Programma 2018

GROEN - PROGRAMMAPUNTEN - 2018

 

Algemeen bestuur

We optimaliseren de gemeentelijke werking en dienstverlening. Minder politiek, meer expertise. ‘Dienstverlening en ‘meedenken van en met de burger’ worden kernbegrippen.

 • Geen beroep op externe dure partners, maar investeren in eigen personeel.
  • Inzetten op groei en ontwikkeling van personeel o.m. door individueel opleidingsplan, gerichte opleiding & bijscholing, coaching,
  • Polyvalente en deskundige stafmedewerkers aanwerven om gedegen beleidsvoorbereidend en - uitvoerend werk te doen (bv. subsidiedossiers, verkennen opportuniteiten, ….)
  • Aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar en een specialist in subsidieaangelegenheden.
 • Burgerparticipatieprojecten opstarten.
 • Extra schepenbevoegdheden : schepen van Erfgoed, schepen van Gezin, schepen van Participatie, schepen van Ecologische Transitie, schepen van juridische aangelegenheden,
 • Uitbreiding openingsuren van het gemeentehuis en digitale toegankelijkheid en vereenvoudiging.

 

Communicatie en participatie

We betrekken de burger écht bij het beleid door een betere communicatie en participatie.

 • Een schepen van Participatie aanstellen
 • Betere communicatie naar en met de burger. Niet alleen via sociale media en Beiaard, maar manieren zoeken om meer betrokkenheid te genereren, bv.:
  • structurele praat- en infomomenten in elke deelgemeente
  • antennepersonen in elke wijk
  • elk jaar een publiek voorzittersdebat over de stand van zaken.
  • alle verenigingen mee betrekken

 

Mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening

We zetten resoluut in op een groene en veilige omgeving

 • Probleemgevallen dringend aanpakken.
 • Slechte staat van voetpaden, fietspaden, Trage Wegen en straten aanpakken .
 • Inzetten op uitbouw van een veilig netwerk van fietspaden, voetpaden en trage wegen.
 • Blunders in het straatbeeld wegwerken, bv.:
  • halve of scheve voet- en fietspaden aanpakken
  • Verlichtingspalen en boomroosters in smalle voetpaden verwijderen.
 • Dorpscentra autoluwer maken waar mogelijk.

 

Concrete projecten

 • Verkeersproblemen Den Dam” , Lesagestraat, Van Frachenlaan & Mulslaan aanpakken.
 • Situatie hoek Vilvoordsesteenweg Krekelenhoekstraat aanpakken.
 • Heraanleg Perksesteenweg vanaf het rond punt aan Boetfort tot Hof Ten As. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Verkeersveiligheid aan de scholen aanpakken.
 • Promoten van STRAPPEN ( Stappen en trappen )
 • 3D-zebrapaden, dwarse strepen op wegdek aanbrengen,
 • Autoloze schoolomgevingen op spitsuren
 • Fietspaden aanleggen.
 • Voetpaden verbeteren.
 • Trage Wegen als veilige verbindingsweg :
  • Trage Wegen naar dorpscentra en scholen structureel voor fietsers berijdbaar maken en onderhouden.
  • Intergemeentelijke Trage Wegen berijdbaar maken en onderhouden. Fietsers moeten veilig van de ene deelgemeente naar de andere geraken en moeten even veilig naar buurgemeenten geraken.
 • Peter & Meterschap opzetten voor Trage Wegen.
 • Gemeente biedt aan de burgers wagens en oplaadplaatsen aan voor deelwagengebruik. In samenwerking met Cambio.
 • Gemeente installeert een professionele fietspomp in elke deelgemeente.
 • Verkoop van het Interzazakken en containers via kleinhandel in elke deelgemeente.

 

Financiën

We budgetteren coherent, realistisch, voorzichtig en subsidiegericht.

 • Elke uitgave wordt bekeken in functie van noodzaak, de invloed op andere projecten, de haalbaarheid van de projecten tijdens het budgetjaar en de globale gemeentelijke inkomsten en uitgaven.
 • Uitsluitend begroten hetgeen redelijkerwijze kan uitgevoerd worden binnen de lopende legislatuur.
 • We houden altijd rekening met onbekende en onverwachte gegevens en gebeurtenissen, zoals de taxshift bijvoorbeeld, en bouwen daarvoor een buffer in.
 • Belastingen durven verhogen indien nodig, belastingen verlagen indien mogelijk & opportuun.
 • Subsidiegericht budgetteren met behulp van een subsidie-ambtenaar”.

 

Onderwijs

We investeren in degelijke, groene en veilige scholen en hun omgeving.

