vragen van Groen op gemeenteraad

Schriftelijke vragen Groen gemeenteraad 2020

 

Schriftelijke vragen Groen 20 februari 2020

 

 • MS Center tijdelijke parking

 

 

Feiten, context, argumentatie.

Op de vorige gemeenteraad werd ons medegedeeld dat het klopte wat er in pers was verschenen. Namelijk dat er een overeenkomst was tussen FC Melsbroek en het NMSC om de voetbalparking tijdelijk te gebruiken.

Op de vraag waarom dit ons niet rechtstreeks werd verteld werd toen geantwoord dat dat niet kon omdat de aanvraag omgevingsvergunning  pas op 17/1 ontvankelijk werd verklaard.

Echter stellen we vast dat er op 5/11/19 een overeenkomst werd getekend tussen FC Melsbroek en het NMCS.

Als eigenaar van de terreinen moet het bestuur op de hoogte geweest zijn van deze overeenkomst.

 

Vraag : waarom werd hierover tot 2 x toe (GR nov en GR dec) beweerd dat er geen nieuws was?  

 • Veiligheid

 

 

Feiten, context, argumentatie.

Wanneer we kijken naar de meest recente flitsresultaten, zien we dat er in Steenokkerzeel vooral in de Sellaerstraat en op de Perksesteenweg zeer veel snelheidsovertredingen zijn. Respectievelijk voor de Sellaerstraat in novemver 29,5 %, en in oktober op de Perksesteenweg  37 %.

 

Vragen :      a.    Wanneer komen de beloofde flitskasten naar Steenokkerzeel, om ook in de smalle straten te flitsen?

 1. Op de vorige gemeenteraad beweerde Kurt dat een fietspad verboden is in zone 30. Dit is onjuist. Echter, alle mobiliteitsstudies raden dit wel af, maar wel onder voorwaarde dat de betreffende straat zo wordt ingericht dat harder dan toegelaten rijden onmogelijk wordt gemaakt. Welke maatregelen gaan het bestuur hier voorzien op het stuk van de Perksesteenweg

   

 

 

 

 • Mobiliteitsstudie

 

 

Feiten, context, argumentatie

 

De gemeente voorziet de opmaak van een mobiliteitsplan. Een mobiliteitsplan gebeurt op basis van een analyse van de mobiliteitsklachten, en een analyse van de ongevallen en snelheidsmetingen van de voorbije 5 jaar. 

 

Vragen :     a. Kunnen wij deze gegevens ontvangen?

 1. Kunnen wij een top 5 ontvangen van de fiets- en voetpaden waarvoor een melding werd gedaan aangaande de slechte staat ervan in de laatste 5 jaar?
 2. Kunnen wij een overzicht krijgen van het aantal omver gereden paaltjes in 2019, en de kost om deze te herstellen? 

 

 

 • Chiropleintje/pastorijpleintje Melsbroek

 

 

Aanleiding

 

Tijdens de gemeenteraad van 21 november 2019 hebben we gevraagd te onderzoeken of het nieuwe decreet inzake gemeentewegen kan toegepast worden op de trage wegen die over het chiropleintje lopen en al meer dan 30 jaar in publiek gebruik zijn en onderhouden door de gemeente.

De vraag was vooral gesteld in het kader van de gerechtelijke procedure tussen de gemeente en de Kerkfabriek van Melsbroek omtrent het eigendomsrecht van het chiropleintje. Immers, mocht het nieuwe decreet van toepassing zijn, dan werpt dit een nieuw licht op de situatie.

Er is toen aangegeven dat de vraag zou worden overgemaakt aan het advocatenkantoor waarop de gemeente gewoonlijk beroep doet.

Op 04/02 ll. werd bevestigd dat de vraag werd doorgegeven aan de advocaat en dat er daar sedertdien geen communicatie over is gevoerd. 

 

Vragen

 

 • Waarom is er niet aangedrongen op reactie vanwege het advocatenkantoor ?

 

 • Wat heeft de gemeente al uitgegeven aan erelonen en kosten m.b.t. het dispuut omtrent het eigendomsrecht van het chiropleintje/pastorijpleintje in Melsbroek ? 

 • Stopzetting samenwerking Citizenlab

 

 

Aanleiding

In de notulen van het CBS van 27 januari 2020 is er sprake van stopzetting van de samenwerking met CitizenLab – het gebruiksklare participatieplatform voor steden en gemeenten (punt 23, p. 60).

 

Vragen

 • Dient er een opzegtermijn gegeven te worden ?
 • Welke kosten zijn er verbonden aan de stopzetting van de samenwerking ?
 • Welke kosten zijn er begroot voor het alternatief / de alternatieven ? 

