbewoners om effectief paal en perk te stellen aan het roekeloos en onveilig rijgedrag van passanten.  Door o.a. het plaatsen van extra borden en via doorgedreven snelheidscontroles. 2.


2. Stand van zaken SAVE- charter

Mogen wij een Stand Van Zaken krijgen i.v.m. het SAVE-charter dossier?

 


3. Afsluiting van boswegen in het Floordambos.

Veel wandelaars zijn misnoegd over het afsluiten van boswegen in het Floordambos. Enkelen hebben het aan de stok gehad met een boze boswachter.

Kan de raad toelichting krijgen over deze problematiek?  Wat is daar aan de hand? En is het afsluiten van voetwegen die al meer dan 30 jaar in gebruik zijn wettig?

 


4. Recente vervuiling van Vogelzangvijver en vraag tot sanering van de Vogelzangvijver.

De Vogelzangvijver heeft in januari en februari te leiden gehad van een zware vervuiling, afkomstig van BAC. De vijver leek wel een stinkend bubbelbad.  DE-ICING producten die gebruikt werden op de luchthaven bleken hier de oorzaak van te zijn.  

04a Klopt het dat BAC voor de-icing speciale opvangtanks heeft? En zo ja, wat is er dan werkelijk gebeurd?

04b En aanvullend hadden we graag de overeenkomst geweten tussen de gemeente en BAC ivm het lozen van regen- en afvalwater in de Vogelzangvijver.  Hoe is dat geregeld en wat  staat daar voor de gemeente of voor ANB tegenover?

04c In 1998 werd er een Oriënterend Bodemonderzoek ( een eerste beperkt onderzoek) uitgevoerd in en rond de Volgelzangvijver. Uit de analyse van de alarmerende  resultaten bleek een Beschrijvend Onderzoek aangewezen om de totale verspreiding van de vervuiling  in kaart te brengen, met het oog op de sanering er van. Het is toch totaal waanzinnig dat het lekkend gifstort, dat het schiereiland van deze vijver is, nog steeds niet gesaneerd is. Zolang er geen beschrijvend Onderzoek wordt uitgevoerd zal dit zwart punt op de te saneren lijst van Ovam  onderaan bengelen. We weten dat deze vijver tot het beheergebied van ANB behoort, en we beseffen ook dat het eigenlijk absoluut niet kan dat dit gifstort behoort tot  een uniek Europees beschermd habitatgebied. De vijver vervuilt heel veel waterlopen omdat het water ervan in de Barebeek terecht komt en zo in De Dijle.

Wil het bestuur de nodige stappen ondernemen om deze vijver te saneren, te beginnen met het laten uitvoeren van een Beschrijvend Onderzoek?

 


 


verslag van gemeenteraad 31-1-2019 goedgekeurd op 28-2-2019

Vragen gemeenteraad 31-1-2019

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid vragen we aan het bestuur om het SAVE charter te willen ondertekenen.

 

Toelichting :

Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Aan de hand van het SAVE-charter, zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, wenst OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen.Het project wil in SAVE-gemeenten een verkeersveiligheidscultuur doen ontstaan die er niet alleen voor zorgt dat de verkeersveiligheid verhoogt, maar ook de verkeersleefbaarheid.

 

Op  30/01/2019 organiseert  OVK een infodag rond het SAVE-charter, gericht op schepenen en administratie. Raadslid Griet Deroover stuurde een mail hierover naar het college. Mocht er niemand van het bestuur naar die infodag gegaan zijn, geen nood. De procedure tot het uiteindelijk verkrijgen van een SAVE-label, begint met het ondertekenen van het SAVE-charter. En die procedure begint door contact op te nemen met de projectcoördinator van OVK ( zie website http://save.ovk.be/ )

 

1. Vraag : Wil de gemeente zsm de nodige stappen ondernemen om aan te sluiten bij de 101 gemeenten die het Save-Charter al hebben ondertekend om uiteindelijk de lijst van 72 SAVE-Label gemeenten te vervoegen?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid  …

 

Vraag om een parkeerverbod in te stellen aan de aansluiting/doorgang Oudstrijderslaan/Sellaerstraat

 

Toelichting : Het fietsverkeer aan de in- en uitgang van de Oudstrijderslaan ter hoogte van de aansluiting Oudstrijderslaan/Sellaerstraat wordt vaak belemmerd door geparkeerde wagens. Fietsers kunnen op die manier niet op een veilige manier de Oudstrijderslaan in- of uitrijden.

 

2. Vraag : Wil de gemeente een parkeerverbod ( gele strepen aanbrengen lijkt ons voldoende) instellen op die specifieke plaats ?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Resultaten en evaluatie meting invoering zone 30 in Melsbroek ?