 • Investeren in het vergroenenvan alle speelplaatsen.
 • Aanmoedigen & belonen om met de fiets of te voet naar school te komen, langs veilige buurtwegen, voet- en fietspaden..
 • Aandacht voor de subsidie-mogelijkheden.
 • Elk gemeenteraadslid bewust maken van zijn/haar taak als bestuurder van de gemeentescholen TILIA en PIRAMIDE.
 • De bouw van de Sint-Cajetanusschool in Perk afwerken.
 • In de GBS PIRAMIDE de klascontainers verwijderen en vervangen door groen; de refter uitbreiden; zorgen voor bijkomende klassen.

 

Milieu, duurzaamheid, openbaar groen en landbouw

Wij maken concreet werk van het Klimaatactieplan en starten subsidieerbare deelprojecten op.

 • Duurzaamheidsambtenaar aannemen
 • Stafmedewerker aannemen voor de dienst milieu.
 • Probleemgevallen aanpakken, bv.:
  • Sanering en herinrichting van Vogelzangvijver ( met steiger en stenen zitbanken op de oever ) i.s.m. Ovam, Natuurpunt, ANB, Europa,
 • De totale vergroening van de gemeente. ( subsidieerbaar )
 • Veel meer gras, bloemen, planten, struiken en bomen in het straatbeeld.
 • Aanbrengen van KLE ( Kleine Landschaps Elementen) waar mogelijk. ( subsidieerbaar )
 • Promoten van het Interza-gamma
 • Gemeentelijk wagenpark verder verduurzamen  (subsidieerbaar )
 • Zonnepanelen op zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen.
 • Zonnepanelen op zoveel mogelijk gebouwen via investeringsprojecten ( zonnedelen, Socrowd, … )
 • Openen van een milieuloket voor begeleiding en info.
 • Steun en begeleiding voor private windmolens
 • Structurele compensaties van BAC (Brussels Airport Company) voor geluidsoverlast, licht-en luchtverontreiniging

 

Wij creëren een aangename groene leefomgeving waarbij we de burgers betrekken.

 • Peter & Meterschap voor bermen, straten en perceeltjes
 • Onderhoud van bermen en Trage Wegen door contract met schaapsherder.
 • Promoten en aanbieden van stoep- en geveltuinen bij de inwoners ( subsidieerbaar )
 • Promoten, plaatsen en ophangen van bloembakken bij de burgers ( subsidieerbaar )
 • Eindelijk werk maken van het concreet koesteren van de Koesterburenvan Steenokkerzeel :
  • Steenuil, Grauwe gors, Boerenzwaluw en Gewone dwergvleermuis.
  • Bosorchis en Slanke aardtong
 • Een circulaire Bouw- en tuinmaterialen HUB inrichten, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.
 • Bio- en boerenmarkt lanceren
 • Buurderijen oprichten. Een buurderij is een wekelijkse of tweewekelijkse boerenmarkt, met het verschil dat je vooraf je bestelling online plaatst. Elke week kan je op de website van je buurderij bekijken wat de lokale producenten aanbieden en als iets je bevalt kan je het meteen bestellen.
 • Eco-koeriers inzetten op zondagse markt
 • De Groene Vallei lokaal verder uitbouwen
 • Speelweefsel (een netwerk dat alle informele en formele speelplekken omvat en de routes die deze plekken verbinden) uitbreiden en vergroenen.
 • Pleinen en perken veel avontuurlijker en diverser invullen.

 

Toerisme en Erfgoed

We eren wat we hebben en zijn er fier op.

 • Een schepen van Erfgoed aanstellen
 • Zie Trage Wegen bij Milieu en mobiliteit
 • Pastorie van Perk en Steenokkerzeel structureel herbestemmen.
 • Betere bewegwijzering en promotie van de bestaande wandel- en fietsroutes
 • Plaatsen van KLE (Kleine Landschaps Elementen) in het landschap. Werk maken van groene corridors.
 • Infocentrum in Kasteelhoeve in Perk huisvesten
 • Horeca doet mee door gerechten met lokaal grondwitloof op het menu te plaatsen.
 • Wandelwegen in Floordambos toegankelijk maken. ( o.a. brug en poel herstellen in Floordambos)
 • Onze typische Quellebronnen ( kalkrijke bronnen) en bronbeken herwaarderen.
 • De Lopende Beek gedeeltelijk weer bovengronds laten stromen.
 • In elk dorpscentrum zachte waterfonteinen laten stromen
 • Beheersplan opstellen voor de pastorie van Perk zodat onderhoudssubsidies kunnen aangevraagd worden.
 • Beheersplan opstellen voor kerk en kerkhof van Melsbroek om bescherming aan te vragen.
 • Beheersplannen opstellen voor alle kerken & kerkelijke eigendommen binnen de gemeente.
 • Beheersplan opstellen voor alle kapelletjes.
 • Molenberg en Heilig Hart in Perk in ere herstellen en de plek als martelaarsplekweer inrichten ter ere van de burgerslachtoffers in WOI.
 • Erfgoed herwaarderen en uniforme infobordjes plaatsen

 

Lokale economie

Wij stimuleren en ondersteunen de lokale economie.