 • Participatie

 

Aanleiding:

In het meerjarenplan heeft het schepencollege beleidsdoelstelling 5: participatieve en transparante gemeente. Citaat van op de website: Via participatieprojecten zullen de inwoners de komende jaren betrokken worden in het beleid. Dit in allerlei vormen: via adviesraden, informatieavonden, werkgroepen, online, …

 

Vragen:   

 • Hoe gaat de gemeente dit concreet aanpakken ?
 • Hoeveel adviezen zijn er gevraagd het laatste jaar op de adviesraden ?
 • Waarom is het RUP van Melsboek niet op de site geplaatst zoals alle andere RUP’s ?  en hoe zal de participatie in deze RUP georganiseerd worden en op welke datum ?
 • Kan een beeldkwaliteitsplan per deelgemeente/gehucht: Steenokkerzeel, Perk, Melsbroek, Hummelgem worden opgesteld in participatie met de inwoners van deze deelgemeentes/gehucht ?  Kan het al zeker opgenomen worden in het RUP kern Melsbroek ?

 

Bron: https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/recepten-voor-klimaatneutrale-kernversterking-limburg

Wat is dit ?

Elke stad, elke deelgemeente en elke dorpskern heeft een eigen karakter, een eigen DNA. Vaak leeft de vrees dat de bouw van appartementen die identiteit en beeldwaarde aantast.  Daarom staan nogal wat besturen en inwoners kritisch tegenover een verdere verappartementisering van hun gemeente, hoewel de vraag naar appartementen door de vergrijzing en gezinsverdunning toeneemt en meergezinswoningen juist zuinig ruimtegebruik mogelijk maken en de stads-of dorpskern versterken.  De kunst is dan ook om ervoor te zorgen dat appartementsgebouwen of andere stedenbouwkundige projecten zich inpassen in de typische identiteit en beeldkwaliteit van die gemeente of dat dorp.

Met een beeldkwaliteitsplan kan je die beeldwaarden scherp proberen te stellen.  Het doel van een beeldkwaliteitsplan is om vanuit de identiteit van de stad, het dorp of het gehucht in zijn omgeving, de belangrijkste cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken.  Een beeldkwaliteitsplan maakt ons bewust van de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit die er is en die verbeterd kan worden, ook bij nieuwe ontwikkelingen.

In een beeldkwaliteitsplan wordt een oplijsting gemaakt van onder meer:

 • Beschermde monumenten en beeldbepalende gebouwen
 • Historische structuren zoals een stratenpatroon of een beeldbepalend plein
 • Zichtassen van een dorpskern bijvoorbeeld naar de kerktoren als baken van herkenning
 • De schaal van de bebouwing, de geleding van gevels in het straatbeeld
 • Het heersende materiaalgebruik van gevels, gebouwen en openbaar domein
 • Groen-en landschapselementen die tot in het centrum dringen

Van beeldskwaliteitsplan naar bouwrichtlijnen

Een beeldkwaliteitsplan opmaken doe je in overleg met de lokale bevolking.  Zij zijn als bewoners het best geplaatst om te bepalen welke elementen het karakter en identiteit van een dorp uitmaken of wat de meest beeldbepalende gebouwen zijn.  Voor een buitenstaander is het niet evident te weten wat een dorp zijn identiteit geeft.  

Dat beeldkwaliteitsplan kan vervolgens vertaald worden in richtlijnen voor nieuwe bouwprojecten, die aangeven op welke ruimtelijke kenmerken van landschap en bebouwing moet worden ingespeeld.

 

 

 • Steen I

 

Aanleiding:

In de notulen van het CBS van 3 februari 2020 lezen wij in punt 6 blz 17 : kennisname van de bespreking over de ontwikkelingsmogelijkheden van Steen I door een ontwikkelaar.

Eveneens staat te lezen: Om activiteiten toe te laten die volgens de gewestplanbestemming niet mogelijk zijn, kan het in opmaak zijnde RUP “kern Melsbroek” hier aan tegemoetkomen mits dergelijke activiteiten inpasbaar zijn in de ruimtelijke visie van de gemeente.

Vraag:

Wat is voorgelegd aan het gemeentebestuur ?

Gaat dit ter spraken komen op het participatiemoment RUP kern Melsbroek met de inwoners van Melsbroek ?


 • Schriftelijke vragen Groen gemeenteraad 2020

   

  Schriftelijke vragen Groen 20 februari 2020

   

  • MS Center tijdelijke parking

   

   

  Feiten, context, argumentatie.

  Op de vorige gemeenteraad werd ons medegedeeld dat het klopte wat er in pers was verschenen. Namelijk dat er een overeenkomst was tussen FC Melsbroek en het NMSC om de voetbalparking tijdelijk te gebruiken.