 

Toelichting : Op de gemeenteraad van 22 november 2018 stelde de Groene fractie volgende vraag :

Uit de notulen :

“Vraagstelling over zone 30 in Melsbroek. (Groen-fractie)

Aanleiding: Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt : Nu de zone 30 in Melsbroek bijna een jaar in voege is, willen we graag een gedetailleerde Stand Van Zaken verkrijgen. 01a. Is het sluikverkeer afgenomen door de ingreep ? ( Wat de reden was voor de invoering.) 01b. Wat zijn de cijfers VOOR en NA het invoeren van Zone 30 ? Vanuit Melsbroek ontvangen we veel klachten over het flitsgedrag van de lokale politie. Volgens de inwoners wordt er voornamelijk geflitst BUITEN de spitsuren; eerder tussen 09.00u en 16.00u. en worden er bijgevolg veel Melsbroekenaren geflitst en niet zozeer de sluikverkeer-automobilisten. 02b. Kan de raad het exact aantal flitsacties en uren van het voorbije jaar verkrijgen ? 03b. Vindt het bestuur de invoering van de zone 30 een succesvolle ingreep voor het oplossen van het sluikverkeer? 04b. Zijn er volgens het bestuur nog andere maatregelen nodig om het (sluik-)autoverkeer te ontmoedigen ? En zo ja, welke? “

 

Volgend antwoord werd gegeven :

“Besluit: Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat men het gevoel heeft dat er trager wordt gereden. De politie gaat in januari - na 1 jaar - evalueren, zoals gepland. Het doel was niet alleen vermijden sluipverkeer, maar ook het verkeer veiliger maken voor het fiets- en voetverkeer door het bedwingen van de snelheid. Op meerdere momenten van de dag wordt er geflitst door de politie, niet alleen buiten de spitsuren. Bovendien is het belangrijk dat ook de Melsbroekenaren zich aan de regels houden, net zoals het ontradend effect voor sluipverkeer.”

 

 3. Vraag : Kan het bestuur aan de gemeenteraad het evaluatieverslag van de politie – na 1 jaar invoering Zone 30 - meedelen ?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid …

 

We pikken veel onvrede op i.v.m. enkele grote dossiers. En de onvrede gaat eigenlijk over de vrees voor een verslechtering van de mobiliteit/verkeersveiligheid en (verkeers-leefbaarheid) . Het is duidelijk dat er dringend een mobiliteitsplan moet opgesteld worden want anders vrezen we voor een absoluut brokkenparcours van dit bestuur inzake mobiliteit.

(We geven in deze ook mee dat raadsleden niet alle stukken digitaal kunnen raadplegen op het gemeentehuis. )

 4. Verbouwing MS-Center Campus

Uit de toelichting bij de verbouwingsplannen op de recentste Gecororaad blijkt dat het verkeer van en naar de Vanheylenstraat fel zal toenemen. Maar er is blijkbaar nog onduidelijkheid hoe men deze verkeersstroom ( zo dicht tegen de kleuterschool De Zandkorrel) in goede banen gaat leiden.

 

04a. Kan het bestuur de impact op de leefbaarheid in de omliggende dorpszone en de mobiliteitsplannen van de nieuwe campus  toelichten aan de raad?

04b. Klopt het dat de Mettekesvie-weide tijdens de 5-jaar durende werken zal gebruikt worden door de aannemer voor bouwpuin/bouwmateriaal en -machines?

04c En zo ja, gaat het ANB daar mee akkoord aangezien dit perceel in VEN-gebied ligt?

04d. Heeft het bestuur al aan alternatieve locaties gedacht voor het Mettekesvie ?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Aanleg omgeving Tilia

Kan het bestuur de plannen even kort toelichten aan de raad?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Parking DHL

Klopt het dat DHL de autoparking op de voormalige voetbalterreinen van FC Melsbroek heeft aangelegd zonder medeweten/vergunning van de gemeente ?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. Mobiliteitsproblemen bij Boerke Buelens site

Vele mensen maken zich terecht zorgen over de impact van de nieuwe Boerke Buelens site op de mobiliteit en verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Toelichting : Er werd eertijds een ringweg aangelegd om het autoverkeer uit het centrum van Steenokkerzeel te halen en de Mulslaan te ontlasten. Nu gaat men een winkelcomplex-site aanleggen met in- en uitgang langs de Mulslaan. Dit gaat heel veel autoverkeer weer naar de Mulslaan aantrekken.

Vraag : Hoe kijkt het bestuur aan tegen deze potentiële stijging van nog meer verkeersproblemen op de Mulslaan en Van Frachenlaan? 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. .Sinds bouwplannen enkel nog digitaal te raadplegen zijn, ontstaat er een tijd- en geldverspillende situatie. Een personeelslid van R.O. moet nu bij iedereen die een Openbaar Onderzoek wil inkijken, bijzitten en bijlage per bijlage open doen. Aan de balie.

Plannen kunnen niet meer deftig en zonder nekpijn bekeken worden omdat de plannen velen malen groter zijn dan het computerscherm. In analoge tijden kon het personeelslid het dossier en de plannen op een tafel plaatsen en was hij/zij niet verplicht om met de duimen te draaien tot de persoon die het dossier kwam inkijken klaar was met lezen.

 

Vraag : Wil het bestuur van minstens elk groot dossier één geprinte versie aanmaken ter verbetering van burgerparticpatie en ter naleving van het wettelijk inzagerecht ?