 • White labelgeldautomaat installeren in Melsbroek
 • Start-ups/buurtwinkels ondersteunen via begeleiding en subsidie
 • Actieve promotie van alle lokale KMO
 • Bio- en boerenmarkt organiseren
 • Erfwinkelverkoop (rechtsreeks bij de boer) promoten en stimuleren.
 • Buurderij’ organiseren.
 • Kaart met alle KMO’s aangeduid, op de gemeentelijke website.
 • E-magazine bestemd voor de lokale handelaars.
 • Herziening van de heffingen en vergoedingen (taks op verdeling publiciteit; de huur van materiaal, taks op leegstand).
 • Uitbreiding subsidiereglement Gemeenschapsvormingnaar handelaars toe.
 • Blijvende steun aan de RLE bij organisaties zoals: Kerstmarkt, Steenokkerzeel Zomert, info-avonden, ondernemingsloket.
 • Organiseren van Winterfeesten ( van 1 tot 11 november )
 • De fiets wordt de motor van de lokale economie.
  • Oplaadpalen dichtbij handelskernen.
  • Aanmoedigen om fietsen te stallen
  • Fietspaden aanleggen en onderhouden

 

Woonbeleid

Burgers zijn goed geïnformeerd over ‘wonen’ en ook mensen met een lager inkomen kunnen (blijven) wonen in onze gemeente.

 • Woonloket voor begeleiding en subsidieaanvragen
 • Gemeente biedt zelf huizen aan aan een sociaal tarief
 • 3 noodwoningen ipv 1
 • Streven naar minder lange wachttijden voor het bekomen van een sociale woning

 

Welzijn, inburgering, gelijke kansen en Noordzuid

Iedere inwoner moet een eerlijke kans krijgen op een kwaliteitsvol leven.

 • Een schepen van Gezin en schepen van Armoede aanstellen
 • Burgerparticipatie avonden organiseren
 • Nieuwe inwoners actief inburgeren via participatie (Peterschap/buddy)
 • Vrijwilligersproject ondersteunen om minder mobiele mensen te helpen (winkel, bank, enz….)
 • Aandacht voor armoede (lege brooddozen, behoeftige alleenstaanden).
 • Ondersteunen van vrijwilligerswerk rond armoede: bv. buddyprojecten waar kansarme mensen steun krijgen van ‘kansrijke’ mensen
 • Seniorenbeleid en mindervaliden
  • Aangepaste sportaccommodatie.
  • Hulp via vrijwilligerswerk (shuttledienst, boodschappendienst, …).
  • Inzetten op in de gemeente te blijven wonen en oud te worden tegen een haalbare vergoeding (bouw van assistentiewoningen in eigendom van de gemeente).
 • Handenvrij shoppen op de markt via ECO-Fietskoeriers
 • Steenokkerzeel eindelijk ook een FAIRTRADE-gemeente

 

Cultuur, Vrije Tijd, Sport en Jeugd

We stimuleren ontmoeting en verbinding.

 • Jaarlijkse Winterfeesten ( van 1 tot 11 november )
 • Green Screen Filmprogrammatie in De Corren. ( Film- en docus vertonen die maatschappelijk relevant zijn voor de tijd van nu).
 • Buurt- en straatfeesten/-initiatieven actief stimuleren
 • Gezamenlijke initiatieven van verenigingen, die zich richten naar alle burgers, ondersteunen
 • Finse piste (speciaal loopparcours met verende bovenlaag om het loopcomfort te verbeteren) in het bos of naast voetbalclub KFC Perk
 • Zoeken naar meer sportzalen (bv: prive- en parochie-zalen)
 • Positief supporteren en - coachen stimuleren in elke sportvereniging
 • Wij ijveren voor meer fysieke ruimte voor kinderen en jongeren, maar ook voor mentale en culturele ruimte.
  • Veel meer speelruimte voor kinderen
  • Buitenspelen actief stimuleren
  • Speelbossen en speelweefsel uitbreiden
  • Jongeren actief betrekken bij het beleid, zij zijn immers onze toekomst
  • Debatavonden voor jongeren
  • Sterke ondersteuning van het jeugdwerk