  Op de vraag waarom dit ons niet rechtstreeks werd verteld werd toen geantwoord dat dat niet kon omdat de aanvraag omgevingsvergunning  pas op 17/1 ontvankelijk werd verklaard.

  Echter stellen we vast dat er op 5/11/19 een overeenkomst werd getekend tussen FC Melsbroek en het NMCS.

  Als eigenaar van de terreinen moet het bestuur op de hoogte geweest zijn van deze overeenkomst.

   

  Vraag : waarom werd hierover tot 2 x toe (GR nov en GR dec) beweerd dat er geen nieuws was?    

  • Veiligheid

   

   

  Feiten, context, argumentatie.

  Wanneer we kijken naar de meest recente flitsresultaten, zien we dat er in Steenokkerzeel vooral in de Sellaerstraat en op de Perksesteenweg zeer veel snelheidsovertredingen zijn. Respectievelijk voor de Sellaerstraat in novemver 29,5 %, en in oktober op de Perksesteenweg  37 %.

   

  Vragen :      a.    Wanneer komen de beloofde flitskasten naar Steenokkerzeel, om ook in de smalle straten te flitsen?

  1. Op de vorige gemeenteraad beweerde Kurt dat een fietspad verboden is in zone 30. Dit is onjuist. Echter, alle mobiliteitsstudies raden dit wel af, maar wel onder voorwaarde dat de betreffende straat zo wordt ingericht dat harder dan toegelaten rijden onmogelijk wordt gemaakt. Welke maatregelen gaan het bestuur hier voorzien op het stuk van de Perksesteenweg

     

   

   

   

  • Mobiliteitsstudie

   

   

  Feiten, context, argumentatie

   

  De gemeente voorziet de opmaak van een mobiliteitsplan. Een mobiliteitsplan gebeurt op basis van een analyse van de mobiliteitsklachten, en een analyse van de ongevallen en snelheidsmetingen van de voorbije 5 jaar. 

   

  Vragen :     a. Kunnen wij deze gegevens ontvangen?

  1. Kunnen wij een top 5 ontvangen van de fiets- en voetpaden waarvoor een melding werd gedaan aangaande de slechte staat ervan in de laatste 5 jaar?
  2. Kunnen wij een overzicht krijgen van het aantal omver gereden paaltjes in 2019, en de kost om deze te herstellen? 

   

   

  • Chiropleintje/pastorijpleintje Melsbroek

   

   

  Aanleiding

   

  Tijdens de gemeenteraad van 21 november 2019 hebben we gevraagd te onderzoeken of het nieuwe decreet inzake gemeentewegen kan toegepast worden op de trage wegen die over het chiropleintje lopen en al meer dan 30 jaar in publiek gebruik zijn en onderhouden door de gemeente.

  De vraag was vooral gesteld in het kader van de gerechtelijke procedure tussen de gemeente en de Kerkfabriek van Melsbroek omtrent het eigendomsrecht van het chiropleintje. Immers, mocht het nieuwe decreet van toepassing zijn, dan werpt dit een nieuw licht op de situatie.

  Er is toen aangegeven dat de vraag zou worden overgemaakt aan het advocatenkantoor waarop de gemeente gewoonlijk beroep doet.

  Op 04/02 ll. werd bevestigd dat de vraag werd doorgegeven aan de advocaat en dat er daar sedertdien geen communicatie over is gevoerd. 

   

  Vragen

   

  • Waarom is er niet aangedrongen op reactie vanwege het advocatenkantoor ?

   

  • Wat heeft de gemeente al uitgegeven aan erelonen en kosten m.b.t. het dispuut omtrent het eigendomsrecht van het chiropleintje/pastorijpleintje in Melsbroek ?   

  • Stopzetting samenwerking Citizenlab

   

   

  Aanleiding

  In de notulen van het CBS van 27 januari 2020 is er sprake van stopzetting van de samenwerking met CitizenLab – het gebruiksklare participatieplatform voor steden en gemeenten (punt 23, p. 60).

   

  Vragen

  • Dient er een opzegtermijn gegeven te worden ?
  • Welke kosten zijn er verbonden aan de stopzetting van de samenwerking ?
  • Welke kosten zijn er begroot voor het alternatief / de alternatieven ?   

  • Participatie

   

  Aanleiding:

  In het meerjarenplan heeft het schepencollege beleidsdoelstelling 5: participatieve en transparante gemeente. Citaat van op de website: Via participatieprojecten zullen de inwoners de komende jaren betrokken worden in het beleid. Dit in allerlei vormen: via adviesraden, informatieavonden, werkgroepen, online, …

   

  Vragen:   

  • Hoe gaat de gemeente dit concreet aanpakken ?
  • Hoeveel adviezen zijn er gevraagd het laatste jaar op de adviesraden ?
  • Waarom is het RUP van Melsboek niet op de site geplaatst zoals alle andere RUP’s ?  en hoe zal de participatie in deze RUP georganiseerd worden en op welke datum ?
  • Kan een beeldkwaliteitsplan per deelgemeente/gehucht: Steenokkerzeel, Perk, Melsbroek, Hummelgem worden opgesteld in participatie met de inwoners van deze deelgemeentes/gehucht ?  Kan het al zeker opgenomen worden in het RUP kern Melsbroek ?

