Zorgcampus (uitbreiding MS kliniek) Melsbroek

04 Maart 2019

Zorgcampus (uitbreiding MS kliniek) Melsbroek

Een zorgcampus in Melsbroek, natuurlijk zijn we voor, maar …

Wat met het behoud van ons onroerend erfgoed: het Ursulinenklooster dat een gekend dorpsbeeld is dat typisch is voor Melsbroek ?

In de voorliggende omgevingsvergunning staat dat dit zal afgebroken worden.  Vanaf de kapel tot aan de ingang van de kliniek in de Vanheylenstraat.

Groen wil dat erfgoed dat ons herinnert aan ons rijke verleden, en ons bekend dorpszicht behouden en onderhouden blijft.


Wat met de mobiliteit ?

In de voorliggende omgevingsvergunning wordt geen rekening gehouden met het mobiliteitsplan van Steenokkerzeel staat punt “4.3. Doelstellingen van de gemeente” dat men de verkeersdruk in de kernen van Steenokkerzeel wil verminderen, de veiligheid aan de schoolpoorten garanderen en de verkeersveiligheid en leefbaarheid wil verbeteren en garanderen.  In dit plan is geen enkel van deze doelstellingen bereikt, integendeel.

 

Er is geen circulatieplan voor het werfverkeer, noch een duidelijk zicht op  hoelang en hoe veel verkeer de gemeente zal moeten slikken.  (Op de info-avond werd gesproken van werken gedurende 5 jaar)  Al het verkeer zal langs de kleuterschool moeten, met uitzondering van telkens een half uur rondom begin en eindtijd van de school, dan zou er in principe geen werfverkeer mogen passeren.

 

Het college van burgemeester en schepenen liet al een aanpassing van de verkeersregels stemmen op de gemeenteraad van 28/2/19 :  Vanheylenstraat en Pensionaatlaan zullen voorrangswegen worden, wie vanuit de Vereeckenstraat komt of van uit de heilig kruisdreef zal moeten stoppen.  Duidelijk om de personeelsleden die van de tijdelijke parking voor 130 wagens in de Pensionaatlaan gebruik zullen maken, voorrang te geven.  Wat met de zwakke weggebruikers ipv de persoonswagens voorop te stellen zoals voorgeschreven door het Vlaamse gewest ?

 

Openbaar vervoer: men veronderstelt dat als de bus tot in de site rijdt, er meer personeel de bus gaat nemen, dan wanneer de mensen 350 meter moeten stappen.  Ook al blijkt uit de enquete bij personeelsleden dat dit niet de reden is waarom ze het openbaar vervoer niet nemen.  De Lijn geeft zelf aan dat er verschillende aanpassingen zullen nodig zijn om op een veilige manier door de smalle straten van het dorp te rijden.  Zo wensen ze dat de Vanheylenstraat vanaf de woonzorgsite tot aan de Kerkstraat eenrichtingverkeer wordt.  Maar de ingang van de ondergrondse parking ligt in de Vanheylenstraat volgens de plannen… 

 

Groen wil een innovatieve en duurzame oplossing die voor zowel de woonzorginstelling als voor de inwoners van Melsbroek op lange termijn leefbaar is.  Wij stellen daarom voor om de parking aan de rand van het dorp te voorzien.  De personeelsleden kunnen zich van daar verplaatsen met bedrijfsfietsen of een shuttle naar het woonzorgcenter.

 


Wat met de effecten op de ondergrond door de aanleg van de ondergrondse garage voor 180 wagens ?

 

Voor de aanleg van de ondergrondse parking zal men grondwater moeten oppompen, bronbemaling genoemd.

Grondwater is één van de voornaamste peilers van het ecosysteem. Bronbemaling verlaagt de grondwaterspiegel. Je pompt namelijk grondwater op waardoor het niveau verlaagt. Het verlagen van de grondwaterspiegel betekent dus je water onttrekt uit de wortelzone. Dat kan slechte gevolgen hebben voor de vegetatie.  De site bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van het Habitatrichtlijngebied (Valleigebied Floordambos BE2400010).  Dit gebied wordt door Europa beschermd omwille van onder andere het kalkrijke grondwater.  Vooral de kalkrijke kwel in het Floordambos is bepalend voor de uitzonderlijke natuurwaarden.  De bronbemaling voor de aanleg van de ondergrondse garage kan een nefaste verstoring veroorzaken op het gebied dat niet eens 30m verderop en dieper ligt. Hier is in de omgevingsaanvraag geen studie naar gedaan. 

 

Bovendien kan je door een bemaling ook de grondstabiliteit van de omgeving beïnvloeden, vaak met ongewenste verzakkingen tot gevolg. Turflagen kunnen bijvoorbeeld definitief inknikken.

 

Als er ergens in de buurt een verontreiniging is, kan dat door de bemaling ook aangetrokken worden. (we verwijzen hiervoor naar de zwaar vervuilde Vogelzangvijver).

Hier is in de omgevingsaanvraag geen studie naar gedaan.

 

    • We verwijzen in deze ook naar de 11 schadegevallen (scheuren, breuken en verzakkingen bij 11 woningen) door de verstoorde watertafel veroorzaakt door de Diaboloproject-werken. Het bestuur werd hiervan al in kennis gesteld door de mensen van het comité Mestweide. Ook bij de recentste riolerings- en infrastructuurwerken in de Roekensstraat,, bij de bouw van het serviceflatcomplex Aronskelk en bij de huidige bouw van een appartementencomplex in de Gillijnsstraat werd en wordt de watertafel zodanig verstoord dat het grondwaterpeil drastisch is gezakt in een ruim gebied. In de Gillijnsstraat hebben de werken maanden stil gelegen omdat men al het water niet weggepompt kreeg. Een permanente pomp moet nu dit nieuw complex realistisch proberen te houden…
    • Vroegere grondwerken in het bovenste gedeelte van de Pensionaatlaan (vlakbij het MS Center) hebben er dan weer voor gezorgd dat een lager gelegen gebied van het Floordambos sindsdien zo goed als continu onder water staat, met alle negatieve effecten voor de beschermde fauna en flora tot gevolg. 
    • In de ondergrond van Melsbroek lopen tal van wateraders en ondergrondse beken, waarvan de Lopende Beek de bekendste is.  (cfr. Atlas der waterlopen) Een verdere ondoordachte verstoring, omlegging, afdamming van de Lopende Beek zal ongetwijfeld een nog grotere schade in de Melsbroekse ondergrond tot gevolg hebben.

 

 

Groen wil een innovatieve en duurzame oplossing voor het mobiliteits- en parkeerprobleem.  We willen een oplossing waarbij we zeker zijn dat het beschermde Floordambos geen schade oploopt, het kostbare water in de ondergrond behouden blijft, en de omwonenden geen kans maken op scheuren en barsten in hun woning.  Bovendien kost deze ondergrondse parking de zorgcampus enorm veel geld.  Wij stellen daarom voor om de parking aan de rand van het dorp te voorzien.  De personeelsleden kunnen zich van daar verplaatsen met bedrijfsfietsen of een shuttle naar de zorgcampus.  Onze oplossing zou veel minder kosten en is bovendien veiliger en gezonder.

We willen een zorgcampus dat op lange termijn in harmonie kan leven in onze inwoners.

Ben je ook voor de zorgcampus, maar deel je onze bekommernissen ?  Neem dan zeker contact met ons op : [email protected]  en doe mee met het indienen van een bezwaarschrift op grond van bovenstaande punten.