   

  Bron: https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/recepten-voor-klimaatneutrale-kernversterking-limburg

  Wat is dit ?

  Elke stad, elke deelgemeente en elke dorpskern heeft een eigen karakter, een eigen DNA. Vaak leeft de vrees dat de bouw van appartementen die identiteit en beeldwaarde aantast.  Daarom staan nogal wat besturen en inwoners kritisch tegenover een verdere verappartementisering van hun gemeente, hoewel de vraag naar appartementen door de vergrijzing en gezinsverdunning toeneemt en meergezinswoningen juist zuinig ruimtegebruik mogelijk maken en de stads-of dorpskern versterken.  De kunst is dan ook om ervoor te zorgen dat appartementsgebouwen of andere stedenbouwkundige projecten zich inpassen in de typische identiteit en beeldkwaliteit van die gemeente of dat dorp.

  Met een beeldkwaliteitsplan kan je die beeldwaarden scherp proberen te stellen.  Het doel van een beeldkwaliteitsplan is om vanuit de identiteit van de stad, het dorp of het gehucht in zijn omgeving, de belangrijkste cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken.  Een beeldkwaliteitsplan maakt ons bewust van de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit die er is en die verbeterd kan worden, ook bij nieuwe ontwikkelingen.

  In een beeldkwaliteitsplan wordt een oplijsting gemaakt van onder meer:

  • Beschermde monumenten en beeldbepalende gebouwen
  • Historische structuren zoals een stratenpatroon of een beeldbepalend plein
  • Zichtassen van een dorpskern bijvoorbeeld naar de kerktoren als baken van herkenning
  • De schaal van de bebouwing, de geleding van gevels in het straatbeeld
  • Het heersende materiaalgebruik van gevels, gebouwen en openbaar domein
  • Groen-en landschapselementen die tot in het centrum dringen

  Van beeldskwaliteitsplan naar bouwrichtlijnen

  Een beeldkwaliteitsplan opmaken doe je in overleg met de lokale bevolking.  Zij zijn als bewoners het best geplaatst om te bepalen welke elementen het karakter en identiteit van een dorp uitmaken of wat de meest beeldbepalende gebouwen zijn.  Voor een buitenstaander is het niet evident te weten wat een dorp zijn identiteit geeft.  

  Dat beeldkwaliteitsplan kan vervolgens vertaald worden in richtlijnen voor nieuwe bouwprojecten, die aangeven op welke ruimtelijke kenmerken van landschap en bebouwing moet worden ingespeeld.

   

   

  • Steen I

   

  Aanleiding:

  In de notulen van het CBS van 3 februari 2020 lezen wij in punt 6 blz 17 : kennisname van de bespreking over de ontwikkelingsmogelijkheden van Steen I door een ontwikkelaar.

  Eveneens staat te lezen: Om activiteiten toe te laten die volgens de gewestplanbestemming niet mogelijk zijn, kan het in opmaak zijnde RUP “kern Melsbroek” hier aan tegemoetkomen mits dergelijke activiteiten inpasbaar zijn in de ruimtelijke visie van de gemeente.

  Vraag:

  Wat is voorgelegd aan het gemeentebestuur ?

  Gaat dit ter spraken komen op het participatiemoment RUP kern Melsbroek met de inwoners van Melsbroek ?


 • vragen van Groen GR 2019

  De eerste gemeenteraad is een feit: op 31-1-2019 gingen we van start met 3 gemeenteraadsleden.

  We zetten onze vragen ook hier online met wat toelichting, zo kan bij elk punt inspraak gegeven worden. Het antwoord van de gemeente kan je over een maand terugvinden wanneer het verslag van de gemeenteraad wordt goedgekeurd op de site van de gemeente: https://www.steenokkerzeel.be/…/…/494/verslagen-gemeenteraad

  Nieuw: er is vanaf nu ook een audioverslag op de site van de gemeente onder bovenstaande link beschikbaar waar je de gemeenteraad kan beluisteren.

   

   

 • Groen : De hardstwerkende fractie !

  Groen was tussen 2013 en 2018 de kleinste maar hardstwerkende fractie in de oppositie. 
 • Vragen Groen gemeenteraden 2018

  Hieronder vind je een opsomming van de gestelde vragen in 2018 door Groen